Kriget.

Balkanstaterna ha ännu ej kumnat komma till enighet inbördes om det svar, som de skola ge på stormakternas framställning, Det tyckes också som om de räkna med att i sista ögonblielket med vapenlyckans hjälp uppnå så störa och betydelsefulla resultat att makterna skola bli tvungna ta hänsyn därtill och bevilja dem förmånligare vilkor än hvartill de nu äro beredvillige.
För det ändamålet har Bulgarien i tisdags satt i gång ett allmänt stormangrepp mot Adrianopel, hvilket enligt bulgarisk berättelse redan kröntes med framgång. Adrienopel blir ju i alla fall deras, men ha de tagit det själfva med vapenmakt blir deras situation vid förhandlingen om fredsvilkoren en annan än om de fåtb staden som skänk ur makternas händer.
Montenegro gör likaledes ett sista förtwvifladt försök mot Skutari, hvilket dock ej kommer att få något inflytande på stadens blifvande öde, såsom tydligt framgår af sir Edward Greys uttalande i parlamentet. Detta tillåter ej någon annan tolkning än att Skutari under alla omständigheter skall tillhöra det nya Albanien och denna förklaring kan ej vara afgifven utan Rysslands vetskap och gillande. Därmed är också den siste europeiska konfliktanledningen med anledning af Balkankriget lyckligen öfvervunnen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 Mars 1913
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *