Utdrag ur taxeringslängden

i Visby för år 1878, upptagande de skattskyldige, hvilka af taxeringskomitén anses ega en årlig inkomst af 800 kronor och derötver:

Strandroten.
Löjtnant Ytterberg 2,962.
Styrman Jöns Olsson 1,200.
Löjtnant Gardell 2,224.
Snickaren Thiljander 900.
Åkaren Söderberg 800.
Skepparen E. N. Sandqvist 1,500.
Tullvaktmäst Bångfäldt 1,032.
Kronolotsen A. Stenberg 1,011.
Hamnmästaren Vinberg 2,966.
Mästerlotsen Vinberg 1,091.
Skollärarinnan J. Öberg 1,000.
Landshöfdingen grefve Horn 13,032.
Handlanden Liljewalch 11,000,
Rederiet för briggen »Svante» 1,000.
Rederiet för skonerten »Otto» 1,200.
Tandssekreteraren Hambraeus 6,257.
Handlanden Karl Molander 3,000.
Öfverstelöjtnant af Chapman 7,061.
Vice konsul John Stare 4,500.
Disponenten Wikström 3,500.
Bokhållaren Rönne 1,000.
Konsul Rud. Cramér 9,600.
Rederiet för skeppet »Virgo» 1,800.
Rederiet för skeppet »Eugenie» 2,000.
Rederiet för briggen »L’loyds» 1,200.
Ångfartygsbolaget »Gotland» 60,658.
Lektorn Cramér 4,000.
Lektorn Sundberg 4,625.
Länsnotarien Donner 2,708.
Stadsläkaren Bolling 7,250.
Regimentsläkaren Leijer 13,036.
Kontorsskrifvaren Lövgren 1,559.
Bokhållaren Franzén 2,000.
Handlanden Ax. Ekman 4,000.
Rederiet för jakten »Maria» 800.
Kanslivaktmästaren Engqvist 1,000.
Garfvaren Ödin 3,500.
Ångbränneribolaget 1,671.
Byggmästaren J. Pettersson 2,000.
Stenhuggeribolaget Klintberg & k:ni 7,500.
Fängelsedirektör V. v. Miihlenfels 3,040.
1:ste vaktkonstapel Lindqvist 1,365.
Vaktkonstapel Ahlstén 800.
Vattenkurinrättnings-aktiebolaget 6,000.
Graham Brothers 8,000.
Maskinisten Holmqvist 2,000.
Badhusaktiebolaget 1,000.
F. riksdagsmannen Kolmodin 4,675.
Mamsell Johanna Hägg 9,400.
Mamsell Viktor. Hägg 9,400.
Verkmästaren Stenholm 2,000.
Källarmästaren Malmqvist 3,000.
Kapten Gyllenhammar 3,900.
Handlanden E. Johanson 3,000.
Konsistorie-not. N. F. Öfverberg 3,500.
Batterikommiss. grefve Lagerberg 1,700.
Rådmannen Chevalier 4,600.
Kronofogden Wolff 4,600.
Källarmiästaren Smedman 3,000.
Gotlands enskilda bank 124,868.
Konsul Boström 7,415.
Handelsbiträdet Pettersson 800.
Sjökapten Arvidson Å 3,400.
Kammarskrifvaren Ljungdahl 2,310.
Maskinisten Gummesson 1,200.
Sjökapten Edlind 2,500.
Kapten Arnelius 6,012.
Löjtnant Regnell 2,206.
Kapten Almberg 2,594.
Löjtnant Aspegren 1,537.
Skolförestånderskan N. Åhsell 1,200.
Badhuskamrer Odin 2,250.
Gjutaren G. H. Lilja 800.
Lektor Bergman 5,292.
Navigat.-skolläraren Svensson 3,460.
V. skoladjunkten J. Svensson 1,200.
Gotlands tryckeriaktiebolag 4,000.
Bokhandlanden A. Jeurling 1,000.
Redaktören O. Jeurling 3,500.
Boktryckerifaktorn Linder 900.
Konsul Vestberg 3,000.
Handelsbiträdet Smedberg 800.
Kaptenen Belfrage 2,918.
Tullförvaltaren J. F. Lyth 4,610.
Byggmästaren J. Pehrsson 800.
Fältkamrer Ljungholm 2,754.
Kassören Törngren 2,400.
Konsul Arweson 5,158.
Rederiet för skonerten Felix 1,000.
Skoladjunkten Rosman 4,200.
Skepparen J. A. Johansson 1,200.
Enkeprostinnan Eneqvist 1,000.
Kontrollör Ulfsparre 4,287.
Bokhandlanden Nybefgs enka 2,800.
Bokhandl. Sahlberg 1,500.
Utskänkn.-förestånderskan Pettersson 800.
Kopparslagaren Hultman 2,100.
Bagaren Lindbom 3,000.
Handlanden Kahlqvist 3,200.
Handelsbiträdet Vickman 1,000.
Kassören Bergenstjerna 2,820.
Jernkramhandl. Grönstrand 4,500.
Handelsbiträdet Beckman 1,000.
Verkmästaren Thorstensson 1,200.
Handl. J. N. Björkander 900.
Modehandlerskan Klingvall 1,200.
Extra läraren Börring 1,500.
Extra läraren A. Nilsson 1,500.
Barnmorskan Marin 925.
Telegrafassistenten Källström 2,238.
Skräddaren Vallin 1,200.
Styrman R. Vahlström 800.
Kapten V. Valström 3,055.
Handl. Karl Björkander 5,000.
Handelsbiträdet H. Ekman 800.
Majoren Hiittling 3,359.
Underlöjtnant Edström Fd 1,712.
Komm. landtmätaren Strömberg 2,500.

Norderroten.
Målaren Carlsson 800.
Handl, G. T. Romdahl 5,000.
Kapten H. Lindström 3,575.
Garfvaren Romin 3,500.
Bagaren S. A. Svensson 900.
Lotsfördelningsschefen Pihl 2,640.
Verkmistaren Lilja 1,600.
Apotekaren Marelius 8,650.
Provisor Ljungberg 1,200.
Farm. stud. Olsson 1,000.
Farm. stud. Berghammar 800.
Handl. J. Hallberg 1,800.
Handl. F. Viberg 1,850.
Metallarbetaren Andersson 800.
Bryggeribolaget 8,000,
Bryggmästaren Svensson 2,000.
Åkaren E. Jacobsson 800.
Borgmästaren Matthiesen 5,822.
Byggmästaren Stenbom 1,500.
Poliskommisarien Alfvegren 1,130.
Garfvaren Joh. Stenström 2,500.
Garfvaren K. M. Stenström 3,000.
Garfvaren Kr. Stenström 3,500.
Färgaren Stenström 1,000.
Boktryckaren V. Byström 850.
Postmästaren Lindqvist 3,891.
Musikdirektör Söhrling 2,300.
Gjutaren Konst. Lönn. 800.
Akaren Olof Larsson 800.
Bokhållaren G. Marelius 1,000,
Skoladjunkten Hallenberg 3,700.
F. d. kapten L. Gardell 2,000.
Skomakaren Berggren 800.
Trädgårdsmästaren May 2,000.
Underlöjtnant von Kremer 1,578.
Gjutmästaren K. J. Lönn 1,100.
Metodistpredikant Carlsson 1,200.
Öfverstelöjtnant Baumgartens Enka 1,100.
Löjtnant Baumgarten 1,834.
Öfversten frih. Vegesack 8,810.
Mamsell Hoffman 1,000.
Skepparen K. O. Gardell 1,200.
Skepparen Kahlström 1,000.
Notarien Kreüger 1,600.
Skepparen Thomsson 1,279.
Kaptenen frih. Kruse 3,484.
Handlanden Ihre 2,300.
Bankdirektören Pettersson 6,400.
Gjutaren G. Lönn 800.
Skepparen Höglund 800.
Skomakaren O. N. Hallin 1,380.
Skepparen K. B. Sandström 1,000.
Maskinisten Sundström 1,000.
Jägmästaren Sylvan 5,000.
Handl. Klingvall 4,000.
Handelsbiträdet Pettersson 1,000.
Handl. Hederstédt 3,225.
Magistratssekreteraren Herlitz 4,200.
Viktnaliehandl. L. Andersson 1,000.
Byggmästaren Lindgren 1,500.
Landskanslisten Bergman 2,260.
F. d. öfversten Malmborg 1,200.
Med. doktor J. Dahl 900.
Handlanden Lindal 3,000.
Skräddaren Sandahl 920.
Skepparen Lyberg 1,200.
Viktualiehandl. Vestberg 1,500.
Majoren Ihre 3,742.
Stadskamreraren Melin 3,840.
Åkaren Hultberg 800.
Färgaren Åhsberg 5,000.
Färgaren Schöldström 1,000.
Målaren Våhlstrand 800.
Stadskomministern Öfverberg 2,500.
Landträntmästaren Eneqvist 5,456.
Styrman Wulferona 1,400.
Uppsyningsman Söderdahl 1,000.
Handl. K. Hoffman 1,000.
Utskänkningsförestånd. Viman 800.
Skoladjunkten L. Kolmodin 2,000.
Bryggaren Ericssons enka 1,000.
Löjtnant Ericsson 1,100.
Snickaren J. O. Engström 800.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1878
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *