Förmånlig höskörd och betesrätt.

Vid kronoparken Skenholmen i Rute socken utarrenderas i gin helhet till en enda arrendator all höbärgning och betning. Anbud emottagas af undertecknad jägmästare intill den 19 april 1913, och skola anbuden vara skriftliga samt förseglade med påskrift »anbud å Skenholmens slått och bete». Arrendetiden är tre (3) år, nämligen för 1913, 1914 och 1915. Afgiften, som skall vara lika för hvarje år, erlägges till Riksbankens afdelningskontor i Visby, senast den 15 september årligen. Anbuden äro bindande tills desamma inom den 25:te i denna månad pröfvats, och är anbudsgifvare, hvars anbud antagits, skyldig att inom 14 dagar efter utgången af den för pröfning förbebållna tiden aflämna af Konungens befallningshafvande eller domare till vederhäftighetenstyrkt borgen för sarrendets behöriga erläggande och förbindelsensfullgörande i öfrigt. Köpeaftalet skall genom kontrakt afslutas för närmare bestämmelser. I arrenderätten ingår icke en mindre slåtterplats, som tillhör kronans vaktare, icke rätt till begagnande af kronans bygnader å platsen, icke jakt, fiske, ägg- eller eiderdunsingamling. Däremot betalar kronan all skatt och landsvägsgrusning. Den 31 december 1915 icke bortförd gröda tillfaller kronoparken, så vidt icke innan dess arrendetiden möjligen blifvit förlängd. För öfrigt lända till efterrättelse föreskrifterna i kap. 3i Nådiga förordningen angående statens upphandlings- och entreprenadsystem m. m. den 17/11 1893.
Lägenheten får beses genom hänvändning till och under uppsikt af P. Nordlund vid Nors iRute eller af honom befullmäktigadt ombud under den 11 och 15 april. Närmare underrättelser erhållas genom jägmästareexpeditionen, telefon Bierges 10.
Bjerges den 5 april 1913.
A. Malmborg,
Jägmästare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 April 1913
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *