Arrendeauction.

Genom offentlig frivillig auktion som onsdagen den 8 nästkommande april kl. 12 midd. förrättas å stället låter herr majoren och riddaren A. Gahne till den högstbjudande på arrende under sex års tid upplåta sitt ägande hemman 9/16 mantal Hintzer i Gothem. Gården, väl bebyggd, får med växande särdeles lofvande höstsädesgröda genast tillträdas; och bör den eller de, som staden för högsta anbuden, vara beredde ställa nöjaktig borgen för såväl årliga arrendebeloppets som öfrige arrendevilkorens fullgörande. Skulle ej antagligt anbud göras å det hela, så komma ägorne att hvarför sig utbjudas. I hvarje fall som helst förbehålles pröfning å
blifvande anbud. Närmare underrättelser meddelas vid auktionstillfället.
Hejmun den 30 mars 1874.
Efter anmodan
Bernh. Bolin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 April 1874
N:r 26

Enligt kongl. Maj:ts nådiga bref

af den 12 december nästl. år komma nedannämnda inom Gotlands Län vi stande Pensionärer af Kongl. Flottans gemenskap, hvilka vid berörde års slut eller dessförinnan uppnått en ålder af 70 år, att för samma år tilldelas en gratification af Tio Riksdaler Riksmynt hvardera, neml:

Lotsar:
Jacob Hansson Sallmunds i Hamra, Johan Stenberg i Sanda, Abraham Klintbom i Lärbro och Per Klintström i Östergarn, samt

Båtsmän:
1:a Gotlands Kompani
Hans Johansson östanväder i Stenkyrka, Jacob Christian Godvillig i Kräklingebo, Johan Andersson Fdger i Dalhem, Mathias Hansson Österby i Gothem, Hans Jansson Mesan i Othem, Olof Sandström Courage i Hejnum, Per Ehrenberg Engel i Gothem, Johan Peter Fred i Kräklingbo och Jöns Ljungberg Hjerpe i Sjonhem.
2:a Gotlands Kompani,
Per Johan Sjöpilt i När, Nils Nilsson Gäst i Eskelhem, Lars Ahlberg Heder i Levide, Johan Hansson Box i Nähr, Lars Larsson Lång i Klinte, Anders Östböm Trogen i Fardhem, Per Persson Mesan i Rone, Olof Mårtensson Mallegård i Gröttlingbo, Hans Erik Ström i Klinte, Carl Johan Styrman, Hans Persson Spets och Johan E. Gardell Bössegård i Fardhem, Jacob Persson Frisk i Wamlingbo, Olof Gårdstedt Rosenhy i Wall, Lars Jacob Tapper i Heide, Per Mathisson Krans i Ahlskog och Johan Söderström Klockare i Wamlingbo;
Och som dessa medel nu blirvit hit öfversända, kunna de af vederbörande få lyftas här å Landtränteriet emallan kl. 11-1 alla stickendagar inom nästlust. April månads utgång, hvarvid till undvikande af omgång och onödiga resor bör iakttagas, att ettdera

1:o Gratiticationstagaren sjelf inställer sig för att emottaga och qvittera medlen, eller ock
2:o Sänder ombud som är försedt med skriftlig fullmakt, lagligen bevittnad af 2:ne personer, eller slutligen och enklast
3:o Att gratificationstagaren å grafificationen, Tio riksdaler riksmynt, utfärdar qvitto, i afseende på egenhändiga underskriften at namn eller bomärke at pastor eller kronolänsman attesteradt, då medlen emot sådant qvitto utbekommes.

I alla händelser bör presibevis åtfölja att underhållstagaren lefver och sig väl skickar. Har någon aflidit under loppet år 1873, så utbetalas gratificationen icke destomindre, emot behörigt dödsbevis, till sterhhuset, så frami det styrker sin behörighet dertill, men skulle någon gratificationstagare halva aflidit före ingången af nämnda år, sii erhåller sterbhusct icke någon gratification; och anmodas Herrar Pastorer, att om någon af förstnämnde personer skulle hafva aflidit före år 1873, denim hit insända bevis inom April månads utgång.
Wisby i Landskontoret d. 11 Mars 1874.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Mars 1874
N:r 22

Prot. och utslag

att lösas å landskansliet: af A. P. Wiberg, Barshage i Othem. Petter Aug. Carlsson i Lefvide, handlanden H. Högvall, arbetaren P. Lundberg vid Vallavik, skräddaren J. F. Wikström i Hejnum och husbonden Carl Pettersson vid Träskvälder i Tingstäde.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Mars 1874
N:r 21

Genom offentlig frivillig auktion,

som thorsdagen den 5:te nästkommande Mars från kl. 10 f. m. förrättas vid Boter i Hejnum, låta sterbhusdelägarne efter afldne Kyrkovärden och Hemmansegaren å offentlig auktion, försälja hela lösöreboet bestående af silfver, koppar, messing, tenn och blecksaker, jernsaker, postlin, glas, linne, sängkläder den aflidnes gångkläder, möbler dels betsade dels målade bestående af Bord, stolar, speglar sängställen, soffa, hvarjehanda träkärl och husgerådssaker åker och körredskap såsom Res- och arbetsvagnar, slädar, kälkar, myll och klöshartvar mullföser, foder och vrångbäckar ett Tröskverk och vindmaskin Kreatur bestående af Hästar, flera par, Oxar, kor, ungnöt, lam, svin och gäss jemte mycket annat Säkra köpare erhålla anstånd med betalningen till den 5:te nästkommande september, andre ställe borgen eller betale genast.
Hejnum d. 24 Februari 1874.
Efter anmodan
Bernh Bolin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1874
N:r 17

Auktion förättas vid Suders i Gothem.

Medelst offentlig och frivillig auktion, som thorsdagen den 19 innevarande Februari från kl. 10 f. m. förättas hos Husbonden Pehr Andersson Suders i Gothem, försäljas med anledning af boets utredning hela lösöreboet bestående af något silfver, koppar, malm, then, jernsaker, porslin, glas, snickaresaker, ett smedjestäd, Husgerådssaker och träkärl, Sängkläder och linne, åker och körredskap bestående af en liggfjedervagn, flera st. arbetsvagnar, slädar, kälkar, plogar, harfvar, mullfömr, foderhäckar, vrånghäckar, flera par selar, ett tröskverk, fiskreeskap bestående af strömmingsgarn, flundernät, sättningsrep, anlott i Båtar och strandbodar, kreatur bestående af Oxar, en Häst, ett Hästföl, kor, tvänne unga Tjurar, Lamb m. m.
Säkre välkände köpare erhålla anstånd med betalningen till den 19 nästkommande Juni eller 4 månader andra ställa borgen eller betala genast.
Hejnum den 10 Februari 1874.
Efter anmodan.
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1874
N:r 13

Genom offentlig och frivillig auktion

som Onsdagen den 18:de nästkommande Februari kl. 12 (XII) middagen förrättas å stället, låter Handlanden J. F. Kahl till den högstbjudande försälja sina å Tjelders hemman i Boge belägne åbyggnader, bestående af ett nyligen uppfört boningshus jemte en uthusbyggnad båda af träd, samt ett tunnland jord afsöndrat från berörde hemman på alltid. Lägenheten belägen utmed allmänna vägen får genast tillträdas af köparen som, om köpeanbudet efter förbehållen pröfning antages, bör vara beredd att genast eller sednast 14 dagar efter auktionen erlägga 1/3:del af köpeskillings-beloppet och återstoden terminvis efter öfverenskommelse med ägaren. Vidare underrättelse meddelas vid anktionstillfället.
Hejnum den 27 Januari t874.
BERNH. BOLIN
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1874
N:r 12

Tre åttondedels mantal

Aurungs med i sambruk varande 3/80 m:tl Burs finnes till salu att tillträdas i vår. Hemmansdelarne af hvilka Aurungs är utmärkt väl bebyggd med Nya och rymliga Man- och Ladugårdsbyggnader, äro fria från s. k. undantag. Arealen omkring 333 tunnland består af omkr. 34 tunnl. åker, 20 manslätt ängsmark rästen inhängnad skogsmark med utmärkta och mer än för gårdens behof tillräckliga kreatursbet. Skogen är tillräcklig för husbehof och något till afsalu. Om köp snart uppgöres kan åtskitliga inventarier få öfvertagas.
Närmare underrättelse meddelar ägaren J. Hejdenberg å stället samt Krona Länsman B. Bolin i Hejnum.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1875
N:r 10

Auktion.

Genom offentlig och frivillig auktion som Onsdagen den 18:de nästkommande Februari kl. 12 (XII) middagen förrättas å stället, låter Handlanden J. F. Kahl till den högstbjudande försälja sina å Tjelders hemman i Boge belägne åbyggnader, bestående af ett nyligen uppfört bonindshus juste en uthusbyggnad båda af träd, jemt ett tunnland jord afsöndrat från berörde hemman på alltid. Lägenheten belägen utmed allmänna vägen får genast tillträdas af köparen som, om köpeanbudet efter förbehållen pröfning antages, bör vara beredd att genast eller sednast 14 dagar efter auktionen erlägga 1/3-del af köpeskillings-beloppet och återstoden terminvis efter öfverenskommelse med ägaren. Vidare underrättelse meddelas vid auktionstillfället.
Hejnum den 27 Januarit 1874.
BERNH. BOLIN
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9