Visbyortens hingstförening

höll i torsdags ord. årsmöte på A.-B. Fritz Frigrens kontor under ordfö randeskap av godsägare Arthur von Corswant, Stora Hästnäs.
Därvid fastställdes balansräkningen och beviljades ansvarsfrihet. Årets vinst har utgjort 1,387 kr., och bolagets ställning belanserade på 16,687 kr. Några skulder har ej föreningen.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes de i tur avgående, nämligen hrr Erik Hansén, Norrbys i Follingbo, Herman Klingvall, Tibbles i Hejdeby, och Erik Hellgren, Kvie i Endre, med hr Carl Munthe, Stenstu i Västerhejde, som suppleant. Till revisorer utsågos hrr Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde, och P. H. Svensson, Visby.
Av. föreningens hingstar skall Valman stationeras vid Slitegårds i Dalhem, Valtimo vid Tibbles i Hejdeby och nyinköpta Torgas vid Levide i Vall.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Födelsedagar.

Femtio år fyller på söndag legationsrådet Einar Ytterberg, Moskva. Han är född i Visby, där han avlade studentexamen 1907. Kansliexamen abselverades 1909 varpå han efter ett par år i handelshögskolan detacherades som attaché vid svenska konsulaten i Astrakan, Baku, Antwerpen och Hamburg under åren 1912—17. 1917—18 var hand vice konsul i Petrograd, därefter i Helsingfors 1918—23 samt i Leningrad 1924; där han blev svensk. konsul. 1927. Efter en kortare tids tjänstgöring vid legationen i Madrid, utnämndes han till legationsråd vid beskickningen i Moskva 1936.
— Femtio år fyller i morgon den 25 d:s folkskolläraren, kantorn och organisten i Hole Axel Hejdenberg. Han är född i Karlslunda församling i Kalmar län, avlade studentexamen 1917, folkskollärareexamen följande år och kyrkosångareexamen 1920. Han blev lärare i Fole 1921 och har sedan dess också haft en del allmänna uppdrag i socknen.
— Sextio år fyller på söndag den 27 mars förste postassistenten Gustaf Stenström. Han är född i Visby där fadern var garvare. Efter studentexamen där 1898 antogs han till e. o. postexpeditör 1900 och blev ordinarie i Stockholm 1906 samt förordnades till förete postassistent 1918 och tjänstgör nu i denna befattning vid Stockholms bangårdspostkontor.
— Sjuttio år fyller den 26 d:s, alltså på lördag, f. folkskolläraren vid Hästnäs skola V. E. Johansson. Han är född i Bure och avlade folkskollärareoxamen vid seminariet i Uppsala 1889, var sedan under månpå år folkskollärare i Martebo samt förordnades till lärare vid Hästnäs f. o. m. höstterminen 1908. I denna tjänst kvarstod han till 1928, då han avgick med pension. Han är nu mera bosatt här i Visby.
— Åttio år fyller i morgon fru Hilma Fredin, Loftahammar, maka till kantor Aug. Fredin. Hon är bördig från Alskog.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Mars 1938
N:r 69

Sjuttio år

fyller söndagen den 20 dennes lantbrukaren O. Lindvall, St. Hästnäs.
Han är född på St. Hästnäs och är känd såsom en synnerligen duktig jordbrukare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Mars 1938
N:r 64

Julhelgens gudstjänster i domkyrkan.

Julafton hålles julbön i domkyrkan kl. 5 med predikan av biskop Ysander. Kollekt upptages till förmån för stadens fattiga. Juldagens otta hålles kl. 6 f. m. med predikan av pastor Thuresson, i högmässan predikar pastor Öberg och i aftonsången pastor Hoffman. Annandagen predika i högmässan pastor Thuresson och i aftonsången pastor Öberg. Pastor Hoffman predikar å Hästnäs kl. 2 och å Södervärn kl. 6 e. m. Söndagsskolans julfest hålles i domkyrkan tredjedag jul kl. 4 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 december 1937
N:r 297

Gotlands hypoteksförening

representeras vid Sveriges allmänna hypoteksbanks sammanträde i dag i Stockholm av direktör Arthur von Corswant, Hästnäs, samt lantbrukarna Carl Munthe, Västerhejde, och Albert Johansson, Roma.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 Juni 1937
Nr 137

Skolavslutning

har i dag ägt rum i folk- och småskolorna vid Hästnäs. Avslutningen förrättades av folkskolestyrelsens ordförande, domkyrkokomminister Nils Öberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 15 Juni 1937
Nr 135

I här fört föreningsregister

hava nedannämnda dagar innevarande år intagits följande anmälningar, nämligen:
den 1 maj:
Mästerby Framtids byggnadsförening utan personlig ansvarighet i Mästerby har å sammanträden den 1 november 1936 och den 7 februari 1937 beslutat träda i likvidation. Till likvidatorer hava utsetts Erik Enekvist och Gunnar Ohlsson, båda i Mästerby. Rätt att teckna föreningens firma tillkommer ovannämnda Enekvist och Ohlsson i förening;
den 15 maj:
Ur styrelsen för Gotlands-Postens Byggnadsförening n. p. a., som har sitt säte i Visby, hava avgått ordinarie ledamöterna Lars Petter Nilsson, Mästerby, och Efraim Johannes Larsson, Vamlingbo, samt suppleanterna Sem Jacob Emanuel Andersson, Slite, och Jakob Petter Lidehn, Ljugarn. I de avgångnas ställe hava invalts, såsom ordinarie ledamöter Johan Ahlsten, Alva, och Rudolf Palmqvist, Hogrän, samt såsom suppleanter Hilding Jakobsson, Visby, och Gottfrid Larsson, Hogrän;
den 31 maj:
ur styrelsen för Mellersta Gotlands Andelsmejeriförening u. p. a. som har sitt säte i Visby, hava avgått Karl Johan Levander, Bols i Havdhem, och Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde; och hava i deras ställe såsom ordinarie ledamöter inträtt hittillsvarande suppleanterna Jacob Johan August Jacobsson, Allmungs i Havdhem, och Anton Kristian Kristiansson, Maldes i Stånga.
Till suppleanter i styrelsen efter ovannämnda Jacob Johan August Jacobsson och Anton Kristian Kristiansson samt Johan Pettersson, Rundarve i Atlingbo, som jämväl avgått, hava invalts Torsten Wiman, Nygårds i Västerhejde, Anton Theodor Jakobsson, Bölske i Eke, och Carl Henning Widn, Vallbys i Hogrän. Firman tecknas av Jacob Johan August Jacobsson, Allmungs, i Havdhem, Gunnar Johannes Nilsson, Halner i Bro, direktören Nils Broander i Visby, disponenten Per Einar Persson i Barlingbo och kontorschefen Harald Leopold Fransson i Visby var för sig utom i fråga om lånetransaktioner, då firman texknas av Gunnar Johannes Nilsson, Nils Broander, Jacob Johan August Jacobsson och Harald Leopold Fransson, två i förening;
den 3 juni:
styrelsen för Gotlands hästaveln- och hingstägareförening utan personlig ansvarighet, som har sitt säte i Visby, utgöres numera av Arthur Carl Vilhelm von Corswant, Stora Hästnäs, Visby, Fritz Olof Viktor Frigren, Visby, och Erik Olov Fredrik Häglund, Gandarve i Vänge, ordinarie ledamöter, med Albert Johansson, Larsarve i Roma, och Lars Anton Jakobsson, Koparve i Lau, såsom suppleanter. Föreningens firma tecknas av von Corswant och Frigren i förening.
Visby i landskansliet den 7 juni 1937.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Remontuppköpen på Gotland 1937.

Bra kvalitet, bra framförande, goda priser.
Årets remontuppköp på Gotland förrättades den 7 juni i Hemse och den 8 juni i Visby, varvid tillhopa utbjödos 77 hästar mot 63 föregående år och 84 år 1935. Inköpsnämden bestod för året av ordföranden major Wilh. Löwenhielm samt ryttmästarna greve Stig Thott och Lars von Stockenström. De på Gotland stationerade strömsholmshingstarna inspekterades samtidigt av depåchefen på Strömsholm, ryttmästare Clas Thott, som även var närvarande vid inköpen för att skaffa sig en personlig uppfattning om hingstarnas förärvning.
I Hemse visades ovanligt måna hästar, 31 st., varav ej mindre än 20 st. inköptes. Av de inköpta gingo dock 3 st. åter till Gotland som avelsston, samtliga tre efter den nu i Hemse stationerade fullblodshingsten Bohéme xx, en förnämlig exponent för svensk fullblodsavel. Medelpriset för de köpta hästarna uppgick till 1,100 kr., om avelsstona frånräknas 1,082 kr. Uppvisningen vid inköpet gick i år betydligt bättre än tidigare och den under de senare åren vanliga beska kritiken över hästarnas framförande och kondition, som ordföranden levererat, i uteblev i år och ersattes med en eloge till säljarna för avsevärd förbättring i dessa saker. Medgivas måste, att den tidigare kritiken i många fall varit berättigad, och nu är endast att hoppas, att årets bättring blir bestående eller helst ännu mera framträdande. Några dagars allvarlig träning med de unga hästarna betalar sig nog i allmänhet väl. Även framfördes från nåmden, att de i år i Hemse visade hästarna voro av sådan kvalitet, att samlingen fick anses som den bästa som funnits, sedan nuvarande ordföranden tillträdde befattningen 1935.
I Visby uppvisades 46 hästar, av vilka 4 avvisades genast och 42 st. gingo ut i ringen. Ytterligare 16 st. bortsorterades i olika repriser, så att för inköp återstodo 26 .st., och av dessa gingo även här 3 st. tillbaka som avelsston. Medelpriset blev för 23 arméremonter 1,088 kr. och för alla 26 hästarna 1,117 kr. Fäder till de i Visby köpta axelstona voro Pikör, Svante och Yngve.
Samtliga på Gotland i år köpta 46 remont« betalades med i medeltal 1,110 kr. eller 110 kr. mer än föregående år. Bemärkas bör härvid, att riksdagen höjt medelpriset vid årets inköp med 100 kr. Antalet är det största, som Gotland någonsin sålt på ordinarie inköp, och även priset ligger väl till, vilket år glädjande för varmblodsuppfödarna, som kämpa med svårigheter i dessa tider med den konkurrens som förefinnes från ardenneruppfödningen.
Anmärkningsvärt var att så få hästar voro stora och höga, medelhöjden över manken på samtliga visade hästar var endast 157 cm. Liksom föregående år voro dock små hästar mest eftersökta och de 46 köpta hästarna hade endast en medelhöjd av 156 em., medan de kasserade i medeltal måtte 160 cm. Endast 4 hästar på 160 cm. eller däröver köptes.
Hingsten Svante hade i år det största antalet visade och köpta avkomlingar, nämligen 21 visade och 13 köpta. Svante-hästarna voro i allmänhet lagom stora, dock ej så ädla och genomgående med litet korta kotor. De torde dock bli slitstarka och nyttiga trupphästar. Fullblodshingstarna Bohéme xx och Tåby II xx följde närmast med vardera 12 visade och 10 köpta avkomlingar. Avkomman efter Bohéme imponerade genom sina långa linje och efter denne hingst torde det nog gå att få fram en del framstående ”concourhästar” om han får de rätta stona. Coriamusdöttrarna synas emellertid ej i alimånhet passa för honom då han med dessa i många fall gjort vål stort. Hamlet hade lämnat 11 visade och 7 köpta hästar, samtliga rejäla hästar men i en del fall utan större ädelhet. Yngve hade en svart dag med endast 4 köpta hästar av 8 visade, likaså Pikör med endast en av 6. Efter Khediven IV köptes en häst av 4 framförda.
Samtliga hästar inlastades på motorfartyget Gotland för transport till Gudhems remontdepå. Enligt uppgift ha de förra året köpta gotlandshästarna där utvecklat sig bra och nu är endast att hoppas att hoppas att årets kontingent fortsätter på samma sätt.
— gg —

Inköpen i Visby
igår upptog följande hästar, säljare och priser:
vall. e. Svante f. 1934, säljare: A. Olofsson, Norrbys, Hejdeby, 1,100 kr.;
sto e. Täby II f. 1934, säljare: V. Sjögren, Bander, Mästerby, 1,000 kr.;
vall. e. Svante f. 1934, säljare: G. Westerlund, Skogs, Mästerby, 1,050 kr.;
sto e. Svante f. 1934, säljare: F. von Corswant, Hallfreda, 1,100 kr.;
sto e. Svante f. 1934, säljare: P. von Corswant, Hallfreda, 1,050 kr.;
vall. e. Täby II f. 1934, säljare: V. Larsson, Kysings, Vall, 1,050 kr.;
vall. e. Svante f. 1934, säljare: H. Pettersson, Allekvia, Endre, 1,050 kr.;
vall. e. Svante f. 1934, säljare: J. Viberg, Mickels, Vall, 1450 kr.;
vall. e. Svante f. 1934, säljare: V. FranHagvards, Follingbo, 1,050 kr.;
sto e. Bohéme f. 1934, säljare: Kr. Olofsson, Bäcks, Väte, 1,100 kr.;
sto e. Täby H f. 1934, säljare: R. Appelgren, Kronholmen, Västergarn, 1,200 kr.;
sto e. Tåby II f. 1934, säljare: A. Eriksson, Medebys, Ekeby, 1,100 kr.;
sto e. Tåby II f. 1934, säljare: E. Olsson, Rovalds, Eskelhem, 1,000 kr.;
vall. e. Tåby H f. 1934, säljare: P. Cederlund, Kviungs, Stenkumla, 1,100 kr.;
sto e. Svante f. 1934, säljare: F. Cederlund, Kviungs, Stenkumla, 1450 kr.;
vall. e. Tåby II f. 1934, säljare: A. von Corswant, St. Hästnäs, 1400 kr.;
vall. e. Tåby H f. 1934, säljare: A. von Corswant, St. Hästnäs, 1,100 kr.;
sto f. 1934 e. Tåby 1934, säljare: Rosendals Lantbr. F-B., 1,100 kr.
sto e. Svante f. 1934, säljare: O. Bodin, Nickarve, Hejdeby, 1,050 kr.;
sto e. Svante f. 1934, säljare: A. Hylander, Österryftes, Fole, 1,200 kr.;
vall. e. Yngve f. 1934, säljare: B. Jesperson, Roma Kungsgård, 1,150 kr.;
sto e. Tåby II f. 1933, säljare: M. Wiman, Tings, Kräklingbo, 1,200 kr.;
vall. e. Yngve f. 1934, säljare: Chr. Jesperson, Furubjers, Tingstäde, 1,050 kr.;
Avelsston: sto e. Pikör f. 1934, säljare: M. Vallander, Dune, Dalhem, köpare: säljaren, 1,400 kr.;
sto e. Svante f. 1934, säljare: A Johansson, Homa, Stenkumla, köpare: säljaren, 1,100 kr.;
sto e. Yngve f. 1934, säljare: 0. Nilsson, Stenstu, Bro, köpare: säljaren: 1,400 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Mjölkbespisning i östra folkskolan.

Folkskolestyrelsen har beslutat att vid östra folkskolan från kommande hösttermin anordna mjölkbespisning under frukostrasten för barn som bo på sådant avstånd från skolan, att de stanna i skolan under rasten. Kostnaden har beräknats till 1,400 kr. pr läsår och medel skola utgå av anslaget för barnbespisning.
Utredning pågår rörande möjligheterna att ordna liknande mjölkbespisning i skolorna å Södervärn och vid Hästnäs.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Visbyortens jordbrukskassa

har i dag hållit ordinarie årsmöte å centralföreningen under ordförandeskap av bankdirektör A. von Corswant, St. Hästnäs.
Därvid upplästes och godkändes styrelseberättelsen och ansvarsfrihet beviljades. I kassan har under året ingått 37 nya medlemmar med 275 andelar, varför antalet medlemmar nu utgör 166 med 1,008 andelar. Balansräkningen slutade på kr. 299,841: 17 med en årsvinst på kr. 1,008: 13, vilken i sin helhet överfördes till vinst- och förlustkontot. Inlåningen har uppgått till kr. 241,459: 86 och utlåningen till kr. 296,983: 97.
Till ledamöter av styrelsen nyvaldes hr Arv. Eriksson, Ekeby, efter hr A. von Corswant som avsagt sig samt omvaldes W. Jacobsson, Bolarve i Hejdeby, liksom suppleanterna Johannes Gardell, Hanes i Endre, och Erik Hellgren, Kvie i Endre. Revisorer blevo hrr Arv. Collberg, Nygårds i Follingbo, och O. H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby, supplerade av hr Herman Collberg, Kallings i Follingbo. Till ombud vid centralkassans sammanträde utsågs hr A. von Corswant med hr Arv. Collberg, Nygårds, som ersättare.
Stämman beslöt vidare, att Barlingbo och Ekeby socknar skulle anslutas till Visbykassans verksamhetsområde.
Hr von Corswant tackade så för den tid han verkat inom kassans styrelse, och ett tack till hr von Corswant framfördes därpå från styrelsen av hr Carl Widén, Follingbo, och från föreningen av hr Arv. Collberg.
Slutligen beslöt stämman att antaga den förut omnämda stadgeändringen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90