Från sjön.

I Göteborg hemmahöranångaren Nornan», kapt. Edström, som anlände dit i förgår från Bergen, har under resan j Nordsjön påträffat manlösa danska skonerten »Margaret», lastad med staf. Skonerten inbergades af ångaren till Mandal i Norge. Synbarligen hade bergarne förut varit ombrd, enär en del inventarier saknades.
— Engelske ångaren Trokadero, kapten Young, från Stettin till Söderhamn i barlast, strandade å Hoburg 25 Juli. Fartyget arbetade sig från grundet med egen maskin men skadade dervid propellern så, att då fartyget blef flott, var propellern obrukbar. Medels segel lyckades ångaren inkomma till Vesterviks skärgård. Telegram sändes till Oskarshamn om bogserhjelp, hvilken erhölls af ångfartyget Borgholm, som afgick från Oskarshamn i torsdags och återkom på fredagsmorgon med »Trokadero» på släp. Fartyget kommer antagligen att reparera vid Oskarshamns mekaniska verkstad. För bogseringen var »Borgholm> tillförsäkrad 720 kronor.
— Finska skonerten Allexander,hemma i Raumo och förd af kapten Sjöstran d,strandade i torsdagsnatt i närheten af Sandhamn efter att under stormen natten förut hafva sprungit läck. Fartyget, hvarå större delen af däckslasten kastats öfver bord, inkom i fredags till Stockholm fullt af vatten. Skonerten var stadd på resa från Räfsö i Finland till Aarhus med trälast.
— Ett engelskt barkskepp strandade i fredags å Utanässkären i närheten af Arholma. Genom inträffadt högt vatten kom fartyget flott följande dag.
— Samma dag strandade engelska barkskep” pet Glenarvon, kapten Richard, norr om Hasseludden i närheten af Grisslehamn. Fartyget har genom högt vatten kommit flott och inkommit till ankars vid Svartklubben.
— Natten till fredagen råkade skeppet Petter, hemma i Helsingborg och fördt af kapten Berle, på grund å Limhamsrefvet. Ångaren F. H. Kockum nrtgick från Malmö till hjelp, och sedan man arbetat hela dagen, hvarvid en’ del af lasten lvssades i pråmar, lyckades man vid 10-tiden i fredags afton få fartyget flott, hvarefter det inbogserades i Malmö hamn för att undersökas af dykare. Det befans då, att fartyget blifvit skadadt i bogen, hvadan det kommer att undergå reparation, innan det kan fortsätta sin resa. Fartyget var på väg från England till Gefle med last af stenkol,
— En brigg af obekant’nationalitet strandade natten till sistl. lördag vid Källa utanför Öland, kom flott och fortsatte resan utan att sedermera förspörjas. Fartyget var destineradt till Oskarshamn,
— Från Dalarö skrefs i fredags: En skonert har inkommit till Gillinge i marvatten. Vidare uppgift saknas, En skonert (Birger Jarl) har strandat å Snappud vid Imskö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1881
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.