Rättegångs- och Polissaker.

Vid Visby rådhusrätts sammänträde i förgår tjenstgjorde v. häradshöfding Tiberg som rättens ordförande och auktionskommissarien Ringbom såsom bisittare i rätten.

Vådaed aflades af arbetaren Anders Petterson, som vid eldsvådan i en N. P. Hofström, Levide i Eskelhem, tillhörig bygnad fått en del lösören uppbrända.

Enkan Evelina Eklund samt grosshandlaren Schipman och destillator E. V. Hellström i Stockholm, de tvänne sistnämde borgesmän för fru Eklund å det mellan henne och styrelsen för paviljongsaktiebolaget upprättade kontrakt, voro instämda af nämda styrelse, hvars ombud yrkade, att hvem af dem bäst gälda gitter måtte förpliktigas betala resterande hyra för paviljongen med 640 kronor samt iståndsätta förstörda inventarier eller utgifva ersättning för dessa med 265 kronor. Ingen af svarandeparterna var närvarande; Eklund och Hellström, som varit lagligen stämda, bötfäldes för uteblifvande; Schipman lär hafva begifvit sig till Hamburg. Uppskof beviljades till 4 nästkommande April, då svarandena ålades att vid vite komma tillstädes.

Misshandel. Artilleristen nr 49 Axel Henrik Henrikson och hans broder f. artilleristen Johan Peter Henrikson, hvilka svårt misshandlat gelbgjuterigesällen Svante Eklund, stodo i förgår åter inför rätta. Eklund företedde läkarebetyg, som innehöll, att det Eklund i hufvudet tillfogade såret nu vore läkt och att Eklund antagligen ej finge något betydligt men af detsamma. Åklagaren, målsegaren och J. P. H. öfverlemnade målet till rättens pröfning, hvaremot A. H. H. begärde och erhöll uppskof för att bevisa, att han först blifvit ikullskuffad af Eklund. Målsegaren yrkade ersättning med närmare 80 kronor.

Barnuppfostringsbidrag med 7 kronor i månaden, tills barnet fylt 15 år eller kan försörja sig sjelft, ålades hemmansegaren Klas Rudolf Andersson, Bryare i Tingstäde, betala till pigan Klara Hertz.

Förnamnet på den nattpolis Engström, hvilken i ett föregående nummer omnämdes, är Karl Peiter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Februari 1881
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.