Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde.

Önskemålet om upprättandet af en kommendantsbefattning i Tingstäde, som flera gånger varit på tal utan att bifallas och som senast mot slutet af 1911 ånyo framförts af miltärbefälhafvaren på Gotland, har i enlighet med generalstabsschefens yttrande, icke heller nu blifvit tillmötesgånget.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Auktion Furubjers i Tingstäde å värdefull lösegendom.

Tisdagen den 21 dennes kl, 10 f. m. låter ingeniören herr W. Jungmarker i anseende af afflyttning till annan ort, genom frivillig auktion försälja följande; En herrumsmöbel af valnöt, bestående af skrifbord, sktifstolar, bokskåp, soffa, 4 stolar, 1 hvilstol, 4 bord, 1 toalettbyra, 1 lavoar. Ett köksbord med uppsättning samt ty ädgårdsmöbler, 1 grammofon med skifvor & bord, 1 cykel, 1 jaktgevär och jaktväska. En del sängkläder och bordlinne. Husgerådssaker, glas & porslin samt en del kristallskålar & vaser, pannor, grytor, skedar, knif var & gafflar, 1 hushållsvåg, 1 vridrnaskin. Gångkläder & skodon, 3 lufter gardiner, böcker, mattor, bordslampor, 1 ampel och ljusstakar m. m.
Af mig godkände. köpare erhålla 3 månaders kredit, andra betala vid anfordran.
Tingstäde den 15 jan. 1913.
Hj. Nyström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Anmaning.

Resterande räntor och kapitalafbetalningar till Tingstäde sparbank för år 1912 torde ovilkorligen inbetalas vid banksammanträdet lördagen den 25 januari kl. 10-3 e. m.; i annat fall komma lånen i sin helhet att uppsägas och lagligen indrifvas.
Tingstäde den 14 januari 1913.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Anbud å möbler till Gnisten.

För Gniststationen vid Tingstäde komma för expeditionsrum och ett manskapsrum att upphandlas diverse möbler och inventarier, hvarå uppgift kan erhållas dagligen å undertecknads expedition kl. 10 f. m —3 e. m.
Förseglade anbud märkta »Anbud å möbler till Gnisten» skola vara inlämnade senast lördagen den 1. nästkommande februari kl. 12 på dagen.
Rätt att helt eller delvis antaga ett anbud förbehålles.
Visby den 17 januari 1913.
t. f. Fortifikationsbefälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Fältskjutning

anordnas af Tingstäde skyttegille nästa söndag 19 dennes kl. 11 f. m. Skjutningen äger rum öster om Tingstäde träsk. Skottriktning mot söder. Allmänheten varnas att beträda området under den tid skjutningen pågår.
SKJUTSCHEFEN.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Värdefull lösöreauktion.

I anseende till upphörande med gästgifverirörelsen låter handl. E. Hallgren i Tingstäde genom offentlig auktion som förättas onsdagen den 22 januari och börjas precis kl. 10 f. m. försälja: bodvaror af hvarjehanda slag. Kreatur: 1 premieradt dräktigt fölsto 10 år, 1 draghäst: 4 år, 1 dito 10 år och 1 dito 14 år, 2 unghästar, den ena i 3:dje och den andra i andra året, 1 stoföl, alla unghästar fallna efter premierad moder och statens hingstar, 1 treårigt ponnysto, 3 st. goda mjölkkor, 2 st. 4 månaders grisar.
Kör- och åkerbruksredskap.
1 osmobil, 1 droska, 2 bättre I astvagnar, den ena med vurst, 1 kärra, 3 st arbetsvagnari 2 bättre. slädar, 1 kälkrack, 3 par bra arbetskälkar, 1 slåttermaskin, hälft i såningsmaskin; 1 hästräfsa, 1 kultivator (ny), 1 fjäderharf, vänd-och spetsplogar, sladdar, kornvält, ved- och foderhäckar, 2 lastbottnar, 3 sättare, 1 par bättre selar, 2 par arbetsselar, 1 par ponnyselar, bjällerremmar och hästklockor, reshästfiltar, grimmor och ryktdon, svängfar, 2 skjuthackor, kättingar m. m. Handredskap af hvariehanda slag, 1 parti ämnesvirke af björk och ask, 1 parti, bräder och plank, 2 slipstenar, 1 parti korn, 1 parti ängshö, 1 parti vårsädeshalm, 1 stack råghalm, trä-och asfalttjära, maskinolja. Samt omkring 2 tunnland jord från Vestninge hemman. Af mig kände vederhältige inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 Augusti, andra betala vid anfordran.
Stenkyrka i januari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Tillstånd

att framdraga en elektrisk lågspänningsledning till stadens utom dess planlagda område belägna renhållningsverk samt att med nämda ledning korsa Visby—Tingstäde järnväg har af k. m:t beviljats Visby stad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 13 och 14 januari.)
Oloflig jakt.

Härför är handlanden Carl Hansson i Visby tilltalad, i det han utan jakträttsinnehafvarnes tillstånd jagat rapphöns å Mörrby gård. Svaranrandeombudet påstod vid förra rättegångstillfället, att svar. varit inbjuden af arrendatorn Harry Karlberg och sålunda ej gjort sig skyldig till något lagstridigt. Nu visades att K. vore ägare till Mörrby samt att enligt köpekontraktet Karlberg endast för egen person ägde utöfva jakt å egendomen. Svan.-ombudet höll dock fortfarande på att H. inbjudits och ville styrka detta, hvarför målet uppsköts till 10 mars.

Den äfventyrliga automobilfärden,
därvid W. E. Finnberg med sin auto skrämt en häst i diket och kommit skada åstad, och till på köpet åkt åförbjuden behandlades åter. — Ett vittne hördes, som intygade, att svar. Vid tillfället ifråga ej gifvit något signal till tecken att han ville köra förbi och ej heller brytt sig om de åkandes stoppsignaler, utan fört auton förbi Skjutsen fast hästen redan kastat sig i diket. Finnberg påstod, att han stoppat bilen bredvid skjutsen, men att hästan efteråt »avancerat bakåt» och sålunda kommit bakom. Åkl. öfverlämnade målet och yrkade ansvar för färd på förbjuden väg, öfverdådig framfart och underlåtenhet att girva signaler; dessutom fordrades ersättning för förskotterade vittneslöner och af målsägaren skadestånd. Utslag 10 febr.

För uppsåtligt skadande
af det vid statens gniststation i Tingstäde uppsatta jordbalansnätet tilltalade Emil Pettersson, Träskvälder i Tingstäde, instälde sig vid detta rättegångstillfälle genom ombud, som bestred åtalet och förklarade saken så, att han en kväll åkt från Myrväldes och därvid tagit en genväg öfver kronans mark, af gammalt använd, samt att han då råkat köra på ett nät, som blifvit nyligen uppsatt, hvarom han ej hade vetskap.
För utredning uppsköts målet till 10 mars.

Målet emot E. Lindberg, Tiby i Gothem,
ang. ansvar för oloflig afverkning af skog förevar åter. Åkl. lät höra vittnen, som ytterligare styrkte åtalet, hvarefter åkl. öfverlämnade målet med yrkande om svans fällande. Utslag 10 febr.

Södra häradsrätten.
För olaga automobiltrafik
inom Träkumla socken är, såsom förut omtalats, automobilägaren K. P. E. Christerssom Medebys i Vall, tilltalad. Då målet i går åter förekom, hvarvid svar. var personligen tilstädes, yrkade allm. åklag., kommiss. M. E. Svallingson, ansvar å honom jämväl för det han under fjolåret färdats med bil å bygdevägen mellan Valls och Hogräns kyrkor. Svar. bestred åtalet och vidhöll sina förut lämnade uppgifter, att han endast vid sjukdomsfall trafikerat de förbjudna vägarne. Som vittne hördes fjärdingsman K. J. Larsson i Träkumla, som intygade, att svar, kört med bil på båda de ifrågavarande vägarne, dels en gång 1911 å Träkumlavägen mellen obekant herre, som dock icke varit någon af stadens läkare, och dels en gång 1912 på Hogränsvägen med en, ackuschörska. Svar. ville för sin del ha slut i målet, men för vidare bevisning erhöll åklag. uppskof till 3:dje sammanträdet.

Nyårsfirande i Öja.
Med yrkande om ansvar för hemfridsbrott m. m. hade allm. åklag., kommiss. S. J. Lindström, instämt husbondesönerna Klas Vestberg och Karl Vestberg, Siffrids, samt Fridolf Holmberg, Binge, Sigfrid Lindgren, Stockvika och drängen Ivar Dahling, Burge i Öja. Som svar:nas rättegångsombud instälde sig advokaten C. E. Björkegren i Västergarn. Enligt stämningen skulle svartna nyårsaftonen vid 11-tiden på kvällen na föröfvat hemfridsbrott hos O. N. Lindberg, Darkarfve, hvarvid de gjort sig skyldiga till uppsåtlig misshandel mot Lindbergs hustru och hans son, hemmansäg. Edvin Lindberg från Sundre, som då varit på besök i föräldrahemmet. Misshandeln mot hustru Lindberg hade enligt åklag:s påstående varit ganska allvarlig och medfört blodvite. Likaledes hade Edvin Lindberg behandlats ganska hårdhändt, så att han erhållit ett sår i hufvudet.
Svar:nas ombud bestred åklag:s påståenden och gjorde gällande, att Edvin Lindberg i stället gjort sig skyldig till våld mot Klas Vestberg, Denne och hans kamrater hade varit ute för att »skjuta bort» det gamla året. Då de passerat allmänna vägen förbi Lindbergs hem vid Barkarfve, hade de plötsligen blifvit utsatta för ett formligt stenregn. Därunder hade en sten träffat Klas Vestberg, så att han ramlat till marken och icke utan kamratens hjälp kunnat resa sig. Han blödde ur ett sår och leddes in till Lindbergs, där de blifvit till synes väl mottagna. Hustru Lindberg bjöd till och med på julöl. Om en stund hade emellertid svartna lugnt och fredligt aflägsnat sig.
Åklag. tycktes icke vilja i taga denna berättelse om förloppet af tumultet för god, utan anhöll om uppskof för bevisning, och svartnas ombud förklarade sig redo att till nästa sammanträde instämma Edvin Lindberg för våld å allmän väg. Målet uppsköts därefter till 3:dje sammanträdet, då parterna skola komma personligen tillstädes.

Halmleverans med efterspel.
Det är icke så synnerligen länge sedan denna rubrik rätt ofta skyltade i Gotl. Alleh:s spalter öfver ett mål mot hemmansäg. C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta, som kräfdes på ett belopp af 60 kr., hvilka han på grund af en mystisk räkning skulle ha för mycket uppburit vid likvid för till Gotlands artillerikår levererad halm.
Nu handlägges åter igen vid häradsrätten ett ganska uppseendeväckande krafmål mot samme hr Gahnberg. Regementsintendent T. von Konow hade nämligen till detta sammanträde instämt honom med yrkande att genast utbekomma 270 kr. jämte ränta, hvilket belopp svar. skulle ha »orättmätigt» bekommit i sammanhang med likvid för en räkning å leverans af halm till Gotlands artillerikår 1911.
Som ombud för kär. uppträdde kommins. Emil Eneman, och svar. instälde sig personligen.
Enligt kontrakt hade svar. skyldighet att under år 1911 leverera halm till artillerikåren till ett pris af kr. 1:83 per 100 kg. I slutlikvid för året hade svar. emellertid — utöfver kr. 875:01 -erhållit 270 kr. för mycket, hvilket belopp varit unpfördt å den af svar. inlämnade räkningen som en särskild post för »kostnader uppkomna genom att för kåren rekvirerad halm användts till annat än för kårens eget behof». Räkningen hade, innan beloppet utbetalts af regementsintendent von Konow, granskats och attesterats af fourageuppbördsmannen serg. J. Klintborg. I affordrad förklaring hade denne i skrifvelss till kårförvaltninggn uppgilvit, att svar. sagt sig ha ftiort förluster på halmleveransen till kåran och att han troligen genom ifrågavarande tilläggspost velat göra sig skadeslös härför.
Svar. uppgaf, att artillerikåren uppträdt som enskild halmförsäljare. På kårens rekvisition hade svar. sålunda fått leverera halm båda till ponnystuteriet i Othem och till Visborgs slätt. Som ersättning för dessa transporter hade svar. upptagit tilläggsposten. Kärandeombudet bestrsd, att halman användts annat än för kårens behof och att svar. varit behörig att utfå klet omstämda beloppet, 270 kr.
För att styrka sina påståenden fick svar. uppskof i målet till 3:dje sammanträdet.

F. metodistpastorn E. Halvorsen
har i Göte hofrätt öfverklagat Tveta, Vista och Mo häradsrätts dom, hvarigenom han för Eksjö begånget sedlighetsbrott ådömdes 6 månaders fängelse straff.

Vägledande domslut.
I egenskap af syssloman i Lundby garfveriaktiebolags i likvidation konkurs yrkade jur. kand. A. Boalt vid Göteborgs rådhusrätt ansvar och skadeståndsersättning å agenten E. Wallgren i Malmö för det han skulle egenmäktigt ha bortfört ett bolaget tillhörigt parti hudar. Rådhusrätten och hofratten Ansfigia icke Boalt pågrun i af sin ställning som syssloman berättigad att å borgenärernas vägnar anhängiggöra ansvarstalan. Högsta, domstolen har emellertid enligt N. D. A. visserligen icke ansett att Boalt ägt föra ansvarstalan men väl skadeståndstalan och därför återfärvisat målet i denna del till rådhusrätten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Visby

Kronoskatten för fjolåret.
Bevillning af fast egendom till ett uppskattadt värde af 15,764,000 kr. (hvaraf jordbruksfastighet för 550,800 och annan fastighet för 15,213,300 kr.) skall erläggas i staden Visby med tillhopa kr. 790:34 samt bevillning af en till 4,495,676 kr. uppskattad inkomst, efter afdrag enligt § 12 bevillningsförordningen af bevillningsfria 728,900 kr., med kr. 3,760:41, sammanlagda bevillningen af fast egendom samt af inkomst alltså kr. 4,550:75, Och inkomst- och förmögenhets- skatten utgår med kr. 87,593:65 efter ett taxeradt belopp af 4,281,800 kronor. (Värdet å den fasta egendom, hvarför bevillning icke erlägges, har uppskattats till 4,064,800 kr., hvaraf för 2,514,600 kr. värde tillhör staten och för 1,550,200 kr. kommuner, menigheter m. fl.)

Hvad Gotlands landsbygd beträffar uppgår bevillningen af fast egendom till sammanla.gdt kr. 2,478:46 djordbruksfastigheten med ett värde 35,660,300 och annan fastighet med 7,389,700 kr. värde) och bevillningen af inkomst uppskattad till 3,185,247 kr. efter af-drag för bevillningsfria 1,005,307 kr. till kr. 2,173:96, sammanlagda bevillningen af fast egendom samt af inkomst utgörande alltså kr. 4,652:42, och inkomst- och förmögenhetsskatten utgår med kr. 42,669:80 efter ett taxeradt belopp af 3,722,000 kr. (Värdet å den fasta egendom, hvarför bevilling icke erlägges, har uppskattats till sammsanlagdt 6,315,900 kr., däraf fastigheter för 2,047,300 kr. tillhörande staten och för 4,268,600 kr. Värde tillhöriga kommuner, menigheter m. fl.)

Till adjutant hos konungen har kaptenen vid flottan Claës 0. Lindssatröm, gotl., utnämts.

Militarbefälhafvaren, åtföljd af stabsadjutanten löjtnant Ohlson och t. f. fortifikationsbefälhafvaren löjtnant Rosensvärd, utreste i förmiddags till Tingstäde.

I Stenkumla kyrka förrättades gudstjänsterna under söndagen och trettandagen af lektor A. Hjelm i stället för kyrkoherde C. Husander, som nämda dagar varit tjänstledig.

Förlofning år tillkännagifven mellan agronomen Folke Swahn i Kalmar och fröken Ebba Tiberg, dotter till rådman K. G. Tiberg, Visby, och hans maka i första giftet, född Calissendorff.

Uppflyttade uti högre lönegrad. Adjunkten vid Visby högre allmänna läroverk G. V. Bergendahl har med detta års ingång uppflyttats i 5:te lönegraden och musikläraren ,därstädes Herman Lindqvist i 3:dje lönegraden.

Postmästare Erik Gisslén, som samtidigt med sin befordran, till postmästare af klass I B placerats som föreståndare för härvarande postkontor, hitlände i söndags morse och inträdde omedelbart i tjänstgöring vid kontoret.

Till repetitionsöfning vid flottans signalstation i Stockholm 27 jan.-13 febr. ha från Gotland inkallats kronolotsen G. Högberg, Slite, fyrvaktar en V. Martin, Stenkyrkehuk, och fyrbitr. Chr. Engeström, Östergarnsholmes fyrplats.

Vetenskaplig alhandling. Såsom särtryck ur vetenskapsakademins »Arkiv för matematik, astronomi och fysik» har af trycket utkommit en afhandling af kapten Hjalmar A n6 r härstädes med titeln ”Induktionslösung litteraler Gleichungen”.

Arbetarföreningen hade i går afton sitt första sammanträde för året. Därvid introducerades tre nya medlemmar och invaldes två personer i föreningen. Ordförandena berättelse öfver föreningens verksamhet under fjolåret föredrags och lades till handlingarna.

Den nu pågående böneveckan inleddes igår afton med ett större missionsmöte i församlingshuset, hvarvid biskop von Schéele talade öfver Apostlag. 1:1=9. Tal. höllos för öfrigt af pastorerna 0. Hallberg och K. Thelander samt som afslutning af pastor J. Söderberg, hvilken äfven utförde solosång. Deklamation utfördes äfven under det välbesökta mötet af pastor Ernst Hejneman.

Höstsäden står sig bra på Gotland. Enligt hvad jordbrukskonsulenten dir. Richard Löfvenberg meddelar beträffande höstsäden, som flerestädes öfver på fast landet står och ruttnar på rot, växer den här på ej alltför samka marker bättre än man väntade efter den sena sådden.

Silfverbröllop firade här sistl. söndag styckjunkaren vid Gotlands artillerikår II. Fredin och hans mar ka, född Malm.

Igår firades silfverbröllop af f. d. källarmästare P. A. Eriksson härstädes och hans maka i närvaro af anhöriga och en talrik vänkrets. Många telegram och lyckönskningar ingingo med anledning af dagens betydelse.

Vädret år alltjämt vårlikt med klar luft och mild temperatur samt högt och jämt fördeladt lufttryck. Barometerstigningen omfattar nämligen hela Europa. För Sveriges vidkommande rapporteras från nästan hela landet klar himmel och lindrig kyla. Någon nederbörd, som kunde förskaffa oss litet snö och vinterstämning, tycks däremot, åtminstone för våra trakter, ej komma att inställa sig.

I metodistkyrkan hölls i går afton en treflig fest, gemensamt anordnad af Epworth- och Junuior- föreningarna. Pastor Petersson talade öfver Dav. 148 ps. 12 och 13 verserna, och tal höllos därjämte af hrr Ålenius och Stengård m. fl. Körsång utfördes dels af juniorkören och dels af sångföreningen, och för öfrigt förekom växelsång, berättelse- och poemläsning samt en dialog kallad »Krig och Fred». Festen var rätt talrikt besökt.

Rådstupredikan hölls i dag kl. 10 förmiddagen i domkyrkan härstädes i närvaro rådhusrättens och poliskårens ledamöter, m. fl. Predikan hölls, efter afsjungande af ps. 309: 1-3, af pastoratsadjunkt J. Söderberg, som talade ölver Esaias 56:1, handlande om rätt och rättfärdighet, två begrepp som icke alltid äro detsamma. Guds frälsande kärlek bör stå bakom Guds rättfärdighet, och vi, böra se till att så sker äfven i vårt lif och i de domar vi afkunna.

80-års fest firades i går afton å Mellangatans ordenshus af logen Hoppets Här af N. G. T. 0. Efter musik af ordens musikkår höll redaktör 0. E. Jakobsson ett hälsningstal samtidigt som han meddelade några drag ur logens 30-åriga verksamhet. Vidare utfördes musik å fiol och orgel af hr F. Borgström och frkn Ingeborg Kall. Bokhandlare C. 0. Wahlberg höll ett nykterhetsföredrag med stark religiös anstrykning. Festen afslutades med tal af logens ordförande, tunnbindare Hansson, och musik af musikkåren. Festen var besökt af ca 200 personer.

Sjuttio år fyller i morgon L d. fyrmästaren 0. W. du Rietz.

Från Gotland bördige hofrättsrådet Albert Nordin å Jönköping fyller i morgon 50 år.

Hofrättsrådet Nordin är som bekant född i Veskinde, där fadern var skollärare.

Han aflade studentexamen bär 1881 och hofrättsexamen i Upsala 1886, blef fiskal i Göta hofrätt 1895 och assessor därstädas 1897. Tillf hofrättsråd utnämdes han 1906. Sedan 1911 är N. stadsfullmäktiges .ordförande i Jönköping.

Hushållningsgillena. Bäls hushållningsgille har till ledamöter af bestyrelsen omvalt de i tur afgående samt har utsett till ombud för utseende 2 ledamöter i premieringsnämderna landtbrukare John Ericsson i Källunge med hemmansägarne Olsson, Gudrings i Vallstena, och N. Pettersson, Ekeskogs i (Källunge, som suppleanter samt till ombud vid sammanträde i svinslakterifrågan hemmansägarna Joh. Engström, Bjerge i Vallstena, John Ericsson i Källunge och Anton Erlandsson, Suderbys i Hejnum. Till nya ledamoter af hushållningssällskapet föreslogos 6 personer.

Intygsböcker för minderåriga arbetare. Enligt den nya lagen om arbetarskydd, som trädet i kraft med detta års ingång, får minderårig ej användas till arbete inom den större industrien, utan att arbetsgifvaren är försedd Med en för den minderåriga Utfärdad in, tygsbok, innehållande uppgifter i vissa afseenden rörande den minderårige. Med hänsyn till minderåriga, som vid nyssnämda tidpunkt redan användas i arbete, medgifves dock anstånd till i nästkommande april. Till följd däraf att bestämmelser angående läkarundersökning och besiktning af minderåriga arbetare, hvilka bestämmelser äro af grundläggande betydelse för affattningen af den viktigaste delen af intygsböckerna, ,ej förrän, vid årsskiftet kunnat fastställas af ???? har det emellertid aj varit möjligt för socialstyrelsen att förrän i dessa dagar fastställa formulär till intygsböckerna och gå i författning om deras tryckning. Sålunda torde jämväl i afseende å minderåriga, som efter årets ingång ntagits i arbete, ifrågavarande stadgande om intygsböcker ej kunna komma till tillämpning förrän om någon liten tid.

Fruktträdgårdens skötsel just nu. Väderleken påminner ju icke mycket om vintermånaden; hög temperatur och ständig nederbörd, det är en abnorm väderlek för denna årstid. Med anledning af den kolossala vattenmängd, som ständigt flödar, bör man efterse alla vattenaflopp från fruktträdgårdarna, så att vattnet må kunna rinna raskt undan och oj stå och gåra, bland fruktträden. Då ingen käle nu hindrar, kan man .vända de gamla gräsvallarna, där de ännu finnas kvar under fruktträden. Det är vidare en synnerligen lämplig väderlek till att rensa fruktträdens stammar och gröfre grenar från mossa och lös bark medelst skrapning. och borstning. Ympkvistar aftagas i denna månad och förvaras tills vidare i jord för att längre fram läggas i isdösen. Vi påminna särskildt om den nyttiga åtgärden att .omympa alla fruktträd, hvilka bära mindre. värdefulla eller för platsen olämpliga sorter, därför bör man nu förse sig med ympkvistar. Tag alltså dessa kvistar af goda, för platsen lämpliga sorter och endast af träd, hvilka burit frukt, helst af rikt bärande träd. Torra grenar kunna alltid borttagas, från fruktträden, den rätta beskärningen bör dock företagas längre fram.

Egendomsaffär. Egendomen Valdarfve i Eskelhem har af ägan ren, landtbrukaren Hugo Göransson, försålts till hr Olof Olofsson, Velinge i Buttle, för 18,000 kr. utan inventarier. Köpet har förmedlats af dir. L. Pettersson härstädes.

En ny skorsten har man i dag börjat uppsätta å taket till stadens ångspruta invid rådhusplan. Den gamla skorstenen, som länge varit fallfärdig, här samtidigt .aflägsnats.

I urarfvakonkurs har vid rådhusrätten i Oskarshamn boet efter anka jätten Gustaf Edman blifvit försatt.

Intaget fyrskepp. Fyrskeppet Kopparstenarna norr om Gotska Sandön har intagits för vinterperioden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 januari 1913
N:r 4