De nya sjöfartssäkerhetsanstalterna.

Lotsstyrelsen har nu ingått till k. m:t med begäran om bemyndigande att få uppföra dels två 4:e ordningens linsfyrar på Gotska Sandön, den ena på Hamnudden och den andra på Kyrkudden, sammanlagd kontnåd af 26,000 kr.; och dels en 4:e ordningens linstyr mellan Faluddens och Hoburgs fyrar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Mars 1913
N:r 59

Gotlands ålfiskareförbund

höll i söndags möte å pensienat Botvide i Bussvik under god tillslutning av medlemmar främst från sydöstra Gotland.
Ålfångsten förra säsongen var i det närmaste lika stor som föregående år, och 10,102 kg. hade försålts genom förbundets förmedling. Medlemsantalet uppgick till 87 st. och hade ökats med 1. Utplantering av 75,000 st. sikyngel vid Katthammarsvik hade bekostats aV förbundet. Inkomsterna hade uppgått till 619:24 kr. och utgifterna till 542 kr. Behållningen uppgick till 77: 24 kr.

Årsberättelsen godkändes och ansvarsfrihet beviljades på revisorer. nas förslag.
De i tur avgående styrelseledamöterna T. Gustavsson, Visby, P. A. Persson, Katthammarsvik, Gustav Jakobsson, När, Rikard Weström och Hjalmar Jakobsson, Faludden, omvaldes. Till deras suppleanter i nämnd ordning valdes Hj. Johansson, Kappelshamn, Vilh. Nilsson, Katthammarsvik, Kjell Jakobsson, Lau, Karl Östergren, Hamra, och Tyko Hallhom, Grötlingbo.
Till revisorer omvaldes Svante Andersson, Faludden, och Ragnar Holmberg, Fide, med Herman Nilsson, Fide, och Sven Olsson, Hamra, som suppl.
Till ortsombud utsågs Wilh. Nilsson, Katthammarsvik, Emrik Westberg, Hallgårds, Östergarn, Gustav Jakobsson, När, Alexander Wigsten, Ronehamn, Tyko Hallbom, Grötlingho, Ragnar Holmberg, Fide, Elof Jakobsson, Faludden, och Henry Mattsson, Hamra. Årsavgiften fastställdes till 1 kr. och försäljningsavgiften till 5 öre per kg. ål. Till utplantering av sikyngel våren 1944 anslogs 100 kr.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 22 September 1943
N:r 218

Haveristen vid Faludden,

grekiska ångaren Roula, flottogs kl. 1/2 6 i går afton av bärgningsångaren Diana, sedan däckslasten kastats. Ångaren gick in till Burgsvik, dit den anlände kl. 1/2 2 i natt, och där dykarundersökning i dag ägt rum. Ångaren är icke läck och torde endast ha fått en del bucklor i skrovet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 September 1934
N:r 206

Faluddens livräddningsstation.

Båtstyraren vid Faluddens livräddningsstation L. C. T. Jacobsson har på grund av uppnådda 60 år entledigats från sitt uppdrag. med november månads utgång. Till båtstyrare i hans ställe har från den 1 december antagits roddaren vid samma station J. E. S. Andersson, och till roddare jordbruksarbetaren H. N. S. Lindberg i Burgsvik. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Engelskt sjörättsmål.

På engelska konsulatet i Stockholm sammanträdde den 22 januari och följande dagar en sjörätt, bestående at engelska konsul-superintendenten G. R. Perry ordförande, hrr I. E. Samson och O. Baker, ledamöter af rätten, hvarvid biträdde löjtnanten vid flottan C. E. de Champs som nautisk examinator samt hr G. P. Ap George som sekreterare, för att undersöka förhållandena, hvilka föranledde engelska skrufångfartyget Prinsess Alexandras strandning den 14 januari i klart väder å eller invid Fahluddsrefvet (Gotland) och dess derpå följande totala förolyckande. Rätten fann, att grundstötningen vållats genom kaptenens vårdslöshet, uraktlåtenhet och felaktiga omdöme, bestående deri att han styrde för nära land, att han icke rättat sitt bestick medelst pejlingar, ehuru han under hela dagen hade land i sigte, att han icke nyttjat lodet, samt att, då efter grundstötningen fartyget kom af i sjunkande tillstånd, han icke fält ett ankar, innan han öfvergaf fartyget, hvadan det samma dref ut till sjös och sjönk i djupt vatten. Rätten beslöt till följd häraf att suspendera kaptenens tjenste-certificat under 12 månaders tid och tillrättavisade derjemte allvarligen de bägge styrmännen för det otillfredsställande sätt, på hvilket de afgåfvo sina vittnesmål.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1874
N:r 11