Idrottstäfplingarna på Visborgs slätt

i morgon börja kl. 12 och fortgå till half 3, då prisutdelningen äger rum, Täflingarna omfatta löpningar, kast och hopp imodärn i drott samt pärk och varpa. De afslutas med en fotbollsmateh mellan 2:a och 4:de kompanierna. Tåg afgår från ståden kl. 11,15 f. m., medförande ett antal extra vagnar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Juni 1913
N:r 142

Distriktmästerskapstäflingar i pärk,

liksom ock i varpa och stångstörtning, anordnar som förut nämdt Gotlands idrottsförbund 20 juli. Vid anmälningstidens utgång till pärkspelet hade anmälan inkommit: i mästerskapsgruppen från Idrottsföerningen Kamraterna, Visby, Visby bollklubb, Ekeby bollklubb och Norrlanda idrottsförenings lag I; i grupp A. från idrottsföreningen Gute, Visby, Hörsne idrottsförening, Dalhems idrottsförening samt Norrlanda idrottsförenings lag II; samt i grupp B (gossar under 16 år) från Idrottsföreningen Gute samt ett lag från Dalhem.
Enligt täflingsbestämmelserna skola alla lag inom samma grupp spela mot hvarandra, och är det lag segrare, som vunnit de flesta spelen. Före sluttäflingen 20 juli skall spelas så mycket, att för hvarje lag endast ett spel återstår.
Anmälningstiden för varpa och stångstörtning utgår först 10 juli.
Vid dessa täflingar komma förutom mästerskapstecken för första gången att utdelas förbundets nya medalj i silfver och brons. Prisens antal blir beroende på antalet deltagare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Juni 1913
N:r 141

Idrottsföreningen Kamraterna

anordnar täfling om sina vandringspokaler i femkamp, hopp och löpning om lördag kl. 7 e. m. och på söndag å artillerikårens idrottsplats.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Juni 1913
N:r 133

En fotbollsmatch

gick i går art stapeln å artillerikårens idrottsplats mellan lag från Upsala högre allmänna läroverk och idrottsföreningen Framåt härstädes. Resultatet blef 2—2.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Juni 1913
N:r 133

Till styrelseledamot

i Gotlands idrottsförbund har valts hr Dan. Wassberg, som äfven utsetts till sekreterare i förbundet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Juni 1913
N:r 133

Distriktsmästerskapstäflingar

i pärk, varpa och stångstörtning anordnar styrelsen för Gotlands idrottsförbund söndagen 20 juli å Visborgs slätt. Anmälningar för deltagande i dessa täflingar skola insändas, hvad pärken beträffar, senast 18 dennes samt till de öfriga grenarna senast 10 juli till idrottsförbundets sekreterare, adress Adelsgatan 5, Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Juni 1913
N:r 130

Gotlandsdistriktet af Sveriges militäridrottsförbund

hade lördagen 31 maj täflan i orienteringslöpning, i hvilken deltogo 4 officerare och 48 man från I. 27 och 2 officerare och 25 man från A. 7, tillsammans 79 man.
Löpningen började 300 m. söder Bjers—torpet vid skärningen af vägen från »fattighuset» och sockengränsen (1:a kontrollstation) — 200 m. öster Forsa södra gård (2:a kontrollstation) — skärningen af vär gen från Martille och stora landsSä mot Suderbys (83:e. kontrollstation) — sg. k. Hallbro slott (4:e kontrollstation), — vägskälet 150 m. väster Kuse (5:e kontrollstationen) — Nygårds (målet). Vid starten meddelades platserna för 1:a och 2:a kontrollstn, vid den 2:a st:n meddelades återstående 3 kontrollstationer och målet.
Samtliga stationer voro markerade med flaggor, och angafs vid 3:e st., att vägen mot Suderbys ej fick följas.
Vid st. n:r 4 gälde det att för kontrollanten namngifva 3 utpekade ställen (i Suderbys, Västerhejde kyrka och Kuse), likaledes vid st. n:r 5 två ställen. (Stenkumla kyrka och gården 300 m. söder om Kuse, sålunda ej Hallvards, som af många angilvits). För hvarje rätt angifvet mål beräknades 3 poäng, högsta möjliga 5,3=15 poäng. Maximitiden var 100 min. Denna minskades med den af hvar och en använda tiden, och slutpoängen erhölls sedan genom att Härtill tillägga det som uppnåtts för rätt angifna mål.
På grund af’att ett flertal gick fel särskildt vid 1 st. och därigenom förlorades så mycken tid, att maximitiden öfverskreds, lyckades blott 36 man passera samtliga kontrollstationer under maximitiden.
Pristagare bland manskapet blefvo:
1.) 54. 3 batt. Bändelin f. bästa tid af alla 56 ½ min.) 56 ½ poäng.
2.) 29. 3. batt. Nilsson 52 poäng.
3.) 2. 6 komp. Carlsson 47 poäng.
4.) 22. 2 komp. Hjelm 39 poäng.
5.) 1568. 3 komp. Palm 35 poäng.
6.) 26. 2. batt. Nygren 35 poäng.
7.) 26 1. batt. Wallin 29 poäng.
8.) 47. 3. batt. Pettersson 29 poäng.
9.) 313. 2. komp. Wahlberg 28 ½ poäng.
10.) 554. 8. komp. von Braun 28 poäng.
11.) 284. 4. komp. Vännerdahl 28 poäng.

1:e pristagaren tilldelas guldmedalj, öfriga silfvermedalj.
Det kompani (batt.) som haft de 3 bästa och det kompani (batt.) som
haft de tre näst bästa tilldelas silfverbägare.
Bästa laget utgjordes af 3:e batt. A. 7 (54/3 Bändelin, 29/3 Nilsson och
47/3 Pettersson.)
Närmast efter kom 8:e komp. I 27 (554/8 von Braun, 538/8 Källström och 423/8 Pettersson.)
Prisutdelning förrättas vid lämpligt tillfälle hos respektive truppförband.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Juni 1913
N:r 129

Gammalt gotländskt

»våg» utkämpades igår e. m. i Åhsbergska hagen, dit Visby bollklubbs medlemmar af denna anledning talrikt samlats, en och annan t. o. m. så långväga ifrån som från Slite.
Det var »gubbarne» inom föreningen som »bjudit af (utmanat) »drängarne», och samspelet «var frampärk, hvari de utmanande afgingo med segern. I det af »drängarne» valda frispelet — bakpärk — vunno ynglingarne en knapp seger, men däremot en mera afgjord sådan i det af »gubbarne» valda frispelet, som var att dra krokfinger.
Täflingarna gingo gemytligt och gladt, och spelet i förening med det härliga vädret hade lockat en massa åskådare ut i den vackra hagen, där det gick lifligt och gladt till och t. o. m, bjöds på musik af en hornorkester, som någon goodtemplarloge fört med sig.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 Juni 1913
N:r 124

Ett hederspris

till de genuint gotländska idrottstäflingarna här i början af juli har skänkts af landshöfding G. W. Roos, som jämväl låtit anteckna sig som ständig ledamot af den nybildade föreningen Gotländsk idrott.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Maj 1913
N:r 120

En fotbollsmatch

utspelades i går vid Artillerikasernen mellan I. F. Gute och samma lag från Upsala, som i söndags spelade oafgjordt med Visby-Kamraterna. Denna gång lyckades Visbyborna segra, i det Gute i andra halfleken gjorde tvänne mål, sedan den första halfleken slutat oafgjord. Spelet var hela tiden synnerligen jämt och en nyans bättre än i söndags. Upsalaborna voro dock något trötta af den föregående matchen, och nederlaget får nog till en del tillskrifvas denna omständighet.
I Gutelaget märktes en del unga spelare, som med förståndig träning nog ha framtiden för sig. Bäst i laget voro backen Ekelund samt forwards Johansson, Bergman och Ahlström. Publiken, ej så talrik som vid den första matchen, var synnerligen intresserad och hyllade segrarne entusiastiskt och lokalpatriotiskt. Som domare fungerade hr Carl Linde.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Maj 1913
N:r 119