Utslag

uti målet mellan fanjunkaren G. M. Lindvall och Visby stad angående klander af det beslut, som, på grund af högsta domstolens utslag, af i vederbörlig ordning utsedde gode män afgifvits angående af Lindvall yrkad ersättning för mistning af en utskänkningsrättighet, afkunnades i måndags af Visby rådhusrätt och lyder sålunda:
«Då svaranden icke genom stämning bevarat sin rätt till talan emot godemännens i målet afgifna utlåtande kunna de å svarandesidan derutinnan framstälda påståenden till pröfning icke upptagas; och enär käranden emot vederpartens bestridande icke lagligen visat, att den honom tillkommande ersättning bör utgå med högre belopp än hvad två af gode männen i målet föreslagit, eller 2,470 kronor 43 öre, årligen, ty, och då den tid, för hvilken ersättning käranden tillkommer, utgör 4 år 29 dagar, aktar rådstufvurätten rättvist förpligta svaranden att till käranden emot qvitto genast utgifva den honom sålunda tillkommande ersättning med tillsammans 10,078 kronor med fem procent ränta från stämningsdagen åtta dagar före den 29 nästlidne April till dess betalning följer; hvaremot de af parterna mot hvarandra under rättegången framstälda ansvarsyrkanden lemnas utan afseende; blifvande vid denna utgång af målet rättegångskostnaderna parterna emellan qvittade.»

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juli 1878
N:r 53

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *