Sällskapet D. B. V.

firade i går sin högtidsdag på sedvanligt sätt. Föredraget hölls af telegrafkommissarien M. Carlström och rörde sig om telegrafien, dess uppkomst, utveckling och nuvarande ståndpunkt samt belystes af hvarjehanda experiment. Eftermiddagen tillbragtes i s. k. Brunbergs hage. Tal, sånger och folklekar omvexlade och bidrogo att göra dagen glad. Den af sällskapet förhyrda musikkåren spelade, och ungdomen dansade af hjertans lust. Det vackraste väder rådde under hela tiden. En stor skara åskådare hade samlat sig på slätten och backarne deromkring. Klockan omkring nio återvände sällskapet till staden och afåt en sexa i paviljongen, der musik också var anordnad, hvarefter festen en god stund fortgick.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juli 1878
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *