Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 8 Juli.
Misshandel. Det för 17 Juni omnämda målet mot döfstumme skomakaren Ågren, ang. misshandel å hustru fortsattes i dag. Nu inlemnades Ågrens prestbetyg, hvaraf inhämtades, att han, född 1842, redan förut undergått bestraffning för misshandel å hustru äfvensom af presterskapet blifvit varnad för oenighet i äktenskapet. Som Ågren nu icke var tillstädes (det upplystes, att han sått inne på vatten och bröd för att aftjena honom ådömda böter för fylleri) uppsköts målet ytterligare till 22 Juli.

Fylleri. Efter angifvelse hos stadsfiskalen hade sjömannen Oskar Toffrén blifvit instämd för att hafva 18 sistlidne Juni misshandlat arbetaren Karl Svensson. Efter upprop infunno sig Tofftén och Svensson, och uppgaf Svensson, att de icke varit ovänner, men att 18 Juni, då de voro i sällskap, Tofftén gifvit honom en knuff, och dervid dragit knif, hvilken Svensson beskedligt tagit ifrån honom, på det han, som vid tillfället varit något rusig, icke dermed skulle kunna göra någon skada, yrkande Svensson för öfrigt alldeles icke något ansvar å sin vän för knuffen. — Tofftén erkände förhållandet och bad om nådigt straff samt undslapp nu med att för fylleri böta 5 kr. — Drängen Lars Liljegren från Diskarfve i Roma hade 22 Juni visat sig af starka drycker öfverlastad, erkände förseelsen och dömdes för fylleri att böta 5 kronor.

Ärekränkning m. m. Det för 20 Maj omnämda, af pigan Kristina Boberg mot slagtaren Olof Ahlstedt och hans son August instämda mål, ang. ärekränkning m. m.; skulle i dag ånyo företagas till behandling, men, som käranden icke nn lät sig afhöra, blef det afskrifvet.

Bedrägeri. Pigan Kristina Boberg hade å olika dagar under Mars, April och Maj månader å falska reqvisitioner, skrifna i hustru Elisabet Malmqvists ifrån Rosendal namn, lyckats i handl. Axel Sjöströms handelsbod tillnarra sig diverse varor af kaffe, socker, risgryn m. m. till ett sammanlagdt värde af något öfver 15 kronor, samt sedan upptäckt gjorts, att reqvisitionerna voro falska, att hustru Malmqvist hvarken begärt eller erhållit omnämda varor, derför blifvit instämd. Kristina Boberg, som uppgafs hatva efter stämningen under tiden afvikit från orten, har varit eftersökt, men icke Kunnat anträffas och infann sig icke heller nu i dag. För lämpliga åtgärders vidtagande för hennes efterspanande och gripande, uppsköts målet till 9 September.

Värdslös körning. Bryggardrängen Oskar Friman hade 1 sistlidne Juni så vårdslöst kört med en fora öfver Donners plats, att han dervid kört emot en upprest stege, som fallit öfver en annan stege, högt uppe på hvilken mureriarbetaren J. A. Johansson stått syssels itt med arbete å ett hus, med den påföljd, att stegen störtat omkull och Johansson från höjden ned i gatan, der han mycket illa slagit sig. Enligt företedt läkarebetyg hade Johansson dervid fått ett sår öfver hjessan m. m. Någon fara för lifvet synes dock nu mera icke vara för handen. Men Johansson fordrar nu af Friman ersättning för sveda och värk, samt hade derför till idag instämt honom till rådhusrätten. Friman tillspord, förnekade icke tilldragelsen, men bestridde käromålet på den grund, att han icke kört vårdslöst, att ingen vakt varit vid stället utstäld eller eljes någon afskrankning gjord, att hästarna »strykt» ned för backen, hvilket han »icke kunnat hjelpa», och kommit emot stegen samt att detta till följd af den vårdslösa ställningen och försummad afplankning vållat ofallet. För vittunens hörande uppsköts målet till 22 Juli.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juli 1878
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *