Fårösund = öns livligaste samhälle just nu.

Bostadsantalet fördubblat under ett år.
I staden, i samhällena och på landsbygden har byggnadsverksamheten gått väsentligt tillbaka under senaste året. Orsakerna till denna stagnation är ju lätt förklarlig och just inget att förvåna sig över. Men om det således är smått med byggandet i nästan hela länet, är det dock en trakt, där det har byggts desto mer – nämligen i Fårösund. Och att byggnadsverksamheten där varit livligare än någonsin, har även detta sin förklaring. När statsmakterna för ett par år sedan beslöt att åter göra Fårösund till en militär förläggningsort, blev det fart i det lilla samhället, som man väl nästan glömt bort, om det inte förfogat över en av våra förnämsta hamnar och dessutom färjeläge, som förbinder Fårön med Storlandet med regelbunden trafik.
Alltnog när Fårösund ånyo blev ”upptäckt” av statsmakterna, d. v. s. ansett vara lämplig förläggningsort för någon del av det växande försvaret, var det stora byggnadsföretag, som förestod och som snarast skulle igångsättas. Visserligen fanns där en hel del byggnader tillhörande kronan, vilka uppfördes förra gången Fårösund var en utpost i vårt lands försvar. Men dessa byggnader förslogo nu inte långt. Arten av den militära förläggningen av i dag är naturligtvis helt annorlunda och av helt annan omfattning Det är nu mer. än ett år sedan lejonparten av de militära etablissemangen blevo färdiga. Och detta relaterades då utförligt i Gotlands Allehanda.

Stor aktivitet inom byggnadsbranschen.
När det på sin tid blev bekantgjort, att Fårösund skulle bli förläggningsort för flyg och kustartilleri, började man styra och ställa i samhället för att mottaga de nya bebyggarna. Och färdigt är det väl inte ännu, fastän bostadsbygget nästan fördubblats under de gångna åren. De flesta bostadshusen äro färdiga, men ännu återstår målnings- och diverse installationsarbeten. Dessutom uppkomma nya byggnadsprojekt efter hand.
Soldathem torde snart nog komma att uppföras. Åtminstone är frågan mycket aktuell, då ju behovet av ett dylikt församlingshus kan anses föreligga. Hur snart denna byggnadsplan kan realiseras, är ännu svårt att yttra sig om, men efter vad vi försport, tövar det nog inte länge förrän förläggningarna i Fårösund även har ett soldathem.
Ett annat större byggnadsprojekt men av helt annat- slag är hamnbygget. Ritningarna till detta beredskapsbygge äro färdiga och man väntar nu bara på lämpligt tillfälle att sätta igång arbetet i hamnen.

Den kommersiella utvecklingen.
Kronans bostadsbygge har varit mycket omfattande, men det är även en del privata byggen, som kommit till på sistone. Bland sistnämnda kan nämnas biografbygget, som i dagarna blivit färdigt och varom referat är infört på annan plats.
Givet är att näringslivet fått luft under vingarna, när samhället vuxit till så kraftigt som hittills skett. Firma Stengård, äldst på platsen, företog i god tid omfattande restaureringsarbeten i sina byggnader, så att alla försäljningsavdelningar skulle komma till sin rätt. Firma Nyström, Fårö, lät för ett par år sedan, som bekant, uppföra en större affärsfartighet i Fårösund. Även denna modernt inredd med olika av ,delningar för livsmedel, manufaktur etc. Samtidigt inflyttade firma Dahlström i ny fastighet, så nog kan man säga att företagarna voro förutseende.
Firma Gunnar Werkelins skrädderi öppnade för att par år sedan herrekipering i en för ändamålet byggd fastighet. Denna blev ganska snart för liten, varför ägaren i år uppfört en större byggnad, belägen i hörnet av stråkvägen. från Visby (gatornas namn är oss inte ännu bekant) och den nya gatan, som dragits direkt från kasernområdet till samhället. I den nya fastigheten har hr Werkelin inrett en modern herrekipering, skrädderi med provrum, lagerrum o. s. v. allt mycket elegant och praktiskt. Även en ångpress – den första på Gotland – har i dagarna installerats, så att man på några få minuter kan få sin gamla kostym – eller annat plagg – ”förnyad” för en ringa penning. Och det tycker man förstås om i dessa sparsamhetens tider. Vidare finns förstås kontors- och dylika lokaler.
I samma fastighet är även en annan affärslokal inredd, som så småningom kommer att tagas i bruk. På övre våningen är en förstklassig bostadslägenhet inredd med all den komfort, som man lärt sig uppskatta. Ljusa trevliga rum, hall, badrum etc. I köket är inmonterat elektrisk spis, värme- och kylskåp etc.
De elektriska installationerna för belysning och andra aggregat ha samtliga utförts av firma Elektrotjänst, Visby. Byggnadsarbetena ha utförts av byggmästare V. Persson, Lärbro, målningsarbetena av målarmästare Hugo Jacobsson, Fårösund. Värme och sanitetsanläggningar äro installerade av firma Vatten & Värme, Visby. Sistnämnda firma har haft dylika installeringar i 12 officersbostäder och en del andra fastigheter i Fårösund.
Firma Werkelin, som sysselsätter ett ganska stort antal skrädderiarbetare i Fårösund, har i dagarna öppnat herrekipering och skrädderi även i Visby.
Garage och magasin uppföres vid färjeläget, meddelar byggmästare Persson, Lärbro, som har dessa arbeten om hand. Trafiken Lärbro -Fårösund är som bekant stor och för att denna skall gå så friktionsfritt som möjligt måste magasin för godsanhopningar liksom bussgarage vara tillfredställande. Hr Person talar också om att järnvägsstationens byggnader i Lärbro skola byggas till för att lätta på trångboddheten därstädes.
De största stråkvägarna i Fårösund ha dräneringssytem, men gatorna äro naturligtvis på efterkälken. Så hastigt som byggandet har skett, har det varit omöjligt att iordningställa gatorna. Detta kan ju inte heller komma ifråga förrän alla installationer i byggnaderna utförts. Men när gatorna väl äro i ordning och fastigheterna inhägnade, blir Fårösund säkerligen ett både trivsamt och vackert samhälle.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 oktober 1940
N:r 239

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *