Frågan om ölförsäljning

vid Roma jernvägsstation är nu afgjord. En kort historik öfver denna rätt märkliga fråga må här meddelas. Jernvägsstyrelsen hade anhållit hos länsstyrelsen om tillstånd att inom Roma jernvägsstation få idka utskänkning af maltdrycker, hufvudsakligen för resande, två timmar före och efter bantågs ankomst. Infordradt yttrande från socknens kommunalstämma och nämd afstyrkte på det bestämdaste bifall till ansökningen, enär en dylik utskänkning 8 timmar dagligen skulle hafva till följd, att socknens ungdom och tjenare komme att förstöra både tid och penningar samt oordningar lätt kunde uppstå. Genom utslag 25 Augusti förlidet år biföll länsstyrelsen jernvägsstyrelsens ansökan endast med den inskränkning, att utskänkningen finge ega rum en timme före och efter bantågs ankomst eller afgång. Detta beslut har Roma kommun hos k. m:t öfverklagat och framhållit oegentligheten deraf, att en utom kommunen varande korporation, emot kommunalnämds och stämmas uttryckliga afstyrkande, skulle få en rättighet, som 1878 års förordning om utskänkning af maltdrycker bemyndigade kommunalnämd och stämma att vägra inom kommunen bosatte personer. Länsstyrelsen har i infordradt utlåtande fäst uppmärksamhet på att, om oordningar å utskänkningsstället skulle visa sig, socknens kommunalnämd författningsenligt egde förbjuda rörelsens fortsättande, hvadan befogade skäl för farhågorna tör förderfbringande följder af utskänkningen ej kunde förefinnas. Vid ärendets föredragning 23 sistl. Januari har k. m:t ej funnit skäl till ändring i länsstyrelsens beslut.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1880
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *