I här fört föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälningar:
1) å sammanträden den 14 september och 16 november 1946 har Gotländska lantmännens lokalförening i Öster- och Gammelgarn m. b. p. a., vars styrelse har sitt säte i Katthammarsvik, beslutat träda i likvidation. Till likvidatorer hava utsetts direktören Nils Gustaf Nelson, Visby, och lantbrukaren Per August Persson, Engmans i Östergarn. Föreningens firma tecknas under likvidationen av likvidatorerna gemensamt;
2) ur styrelsen för Gotlands Fiskförsäljningsförening u. p. a. i Visby, hautträtt Oskar Harald Holgersson, Hal? i Rone, och i hans ställe har ??? ??? Karl Ragnar Ljunggren, Ridgvide Stenkyrka;
3) ur styrelsen för Hablingbo mejeriförening u. p. a., som har sitt säte i Hablingbo socken har avgått Konrad Julius Hansson, Hallvards i Silte, och i hans ställe har inträtt suppleanten Josef Niklas Gustaf Lundgren, Snosarve i Silte.
Vid sammanträden den 23 mars och den 19 juni 1946 har föreningen antagit nya stadgar innebärande bl. a. följande ändring i förut gällande stadgar: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att a) för medlemmarnas gemensamma räkning bedriva mejerihantering och annan i samband därmed stående rörelse för att därmed bereda gynnsammast möjliga avsättning för hos medlemmarna producerad mjölk; b) söka befordra mjölkproduktionens rationella bedrivande hos medlemmarna ävensom höjandet av produkternas kvalitet; c) om så befinnes lämpligt, förmedla anskaffning av förnödenheter för medlemmarnas mjölkhantering.
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen senast 14 dagar före ordinarie stämmas hållande och senast 8 dagar före extra stämmas hållande dels genom annons i minst 2 bland medlemmarna mest spridda tidningar och dels genom anslag å synlig plats i föreningens mjölkmottagningsställen. Andra meddelanden skola bringas till medlemmarnas kännedom genom posten eller på sätt som styrelsen bestämmer.
Visby i landskansliet den 14 december 1946.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *