Festmiddag.

Till firande af statsrådet Molerii 25-åriga förvaltning af kejserl. ryska general konsulsbefattningen i Sverige, hade härstädes och i Slite anstälde ryska kons:a J. E. och J. P. Stare d. 2 d:s till middag inbjudit stadens hon ratiores och å ön varande medlemmar af konsulestaten m. fl. Skålen för statsrådet utbragtes i värdiga och anslående ordalag, af hr Stare d. ä., hvarjemte lyckönskningstelegram afläts till hr Mollerius, från hvilken ock svar ingick senare på aftonen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Mars 1875
N:r 20.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.