Wid stiftets presterskaps

sammanträde i domkapitlets expeditionslokal sistlidne onsdag d. 14 dennes, förekom:
1.) Af folkskolelnspektören d:r Rosman ingifvet förslag till reglemente för stiftets folk- och småskolor, hviket i allmänhet vann presterskapets bifall och derföre skulle befodras till vederbörlig sanktion.
2.) Af kyrkoherden Hauffman väckt förslag om bildande af traktatsällskaper för att medelst religiösa skrifter motverka sekterism och separatism. Denna fråga, en onekliken ibland de vigtigeste som kunde blifva föremål lär presterskapets öfverläggning och någon dess vidare åtgärd, kunde, till följd af dess vigt icke afgäras, utan skulle den med första vidare förekomma till öfverläggning och beslut.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.