Utdrag ur taxeringslängden

i Visby för år 1878, upptagande de skattskyldige, hvilka af taxeringskomitén anses ega en årlig inkomst af 800 kronor och derötver :*)

St Hansrotan.
Handl. J. B. Möller 3,000.
Stadskassören Frendin 3,100.
Bagaren N. Andersson 1,500.
Fotografen T.agergren 1,000.
Skolföreståndaren Enderberg 1,600.
Skolläraren Olin 1,050.
Styckjunkaren Carlsson 3,235.
Telegrafkommissarien Carlström 3,127.
Boktryckaren Norrby 2,000.
Litteratören Norrby 800.
Bokbindaren de Brun 800.
Skepparen Löfvengren 1,500.
Handl. Åckander 3,500.
Enkeprostinnan Romdahl 1,500.
Handl. Christiansson 1,800.
Sjökapten Christiansson 4,168.
Färgaren Vendt 900.
Komm, landtmät. Kollberg 1,300.
Läroverksadj. Kahl 3,700.
F. landtbrokaren Dahse 1,000.
Anuditör Engström 2,825.
Muraren N. T. Berglund 800.
Skomakaren J. V. Engström 800.
Slagtaren Myrström 1,200.
Sergeanten Vikander 998.
Handl. J. A. Bachér 8,000.
Handl. Bergkrantz 2,500.
Skoladjunkten Veström 5,100.
Färgaren Åkermans enka 2,400.
M. A. Bolanders läderhandel 2,000.
Sjökapten Beckmans hustra 1,600.
Bagaren Löfgren 3,000.
Prov. läkaren Pontin 6,337.
Skepparen Hejdenberg 800.
Skoladjunkten Vestöö 4,350.
Mamsell A. Fåhrseus 3,000.
Lektorn m. m. Söderberg 5,500.
Intendenten Säve 2,300.
Rektor Forsberg 5,600,
Snickaren Dahlgren 900.
Mamsell H. Bachér 800.
Fältskären Prien 1,000.
Filaren K. Andersson 800.
Glasmakaren Sundell 1,000.
Skomakaren Enström 800.
Handlanden N. Nilsson 4,000.
Skoladjunkten J. F. Lindström 3,500.
Skepparen Vetterlund 9200.
Handlanden Lindgren 4,000.
Handlanden Karl L. Ekman 7,900.
Handelsbiträdet Holmberg 800.
Rederiet för skeppet «Gotland» 2,000.
Rederiet för skonert «Tjelvar» 2,862.
Handl. Vallér 15,932.
Handelsbiträdet R. Vallér 1,000.
Handelsbiträdet Mårbeck 1,200.
Handelsbiträdet Ericssson 800.
Guldsmeden Palm E 1,200.
Instrumentmakaren Köhler 1,500.
Mamsell Joh. Berg 900.
Handelagenten Lutteman 900.
Handl. G. T. Hägg 6,000.
Handelsbiträdet A. Hägg 1,000.
Handlanden Sandelius 5,000.
Arbetaren Joh. Svensson 800.
Kakelugnsmakaren Cedergren 2,000,
Bryggmästaren Palm 1,800.
Snickaren Dahllöf 900.
Plåtslagaren Toftén 1,000.
Sjökapten Vessman 1,200.
Vikt. handl. Olsson 1,500.
Visby spritvaruförs. aktiebolag 49,024.
Utskänkningstörestånd. Nordström 800.
Kronofogden Calissendorff 3,200.
Handl. K. A. Mårbeck 2,000.
Jernkramhandl. Lindsström 9,150.
Handelsbiträdet H. Lindström 2,000.
Handelsbiträdet Schvan 1,000.
Skomakaren Lager 1,200.
Garnhandelsbolaget 2,900.
Färgaren Fornell 5,000.
Enkefru Hedyv. Cramér 1,300.
Handl. Ferm 2,000.
Gjutmästaren Otter 1,500.
Ritaren Weller 1,000.
Vedins bryggeri 8,500.
Sjökapten Vedins enka 1,500.
Sjökapten J. V. Herlitz 1,500.
Anktionskommiss. Ringbom 1,600.
Bryggaren Vedin 3,000.
Handl, M. E. Herlitz enka 850.
Snickaren Wies 1,500.
Kamreraren Romdahl 4,195.
Skoladjunkten Lange 3,000.
Enkefru Löfvenberg 1,000.
Sekreteraren Gustafson 1,625.
Handlanden Molér 3,963.
Handelsbiträdet Martin 800.
Biskopen d:r Anjon 11,236.
Skoladjunkten Berglund 3,100.
Lektorn Lemke 4,500.
Häradsskrifvaren Molander 3,000.

Klinteroten.

Skepparen M. Kindberg 1,200.
Vice lektor Broman 1,200.
Skepparen Nyström 1,000.
Skoladjunkten Klintberg 1,500.
Tullvaktmäst. Lindberg 825.
Skepparen P. Pettersson 1,320.
Bankbokh. Pettersson 2,200.
Sjökapten Rothstein 900.
Skepparen Nygren 1,000.
Handlanden Lundbergs enka 1,000.
Kontorsskrifvaren Myrsten 200.
Dykaren Olsson 1,200.
Skepparen Schultz 800.
Tullvaktmäst. Andersson 975.
Länsbokhållaren Bokström 4,278.
Löjtnant Hedenblad 1,456.
F. kapten P. J. Pettersson 1,400.
Fru Gresén 900.
Gevärssmeden Larsson 836.
Spegelfabr. Hellman 1,200.
Kakelngnsmak. Pettersson 800.
Handl. konsul Kinberg 1,000.
Komm. landtmät. Varfvinge 2,000.
Styckjunkaren Brodd 1,910.
Skepparen Dahlström 900.
F. hemmansegaren L. J. Vallin 1,700.
V. konsul Falk 2,000.
Landskamrer Gardell 7,513.
Skomakaren Blomqvist 1,300.
Skepparen Nyman 1,200.
Linsveterinären Schoug 3,300.
Handl. Sjöström 5,000.
d:o Goldensohn 3,500.
d:o Rechnitzer 1,500.
Bagaren Vallin – 3,000.
Handl. Levin 4,000.
Urmakaren Forsberg 1,200.
Urmakaren Siltberg 1,600.
Snickaren Osterman 1,200.
Stadsfogden Hallgren 1,200.
Handelsfirman Klintberg & Lindbom +3,000.
Handl. Hedström 3,500.
Vagnmakaren Lindell 1,000.
Skräddaren Hage 1,200.
Utskänkningstörestånderskan Svensson 800.
Kopparslagaren Hallgren 800.
Handl, Rosenblatt 800.
Skepparen L. Hansson Å 1,500.
Guldsmeden Häggström 1,800.
Kakelugnsmak. Berg 3,000.
Bagaren A. Andersson 2,000.
Kapten Valgrén 3,515.
Guldsmed A. M. Elgstrand 1,000.
Skepparen Ekström 1,000.
Bokbindaren Segerdahl 1,200.
Skeppsombudsman Bahr 2,235.
Guldsmeden L. F. Elgstrand 1,000.
Tullvaktmäst. Hammarlund 1,032.
Snickaren J. P. Qviberg 800.
Åkaren J. O. Qviberg 800.
Gördelmakaren Hellgren 2,000.
Handlanden Stenberg 12,000.
Handelsbiträdet Löfving 1,000.
Rederiet för skonert «Hyon» 1,500.
Rederiet för skonert «Retzia» 1,200.
F. d. major Claassen 3,100.
Handl. Kjellblad 1,800.
Enkefra Fåhrsens 1,050.
Fabrikör Aug. Johansson 2,800.
Jernhandl. Fahlström 2,000.
Repslagaren Krysell 1,800.
Handl. T. Falck 2,500.
Läderhandl. N. G. Andersson 2,500.
Handlanden Lundin 4,500.
Handelsbiträdet K. Lundin 1,000.
Stadsfiskal Bergström 3,450.
Skepparen Vallin 800.
Smedmästaren J. Grönberg 2,000.
Åkaren L. Jacobsson 800.
Handl. O. P. Rundberg 2,000.
Vikt.-handl. O. N. Johansson 1,200.
Rustmästaren P. G. Andersson 1,536.
Handelsbokh. Möllerström 1,200.
Styrman R. Pettersson 800.
F. d. Ki A. Kolmodin 1,200.
Handelsbokh. K. Bolin 200.
Handl. N. A. Nyström 9200.
Handl. K. Strömbeck 3,000.
Bleckslagaren J. P. Andersson 1,000.
Skräddaren Sandström 1,500.
Vikt.-handl. K. J. Pettersson 1,400.
Svarfvaren Vengström 800.
Handl. K. J. Kolmodin 5,000.
Handelsbitr. R. Kolmodin 1,000.
Vikt.-handl. J. O. Pettersson 2,000,
Gästgifvaren Vestergren 800.
Handl. Åberg 5,100.
Rederiet för skonert T.ars 1,000.
Handl. Gerle 6,000.
Handl. Sjögren 3,100.
Handelsbitr. Johansson 1,000,
Kaptenen Törnqvist 5,667.
V. skoladj. O. Klintberg 1,500.
Urmakaren L. E. Pettersson 800.
Styrman Sandelin 1,400.
Skolläraren Hammarström 950.
Skepparen L. J. Sandqvist 1,000.
Rådmannen Uddenberg 2,741.
Ritläraren Löfvengren 1,400.
Smeden Othberg 900.
Landsfiskal Svanberg 1,000.
Skepparen Hultman 900.
Slöjdläraren H. P: Pettersson 900.
Målaren A. Englund 800.
Arbetaren O. N. Ekman 800.
Fanjunkaren Tuvander 1,200.
Skepparen J. Norrby 1,040.
Skepparen Kjellander 900.
Maskinisten Svensson 1,200.

å stadens område boende
Handl. Högstadins 1,200.
J. Grönberg & k:ni 2,000.
Slagtaren Ölander 1,200.
Smeden K. A. Sandberg 900.
Handl. Norman 1,200.
Mjölnaren K. P. Nilsson 3,000.
F. kapten Ahlander 988.
Kapten Lönnroth 2,189.
Qvarnegaren Tibbelin 1,000
Mjölnaren K. Pehrsson 2,000.
Kapten G. Åberg 2,101.
F. bankbokb. Lennmark 2,250.
F. handi. K. Vendell 800.
Löjtnant Husberg 6,000.
Målaren J. O. Andersson 800.
Handlanden L. N. Eneqvist 3,300.
Handlanden Fr. Andersson 800.
Bagaren Carlqvist 900.
Handl. Sandström 3,500
Målaren Amilung 800.
Sjökaptenen H. Lindström 1,800.
Löjtnant Hertzman 838.
Snickaren Krokstedt 800.
Häradshöfding Waldenström 6,557.
Tulluppsyningsman Hesselqvist 1,500.
Trafikschefen Fogelström 2,200.
Litteratören Rydberg 1,200.

*) Vid inkomst af 1,800 kronor och derunder äro, som bekant, 300 kronor fritagna från beskattning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *