Kriget och vårt lands försörjningsfråga.

Folkbildningsförbundet startar föreläsningsturne.
Från skilda håll har det framhållits, hur önskvärt det är att största möjliga antal svenskar sätta sig in i vad handelsavspärrningen innebär för vår folkförsörjning och i livsmedelssituationen. Bland annat har radion upptagit en serie föreläsningar i ämnet, och Brevskolan har lagt upp en korrespondenskurs. En ganska intensiv föreläsningsverksamhet har också satts igång. Hittills har den inte berört Gotland, men i slutet av månaden är turen kommen till vår ö.
På initiativ av Gotlands Folkbildningsförbund kommer ledamoten av konstitutionsutskottet, riksdagsman G. W. Källman, Sundbyberg, att på åtta orter hålla dubbelföreläsningar över nämnda ämnen. Föreläsningarna anordnas i samarbete mellan förbundet och föreläsningsföreningarna i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn samt Folkberedskapens ombud i Roma, Havdhem, Burgsvik och Fårösund. Hr Källman har under en följd av år verkat som föreläsare speciellt i alla kommunala ämnen både i den allmänna föreläsningsverksamheten och i den av studieförbunden ledda och därunder gjort sig känd som en vederhäftig och intresserande kunskapsförmedlare.
Ehuru alla slags kommunala förtroendemän, affärsmän och liknande ha särskilt stor anledning att åhöra föreläsarens framställning gäller ju de förhållanden han skall redogöra för så intimt oss alla, att det är all anledning att redan nu vika dagen.
Turnån börjar i Visby den 24 okt. och fortsättes i Slite, Roma, Hemse, Klintehamn, Havdhem, Burgsvik för att avslutas i Fårösund den 31 okt.
Närmare uppgifter om ämnen, tid och plats för föreläsningarna komma längre fram att ges i annons, notiser och affischer.
Det är kanske att hoppas, att arbetares och bönders fackföreningar liksom hantverkare- och köpmannaföreningar på föreläsningsplatserna och i omnejden vidtaga åtgärder för att medlemmarna allmänt skola utnyttja tillfället att få vederhäftig upplysning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Oktober 1940
N:r 231

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *