SJ begär bemyndigande att läggs ned Slite- och Klintebanorna.

Järnvägsstyrelsen har nu hos regeringen gjort framställning om bemyndigande att från tidpunkt som befinnes lämplig ur driftsynpunkt, lägga ned järnvägstrafiken på bandelen SliteRomakloster—Hablingbo och riva upp spåranläggningen där.
Styrelsen påpekar bl. a. att vid de informationsmöten, som vederbörande distriktschef hållit med representanter för berörda kommuner, har förslaget om att lägga ned järnvägstrafiken i stort sett mötts med förståelse. Linjen löper i så gott som hela sin sträckning nära intill eller korsas av vägar, vilka redan trafikeras av statens järnvägars biltrafik. Såväl person- som godstrafiken kan därför efter omläggningen tas om hand av denna biltrafik. På grund av den ringa trafikvolym det är fråga om torde omläggning till biltrafik kunna ske utan annan ändring än komplettering och i vissa fall omläggning av nuvarande landsvägsförbindelser samt, om man undantar bettrafiken vilken beräknas kunna ombesörjas med lånade lastbilar, utan nämnvärd ökning av antalet vägfordon. Nettobesparingen för SJ som helhet av denna övergång från järnvägs- till landsvägstrafik beräknas till ca 500.000 kr per år, vartill kommer värdet av den tnateriel, de byggnader och annan för järnvägstrafiken nu bunden egendom, som frigöres genom omläggningen. Detta värde beräknas efter avdrag för upprivningskostnaderna utgöra 1 milj. kr.
Styrelsen har funnit att frågan om en partiell nedläggning av järnvägstrafiken på Gotland och dess ersättande med biltrafik i SJ:s regi nu måste allvarligt övervägas. Härvid synes i första hand den bandel böra komma ifråga, som har den minsta trafiken och som visar den största förlusten per bankilometer, nämligen bandelen Slite—Romakloster—Hablingbo. Vid den planerade omläggningen kommer befolkningen och näringslivets rimliga behov och önskemål att i möjligaste mån beaktas. Persontrafiken är avsedd att ombesörjas av vägbussar och godstrafiken i erforderlig omfattning huvudsakligen av lastbilar. Godset kommer härvid att i största möjliga utsträckning hämtas resp. avlämnas direkt hos trafikanterna.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *