Rättegångs- och Polissaker.

Cellfängelset den 13 mars.

Denna dag förehades ransakning med den 8 mars för 2:dra resan stöld häktade f. folkskolläraren Carl Enderberg, hvilken äfven var anklagad för att hafsa, medan han satt arresterad å polisvaktkontoret, praktiserat sig ut ur arrestrummet in i det egentliga vaktkontoret samt in i den derstädes liggande polisrapportboken utstrukit några och tillskrifvit andra ord, äfvensom att vid aflagsnandet ifrån vaktkontoret hafva derifrån medtagit en läderrem, försedd med sölja. Stölden, för hvilken Enderberg egentligen nu blifvit häktad, bestod deruti, att han ifrån sin broder skolläraren Enderberg härstädes ur ett oläst kök på nedra bottnen i folkskolehuset, den 7 mars på aftonen tillgripit ett gammalt halster, värderadt till 75 öre, och en gammal, söndrig vefta värderad till 5 öre. Halstret och veftan förevisades vid rätten; läderremmen, som uppgafs vara värd omkring 75 öre, hade deremot icke kunnat tillrättafås. Den tilltalade erkände, att han ur sin broders kök borttagit det nämnda halstret och veftan; men uppgof att det icke skett i afsigt att stjäla dem utan ”endast för att gifva pigorna en varning för det de läto köket stå olåst, då de voro borta”, hvarföre han tyckte, ”att de borde vara honom tacksamma”. Ändringarna i polisrapporten, hvilka dock uppenbarligen syntes icke hafva skett för att dermed gagna honom sjelt eller skada andra, erkände han ock; för läderremmen kunde han icke göra någon reda, skyllande på honom stundom påkommande sinnesförvirring. Som åklagaren icke yrkade något ansvar å honom hvad läderremmen beträffar, utan blott för hvad i öfrigt kunde läggas honom till last samt anhöll om slut, öfverlemnade målet till rättens pröfning; afkunnades efter öfverläggning, utslag, hvarigenom Enderberg för 2:dra resan stöld dömdes till 10 mån. straffarbete samt förlust af medborgerligt förtroende i 4 år; men i det öfriga frikändes. Han förklarade sig nöjd med utslaget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Mars 1875
N:r 21.

Rättegångs- och Polissaker.

Vid å cellfängelset härstädes den 23:dje febr. hållen ransakning med häktade pigan Anna Christina Hammarström ifrån Antsarfve i Fohle, häktad för barnamord, framgick, att hon den 22 sistl. januari mellan kl. 11-12 på dagen framfödt ett lefvande flickebarn, hvilket hon derefter, i afsigt att ”blifva af med det”, såsom den häktade inför rätten uttryckte sig, nedgrift ”i halm och boss” ute i en lada vid ladugården, der barnet legat lefvande flera timmar och derefter af händelsevis ditkommet husfolk påträffats ännu lefvande samt med all möjlig omsorg innebarits och vårdats, men likväl på aftonen aflidit. Förhållandet som af vittnen bestyrktes, erkändes af den häktade pigan, hvilken derefter för uppsåtligt barnamord dömdes till fyra års straffarbete samt ersättning åt afhörda vittnen. Efter domens afkunnade tillfrågad om hon vore ”nöjd med utslaget”, förklarade hon, att hon tyckte det vara ”för lång tid”, hvarföre detta af rätten ansågs såsom ett af henne uttaladt missnöje med domen och domaren sade att vederbörlig expedition af utslaget skulle blifva utfärdad för besvärs anförande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Hjert och Tector

fingo i onsdags förra v. å Nyköpings cellfängelse sin första dom för de brott de begått efter sitt senaste frigfvande från Långholmen. Med ogillande af åklagarens ansvarspåstående för försök till rån, pröfvade Oppunda häradsrätt de båda anklagade skyldige till bestraffning: för mord enligt 14 kap. 1 och 46 §§ i strafflagen *), samt för under olika tider och på flera ställen begångna inbrottsstölder till det straff, som i 20 kap. stadgas för 3:dje resan stöld förenad med inbrott, hvarjemte de förpligtades att gälda de målsegare och vittnen, som fordrat ersättning.
Derefter ransakaes och dömdes de inför Oppunda häradsrätt för den inbrottsstöld, som de begått vid Tjugesta i Skyllinge socken. Men som vederbörande äskat ransakning med Hjert för inbrottsstöld i Stockholms län och med båda för enahanda brott inom Kalmar län och på Gotland, förordnade häradsrätten att handlingarne skulle öfversändas till kon:s befhde, på det att Hjert och Tector må komma under åtal för sina å nämda orter begågna brott samt för alla sina brottsliga handlingar slutligen dömas af den rätt, inför hvilken den sista ransakningen kommer att försiggå.

*) Lifsstraff eller lifstidsfängelse samt — förlust af medborgerligt förtroende!
(D. N.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 15 febr.
Rådhusrättens session denna dag varade ifrån kl. 10 f. m. ända till kl. 3 e. m. och förekom dervid, ibland annat: Döfstumme skomakeriarbetaren Ågren, tilltalad för att hafva natten mellan den 14:de och 15:de januari slagit och misshandlat sin hustru och svärfader, arbetaren Lars Kellström, nu mera genom ytterligare ett vittne öfverbevist om förhållandet äfvensom derom, att han vid tillfället varit rusig, dömdes för misshandlingen å svärfadern till 2 månaders fängelse, för ruset att böta 5 kr.; som hustrun icke yrkade något ansvar, blef han för misshandlingen å henne icke fäld.
Några samhällets olycksbarn, förut tilltalade och dels agade med ris, dels annorlunda straffade, stodo nu åter tilltalade för olofligt tillgrepp nämligen ynglingen Jacob Petter Ablgren, gossen C. J. Ekström, f. artilleristen Modig, äfvensom gossen Ekströms föräldrar, tilltalade för vanvård af barn; det var i sanning en sorglig syn, när man fick se alla dessa på en gång framträda för rätten. Ifrån läderbandl. Andersson hade blifvit stulna mellan 4-5 skålp. läder; ifrån fru Almgren 3 st. mössor; ifrån en landtbo 1 krus innehållande 1/2 kanna bränvin. Af mössorna hade gossen Ekströms mor förvarat en i en klädeskista; lädret uppgafs vara försåldt till en artillerist Lind, som dock icke betalt detsamma; bränvinet hade pojkarna utdruckit. För flere personers hörande uppsköts målet till den 1 mars.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Februari 1875
N:r 13.

Rättegångs- och Polissaker.

Rådstufvurätten den 1 Februari.
Uppå derom gjord angifvelse hade allmänna åklagaren instämt döfstumme skomakeriarbetaren Ågren med yrkande om laga ansvar å denne för han skall hafva natten mellan den 14:de och 15:de januari slagit och misshandlat sin hustru och svärfader, arb. Lars Kellström. Närvarande, berättade hustru Ågren att mannen d. 14 januari kl. 5 på qvällen hemkommit i halfrusigt tillstånd och då lagt sig att sofva, samt att då hon, för att bädda, kl. 9 på qällen väckt upp honom, han slagit henne i hufvudet samt att då hennes far, som redan legat, dervid rest sig upp i sängen för att efterse hvad som var å färde, han äfven närmat sig denne och slagit svärfadern för munnen, öfver ögat och i hufvudet, så att näsa och mun stått i blod samt hela ögat blifvit rödt och uppsvullet; — faderns, Lars Kellströms berättelse, öfverensstämde med dotterns, och tillade dessutom, att mannen och mågen nog har arbete, men att han icke arbetar, utan hellre går ute och tigger ihop penningar, hvilka han sedan super upp. — Detta är samma döfstmme, som går omkring i staden med några skrifna ord på ett papper för att visa sin nöd och tigga sig till pengar, hvilka han sedan använder till bränvin. Ågren nekade, och uppsköts derföre målet till d. 15 febr.
Rådman Chevalier och polisb. Sandelin ledde under ransakningen samtalet med den döfstumme genom teckenspråk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1875
N:r 10.