Duktigt, framgångsrikt Folk får välförtjänt belöning.

Lantbrukaren Otto Isenbergs gård, Överburge, Fardhem.
Mangårdsbyggnaden vid Herman Österbergs gård, Bottängen, Roma.
Lantbrukaren Herman Österberg »snor ihop betar».

Med två tomma händer började jordbrukarna Herman Österberg, Bottängen, Roma, och Otto Isen berg, Överburge i Fardhem, som vid Hushållningssällskapets årssammankomst idag erhållit Lantbruksakademiens pris för framgångsrik odlargärning. Genom idoghet, sparsamhet och målmedveten planering har de skapat två mönsterjordbruk. Svårigheter och motgångar har inte saknats men sådana utgör inga absoluta hinder, där viljan och den rätta arbetsgläden finns.
De 400 kr som de erhöll vardera i pris är blygsamma summor men utmärkelsen innesluter också ett tack av en sort som alltför sällsynt ges åt strävsamma människor av hrr Österbergs och Isenbergs sort.
I hushållningssällskapets anmälan till Lantbruksakademien, vari hrr Isenberg och Österberg framhålles värda utmärkelsen, meddelas följande korta fakta om hr Isenbergs jordbrukargärning:
Isenberg, som är född 1895, inköpte år 1923 fastigheten, som då utgjordes av 7 har fastmark och 3 ha myrjord, till största delen på skuld. Genom idogt arbete har han och hans hustru (född 1899) bringat densamma till ett mönsterjordbruk, med ändamålsenliga hus och välskötta jordar.
De vid inköpet befintliga byggnaderna voro dåliga och tillräckliga, varför de helt ombyggts eller moderniserats. År 1927 byggdes sålunda gödselhus med urinbrunn efter anvisningar av hushållningssällskapet. År 1940 renoverades ladugården och tillbyggdes med ny lada och 1942 uppfördes nytt hönshus och magasin. Under senare år har mangårdsbyggnaden helt renoverats och försetts med el-ljus, vatten, avlopp, wc och badrum.
Trädgården är smakfullt anlagd och mycket välskött. God ordning är rådande såväl inom- och utomhus.
Kreatursskötseln har ägnats stort intresse, varom de i ladugårdskontrollen uppnådda resultaten vittna.
För sistförflutna året förekom följande kontrollsiffror: 2 kor 4.659 x 4,64 = 216. För 1950 var siffran för smf 252. Utomordentliga resultat alltså.
Om hr Österberg förtäljer hushållningssällskapets rapport följande:
Österberg, som är född 1876 och åren 1892-1906 arbetade vid Roma sockerbruk, inköpte år 1906 av domänverket 9,832 ha tillhörande Roma Kungsgård. Jorden, varav hälften var åker och hälften äng, var obebyggd. Större delen av ängen har sedan nyodlats och år 1929 inköptes ytterligare 4,75 ha åker, så att jordbruket nu omfattar 12,5 ha odlad jord.
År 1907 byggdes ett mindre bostadshus, som nu utgör flygelbyggnad till nuvarande mangårdsbyggnaden samt lada. 1906 uppfördes den nuvarande mangårdsbyggnaden, som sedermera helt moderniserats. Vidare har helt ny, fullt modern och mycket ändamålsenlig ekonomibyggnad uppförts 1948. På gården hålles nu traktor, ett par hästar, 4-5 kor, svin och höns.
Under senare år har österberg utarrenderat jordbruket till en måg, till vilken han nästa år avser överlåta gården. Både Österberg och hans hustru, även hon född 1878, är dock bosatta på gården och delta där dagligen i förefallande arbeten.
Österbergs hela uppträdande vittnar om ordning och reda och han har mycket god kännedom om allt som rör jordbruket. Till detta kan anföras att han utan ersättning ett tjugotal år tjänstgjort som väderleksobservatör åt sockerfabriken.
Hushållningssällskapets förvaltningsutskott anser honom väl värd en belöning oaktat att han ej nu står för jordbruket.

Gotlänningen
Fredagen den 5 December 1952
Nr 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.