Genom exekutiv auktion,

som förrättas å magistratens sessionsrum tisdagen den 4 nästinstundande Maj klockan tolf på dagen, kommer G. P. Sandelius och skräddaregesällen O. Larssons egande för intecknad gäld utmätta fastigheter hospitalsskatteåkern under nr 236 och 237 i nya stadskartan, »John Spetz’ åker» kallad, jämte å stadsjordstomten nr 153 i Klinterotans 4:de qvarteruppförda bygnader att försäljas. Fastigheterna äro tillhopa bevillningstaxerade till 900 kronor. De, hvilka hafva fordran, som bör ur fastigheten utgå eller annat anspråk, som skall vid auktionen iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka.
Visby Rådhus den 31 Mars 1880.
På Öfverexekutorsembetets vägnar:
CARL EEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1880
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *