Kungörelse.

Tingstäde rullföringsområde n:r 77 tillhörande vapenföre infanteribeväringsmän av årsklassen 1912, vilka äro födda år 1887 eller senare, skola för undergående av beväringsrekrytskola och 1. repetitionsövning i en följd om 180 dagar vid Kungl. Gotlands infanteriregemente å Visborgs slätt samlas vid Tingstäde järnvägsstation fredagen den 15 instundande april.kl. 7,30 f. m.
De, som skola inkallas genom order, erhålla sådana.
Beväringsman, som erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd att flytta ur riket, men fortfarande vistas inom landet, skall i likhet med övriga tjänstgöringsskyldiga iakttaga inställelse.
Beväringsman skall medföra inskrivningsbok.
Beväringsman är underkastad de i kriminallag för krigsmakten givna bestämmelser såväl under all tjänstgöring och marsch eller annan färd, då han står under militärbefäl, som ock i fråga om inkallelse till tjänstgöring: Utebliver beväringsman utan anmält laga förfall från tjänstgöring, därtill han blivit i laga ordning inkallad, må han dessutom till tjänstens fullgörande hämtas på egen bekostnad.
Såsom laga förfall anses, om man är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren, eller om man sitter i äkte.
Beväringsman, som har sådant förfall för tjänstgöringen, skall insända intyg därom, antingen till rullföringsområdesbefälhavaren senast vid samlingen, eller till vederbörande regements- eller kårschef senast vid inryckningen till tjänstgöring.
Sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, vara styrkt av behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig själv anskaffa. Kan han ej anskaffa läkarebetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg av en statens ämbets- eller tjänsteman, eller av präst i församlingen, eller av ordföranden i kommunalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller av ledamot i häradsnämnden.
Fårösund den 28 mars 1913.
Emil Westöö,
Befälhavare för Tingstäde rullf.-omr. N:r 77.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Mars 1913
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *