Fårösund.

Ankomna fartyg: 2 dec., skonert Svea, G. Ekman, Kotka, barlast; d. 3, ångf, Atrax, A. Carlsson, Kalmar, bogserande pråmar Nisse och Ran, tomma; d. 7, ångf. Adorais, P. Tingbo, Ystad, barlast; d:o Bjälbo, A. Johansson, Rügnvelde, tom; d. 10, skonert Per, F. Pettersson, Norrköping, sprängämnen, d. 11, d:o Nils, A. B. Schönberg, Stockholm, tom; galeas Dana, J. A. Jakobsson, Kotka, barlast; d. 14 ångf. Norden, A. Andersson, Stockholm, bogserande pråm Sätra, d:o tom; d.18, ångf. Adonis, P. Thingbo, Königsberg, barlast; d. 20, skonert Li, P. Karlsson, Visby, d:o; d. 27, ångf. Adonis, P. Thingbo, Libau, d:o; d. 31, d:o Bismarck, A.
Brauer, Nyköping, tom,. d:o Frode, Th. Johansson, Stockholm, d:o.

Afgångna fartyg: 4 dec., ångf. Antrax, C. A. Carlsson, Helgenäs, bogserande pråmar Nisse och Ran, d:o kalksten; ångf. Brita, D. Macfie, Königsberg, d:o; d. 7, skonert Svea, G. Ekman, Kotka, osläckt kalk; d. 8, ångf. Bjälbo, A. Johansson, Königsberg, kalksten; d. 11, d:o Adonis, P. Thingbo, d:o, d:o; skon. Per, F. Pettersson, Ronehamn, sprängämnen; d. 16 d:o Nils, A. B. Schönberg, Göteborg, sl. kalk; galeas Dana, J. A. Jakobsson, Kotka, osl. kalk; d. 17 ångf. Norden, A. Andersson. Helgenäs, bogserande pråm Sätra. d:o, kalksten; d. 21 ångf. Adonis, P. Thingbo, Libau, d:o; d. 30, d:o Adonis, P. Thingbo, Königsberg, d:o; d. 31, d:o Frode, Th. Johansson, Oskarshamn, d:o.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7

Tingstäde rullföringsområde

N:o 77 tillhörande vapenföre beväringsmän, tilldelade flottan i fästningstjänst af 1912 års klass, skola undergå en första tjänstgöring om 258 dagar och inkallas härmed, de, som äro uttagna till minörer, till tjänstgöring vid Kungl. Waxholms Kustartilleriregemente och skola inställa sig tisdagen den 14 januari 1913 sednast kl. 12,30 e. m. vid minörkompaniet, Oskar—Fredriksborg, samt öfriga till tjänstgöring vid Fårösunds Kustartilleridetachement och skola inställa sig samma dag kl. 11 f. m. å Kaserngården vid Fårösund.
Truppbiljetter samt uppgift om resorna till Stockholm och Waxholm komma att med posten afsändas till dem, som skola tjänstgöra å Oskar-Fredriksborg.
Beväringsman, som erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd att flytta ur riket, men fortfarande vistas inom landet, skall i likhet med övriga tjänstgöringsskyldiga iakttaga inställelse.
Beväringsman skall medföra inskrifningbok.
Beväringsman är underkastad de i kriminallag för krigsmakten gifna bestämmelser, såväl under all tjänstgöring och marsch eller annan färd, då hat står under militärbefäl, som ock i fråga om åtlydnad af inkallelse till tjänstgöring. Uteblifver beväringsman utan anmäldt laga förfall från tjänstgöring, därtill han blifvit i laga ordning inkallad, må han dessutom till tjänstens fullgörande hämtas på egen bekostnad.
Såsom laga förfall anses: om man är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte.
Beväringsman, som har sådant förfall för inställelsen, skall insända intyg därom antingen till rullföringsområdesbefälhafvaren före inryckningen eller till vederbörande regementschef eller detachementsbefälhafvare sednast vid in ryckningen till tjänstgöring.
Sjukdom skall för att såsom laga förfall anses, vara styrkt af behörig läkares intyg, hvilket den värnpliktige är skyldig själf anskaffa. Kan han ej anskaffa läkarebetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg af en statens ämbets- eller tjänsteman, eller af präst i församlingen, eller af ordföranden i kommunalstämman, eller af ordföranden ell er ledamot i kommunalnämnden, eller af ledamot i häradsnämnden.
Fårösund den 30 December 1912.
Emil Westöö.
Befälhafvare för Tingstäde rullf.-omr. n:r 77.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Utprickning en i Fårösund.

Följande prickar hava utsatta i norra delen av Fårösund:
en kastprick å Lat. 57° 58′ 59″ N, Long. 19° 2′ 59″ O, SV om Brudrevet; en kvastprick å Lat. 57° 58′ N, Long. 19° 4′ 2″ O, SV om Enes kulle; en slätprick å Lat. 57° 53′ 10″ N, Long. 19° 8′ O ostvart om Holmrevet och en slätprick å Lat, 57° 52′ 58″ N, Long. 19° 2′ 53″ O ostvart om Holmrevet.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 13 mars 1920.
N:r 61.

Från hamnen.

Utgångna fartyg: ång. Gylsboda, Ardahl, till Lybeck via Rute, bom; kuttern Primus, Broström, till Fårösund, styckegods; gal. Harald, Carlsson, till Burgsvik, tom.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 11 mars 1920.
N:r 59.

Sjuttiofem år

fyller på fredag majoren Emil Westöö i Fårösund.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 10 mars 1920.
N:r 58.

Ingen ersättning.

Marinförvaltningen avstyrker — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit – i likhet med tidigare kustartillerichefen sergeanterna. L. Hultgrens och J. A. Skogs ansökan om ersättning, enär de på grund av bostadsbristen i Vaxholm kunnat överföra sina familjar från Fårösund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Försäljning av kasserad materiel.

För Fårösunds f. d. fästning skall försäljas 11 st. kasserade 12 m. m. 10-pipiga kulsprutor.
Till spekulanters kännedom meddelas:
att varje kulspruta, utom 2, är apterad på järnlavett med hjul;
att varje kulspruta, som väger omkring 100 kg, innehåller delar av metallegering till en vikt av 9 kg.;
att pipor och övriga delar till mekanismen äro av stål;
att skriftliga förseglade anbud skola vara undertecknad tillhanda senast den 11 instundande maj klockan 12 på dagen;
att anbuds omslag skall vara försett med påskrift; »Anbud å kulsprutor»;
att priset skall upptagas per st.;
att kulsprutorna finnas till påseende i Fårösund efter hänvändelse till undertecknad;
att för anbudsprövningen förbehålles en tid av högst 3 dagar;
att likvid skall erläggas vid anfordran och senast den 20 maj d. å;
att godset får avhämtas då likvid erlagts;
att den, som avgivit anbud, är därvid bunden under den för anbudsprövningen bestämda tiden;
att föreskrifterna i kap. III i Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående statens upphandlings- och entreprenadväsende m. m. landa till efterrättelse.
Fårösund den 24 april 1920.
Erik Ekström,
Kapten.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

Förbrytarekoloni till Fårösund?

Marinstabschefen vill skicka flottans sämre element till Gotland.

Marinstabschefen har — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — till k. m:t avgivit yttrande meta anledning av utav stationsbefälhavaren i Stockholm ifrågasatt särskiljande under värnpliktstiden av vissa förut straffade värnpliktiga.
Marinstabschefen anser, att värnpliktiga som före och under sin värnplitstid undergått straffarbete för stöld m. m. och som varit medborgerligt förtroende förlustiga, böra vapenövas eller hållas i arbete å särskilda avdelningar intill dess att de visat sig ha känsla för ordning och disciplin i sådan grad, att någon skadlig inverkan på övrigt manskap icke är att befara. Då åtgärder härvidlag snarast möjligt synas marinstabschefen böra vidtagas, men något beslut angående upprättandet av en särskild isoleringsavdelning för krigsmakten ännu ej fattats, böra provisoriska åtgärder vidtagas.
Som provisoriska åtgärder i saken föreslår marinstabschefen, att vederbörande stationsbefälhavare bemyndiga fördela dessa värnpliktiga till särskilda tjänstgörings- och förläggningsplatser. Härvid ifrågasätter marinstabschefen, huruvida icke denna förläggning och vapenövning skulle kunna anordnas vid Fårösund uti de lokaler, som förut tillhört dit förlagt kustartilleridetachement och vilka, enligt vad marinstabschefen under hand inhämtat, ej f. n. lära vara erforderliga för fångvården.
Marinstabschefens märkliga framställning är som nämnt föranledd av en skrivelse i saken till sjöministern från stationsbefälhavaren i Stockholm. Denne påpekar häri vådan av förläggning och vapenövning av värnpliktiga, som undergått straffarbete för stöld och som varit medborgerligt förtroende förlustiga, tillsammans med andra. Stationsbefälhavaren bifogar utdrag ua straftregistret för en värnpliktig, som nyligen inryckt för fullgörande av sin värnplikt vid Stockholms station. Dennes straffregister är av allra för laste slag. Mannen har en mindre än 15 olika gånger ådömts straffarbete eller fängelse för stöld och andra grova brott Att gällande författningar föreskriva, att en individ med en dylik meritlista, skall fullgöra sin värnplikt tillsammans med andra oförvitliga unga män har befäst stationsbefälhavaren i dennes uppfattning om nödvändigheten av ändring av dessa författningar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

Nedläggandet av Fårösunds fästning.

Kaptenen vid kustartilleriet E. G. J. Ekström och fyra underofficeare skola av chefen för kustartileriet beordras att i Fårösund under högst en månad utföra vissa arbeten i samband med nedläggandet av Fårösunds fästning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Våra rustningar vid Fårösund

våren 1885, då man ej minst i England antog, att krig mot Ryssland stod för dörren, voro ingalunda i engelsmännens smak, meddelar G. P:s resande Londonkorrespondent. Under orientaliska kriget på 1850 talet ville man i England ingalunda betrakta besittningstagandet af den utmärkta svenska hamnen Fårösund som något brott mot neutraliteten, emedan enligt dess åsigt sundet var en farled, ej en hamn. Detta är ock delvis en sanning, ty sundet år verkligen en farled för mindre fartyg af 10 fots djupgående, dock ej för större krigsfartyg. Påståendet kan dock en gång leda till förveckling.
I England skämtade man emellertid öfvar våra ingalunda så obetydliga rustninger, och i de engelska tidningarna stodo med fetstil: »Svenskarna rusta; sändt till Gotland 50 par byxor och en kanon».

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41