Från sjön.

Bergningsångaren »Recovery» är den största bergningsångare i verlden och har redan varit i verksamhet ett par år. Den är byggd på Clyde och stationerad i Dover, öfver 200 fot lång, förhållandevis mycket bred och för djupgående för att kanna användas vid de långgrunda Nordsjöstränderna. Fartyget har tvänne propellrar, maskin af 800 hästars kraft och en ångpump som kan pumpa 800 tons vatten i timmen. Dess bog är ända från köJen fodrad med teakträ och försedd med en lyttapparat genom hvilken den förmår lyfta ett fartyg af 100 tons drägtighet af grund. På däck har den tre donkeyångmaskiner och så väl framför som bakom maskinrummet en pålmast med kran, som kan lyfta en tyngd af 10 tons från bord och ombord, hvilket arbete utföres med ångkraft. För att äfven kunna flyta på grundare vatten har fartyget längs bottnen ett platt ballastrum, som kan intaga 200 tons vatten, hvilket åter utpumpas på mycket kort tid, när så behöfves. För- och akterut äro stora vattenbehållare som vanligen äro tomma men efter behof kunna fyllas och tömmas för att sänka fören eller aktern. Inredningen är beräknad på godt utrymme för bergade saker, och flere brandfria och vattentäta hytter finnas äfvensom en som är dyrkfri och bestämd till förvaring af kontanter och värdefulla föremål. Längs lastrummets väggar går en bred bänk med 60 sofplatser. Afven finnes en vacker kajuta med kojer för styrelsen. Kaptenens kajuta och styrinrättningen äro anbragta högt uppe på kommandobryggan. Utom flere flyttbara ångpumpar kar »Recovery» ombord åtskilliga svåra ankaren, båtar och en ståltrådstråss af en engelsk mils längd. Fartyget har kostat 360,000 kronor.
— Den vid Böstegrundet, beläget nära Trelleborg, straudade ångaren William Burkett, har nu sent omsider blifvit flott och afgick i fredags från strandningsstället. Ångaren hade bomullslast.
— I söndags afton inkom i Kalmar hamn söderitrån kommande dykeriångfartyget Poseidon. Sjöfarten har varit obehindrad genom södra delen af sundet. I onsdags i förra veckan ankrade i hamnen slupen Fritz, kapten Isberg, från Ekenäs med last af hafre och samma dag afgick skonerten Saga, kapten Bang, till England med hafre. Genom de senare dygnens köld har dock sjöfarten, åtminstone för segelfartyg, åter hämmats.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1880
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *