Brandchefen i Visby 60 år.

Kapten Torsten Jacobsson

Sextio år fyller torsdagen den 18 december brandchefen i Visby, kapten Torsten Jacobsson.
Jubilaren, som är prästson från Grötlingbo, avlade studentexamen i Visby 1913 och valde sedan den militära banan. Reservofficersexamen av- lade han år 1915 och officersexamen ett par år senare. År 1920 blev han löjtnant vid Gotlands infanteriregemente och 1930 kapten. Åren 1941-42 var han sektionschef vid militärbefälet. Sistnämnda år beviljades han avsked med förtidspension för att tillträda en arvodesbefattning vid I 18 som chef för personaldetaljen.
Den militära tjänsten lämnade han vid årsskiftet 1944-45 och tillträdde fr. o. m. år 1945 befattningen som brandchef i Visby, (brandmästare blev han 1937 och vice brandchef 1942). Samma år utsågs han av länsstyrelsen till länsbrandinspektör. Det gällde närmast genomförandet av den nya brandlagen, enligt vilken även samtliga landskommuner blev skyldiga att ordna sitt brandförsvar. För utbildning av brandbefäl och annan brandpersonal ordnades vid brandkåren i Visby under ledning av brandchefen ett flertal Statens brandskolas kurser, ävensom kurser i skogsbrandsläckning. Brandkonsulent, sekreterare och skattmästare i Gotlands läns brandkårsförbund har han varit sedan 1947.
År 1936 var han med och bildade Gotlands luftskyddsförening, sedermera Gotlands civilförsvarsförbund. Sedan förbundets bildande har han varit dess sekreterare och till år 1950 även dess chefsinstruktör.
Kapten Jacobsson har i två olika omgångar tjänstgjort vid Stockholms brandkår och genomgått Statens brandskola.
Personligen är jubilaren en sympatisk och tillmötesgående man, högt Skattad inom den talrika vänkretsen, inte minst tack vare sin stora beläsenhet och konstkännedom.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.