Gutavallens läktarbygge ställt på framtiden.

Idrottsplatsföreningen får ingen motprestation till tipsanslaget.
Gutavallen tycks få vänta åtskilliga år ännu på sin nya läktare och entrébyggnad, ty enligt det beslut som stadsfullmäktige fattade i går kväll får Föreningen Visby Idrottsplats icke det bidrag som begärts som motprestation för att få ut tipsanslag som beviljats för nybygget. Idrottsplatsföreningens ordf., riksdagsman K. F. Söderdahl, ingav i mars en motion till stadsfullmäktige med begäran dels om ett anslag på 4,000 kr. för att fullborda anläggandet av lek- och varpplaner på idrottsplatsens område och dels om ett anslag på 17,200 kr. som motprestation mot tipsanslaget på 16,000 kr., som beviljats av 1938-39 års bidrag till läktarbyggnad med omklädnings-, dusch- och tvättrum, en enklare entre-byggnad samt planteringar, allt under förutsättning att resterande erforderliga bidrag från orten säkerställdes. Motionären framhöll att ett avstående av det beviljade bidraget säkerligen skulle innebära att tanken på Gutavallens färdigställande bleve undanskjutet till en långt avlägsen framtid. Bidraget komme också snart att indragas om det icke användes till det ändamål för vilket det avsetts.
Byggnadskontoret har senare meddelat att kostnadsberäkningarna för anordnande av lek- och varpplaner nu höjts med 1,000 kr. till 4,200 kr. samt att kostnaderna för arbetena med läktare och entre nu måste ökas till 43,000 kr.
Väg- och trafikkommittén hade framhållit, att Idrottsplatsstyrelsen borde kunna göra en viss motprestation till stadens bidrag genom att organisera den idrottande ungdomen för ett frivilligt deltagande i arbetet med planeringen av området, ordföranden hade dock reserverat sig mot kommittemajoritetens uttalande i detta hänseende. Anslaget på 4,000 kr. tillstyrktes medan resten avstyrktes på grund av tidsläget. Drätselkammaren följde samma linje beträffande anslagen och stadsfullmäktiges beslut gick som nämnts också i denna riktning.
Redan länge har Gutavallen varit i behov av en ny läktare, då den nuvarande är synnerligen skröplig och rutten, och det torde inte dröja så länge innan föreningen måste riva bort den för att förebygga att den störtar in eller blåser omkull. Och hur skall det då bli sedan? Skall länets högborg för idrotten helt komma att sakna det nödvändiga attribut som en åskådarläktare utgör?

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *