Fyllerifrekvensen.

Antalet fylleriförseelser, för vilka personer sakfällts under sista kvartalet i fjol, uppgick i Visby till 25. I hela riket var siffran 6,991. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1937
N:r 46

Notorisk cykeltjuv fast.

I går kväll företogs ett anhållande strax innan båtens avgång, i det att polisen lade beslag på en 21-årig jordbruksarbetare, som samma dag avvikit från sin anställning och nu ämnade sig över till fastlandet. Den unge mannen hade i sällskap med en kamrat köpt en grammofon och skulle samma dag lösa ut densamma, vartill han jämväl fått pengar av kamraten, enär de med. 23 kr. vardera skulle bestrida kostnaderna. Vår man brydde sig emellertid inte om att lösa ut grammofonen utan behöll pengarna och stack i väg till staden i avsikt att på kvällen fara med båten till fastlandet. Hans arbetsgivare satte sig i förbindelse med polisen, och därmed var rymmarens frihet slut. För polisen har han bl. a. uppgivit, att han ville slippa ifrån mönstringen. Under förhören framkom det så småningom, att mannen i fråga även hade en mängd cykelstölder på sitt samvete, och närmare pressad har han hittills erkänt ett 20-tal cykelstölder såväl här i staden som på landsbygden.
Han torde bli häktad endera dagen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1937
N:r 46

Rättegångssaker.

Klagade förgäves.
Svea hovrätt har med avslag på egendomsmäklaren Karl Arne Hjalmar Nygrens i Visby ändringsyrkande fastställt stadens rådhusrätts beslut att döma honom till en månads fängelse för rattfylleri. Han förde natten till den 19 aug. i fjol bil på S:t Hansgatan, trots att han var så alkoholpåverkad, att han kunde antagas sakna erforderlig självkontroll. (P)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1937
N:r 44

En falsk enkrona

har påträffats i Klintehamn. Det var en lantbrukare från Sanda, som härom dagen upptäckte, att han bland sina pengar hade en enkrona, som bl. a. till färgen skilde sig från övriga silvermynt. Kronan hade även en död och tung klang samt gick att böja. Hur han kommit i besittning av myntet vet han inte, men tror, att han erhållit det på postkontoret vid avhämtandet av likvid för till slakteriet levererade varor. Myntet har nu överlämnats till landsfiskalen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri vid ratten dömdes droskchauffören Rudolf Gahnström till 1 månads fängelse.

En annan för liknande brott tilltalad frikändes. Det kunde nämligen icke bevisas, att han fört bil, emedan han själv nekade och hans två kumpaner, av vilka en redan dömts för bilfylleri vid detta tillfälle, icke på grund av sitt berusade tillstånd kunde erinra sig vens som suttit vid ratten.

Vårdslös framfart hade en bilist gjort sig skyldig till genom att färdas förbi Gutavallen med cirka 60 km. hastighet. Följden blev också, att han kolliderade med en annan bil i korsningen vid Artillerigatan. Domen lydde på 20 dagsböter å 2 kr.

En annan bilist bötade 10 kr. för att han parkerat sitt fordon framför inkörsporten till en gård vid Strandgatan.

Två cyklister, som saknat lykta på sina fordon, bötade en tia per man.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Fylleriet satte stopp för resan.

En yngre person gav sig för ett par dagar sedan av härifrån med båten, men i Nynäshamn måste han omhändertagas av polisen för onykterhet och mindre lämpligt uppträdande. Vid korrespondens mellan polisen i Nynäshamn och polisen i Visby befanns det, att passageraren var mogen för införpassande i häkte för avtjänande av ett ådömt straff, varför mannen i fråga fick återvända till hembygden med omgående lägenhet. Men det blev ju ändå en liten nöjestripp….

Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41

Brottsligheten.

I en nu till k. m:t överlämnad berättelse över fångvården framlägger fångvårdsstyrelsen bl. a. resultatet av en undersökning av förhållandet mellan antalet av i de olika länen födda, under år 1935 nykomna straffarbetsfångarna samt folkmängden i resp. län. Det visar sig, att i genomsnitt tillkommit 19 straffarbetsfångar pr 100,000 invånare, därvid högsta brottsligheten kommer till synes ifråga om Västernorrlands och lägsta ifråga om Skaraborgs län med 33 resp. 9 fångar. Beträffande Gotlands län har det blivit 16 nytillkomna straff arbetsfångar pr 100,000 invånare. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1937
N:r 33

Avgiftsbössan länsades.

Häromnatten, troligen natten till söndagen, blev avgiftsbössan i telefonkiosken vid hamnen länsad på sitt innehåll, cirka 2-3 kr. I samband härmed hade tjuven gjort åverkan å kiosken, vilka skador beräknas uppgå till 15-20 kr :s värde.
Inbrottet har av telegrafkommissarien anmälts för polisen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Vårtingets andra sammanträde.
Rättens ordf. t. f. domaren hovrättsfiskal Bo Reuterskiöld.

Den farliga spriten.
För fylleri vid ratten står en försäljare i Hemse tilltalad. Det skulle ha inträffat den 22 sept. f. å. och haft till följd en dikeskörning i Mästerby. Dikeskörningen var ju ett faktum, men fylleriet förnekade svar. Emellertid hade han tagits på bar gärning, så att säga, av landsfiskalen och fjärdingsmannen, i det de kommit till platsen strax efter dikeskörningen, och nu hördes fjärdingsmannen som vittne.
Svar. hade luktat sprit, och då landsfiskalen gav vittnet order, att taga svar, med till stan i och för blotiprovsundersökning, hade han nekat att följa med samt gjort motstånd, då han skulle placeras i vittnets bil, och därvid tryckt ut en ruta. Svar, ville ha uppskov för inkallande av sina vittnen, vilket emellertid icke beviljades, enär det endast skulle förhala tiden för körkortets indragning. Domen kom att lyda på 1 månads fängelse för rattfylleri samt ersättande av den förstörda bilrutan med 12: 50 och blodprovet med 15: —.

Dikeskörningen i Garda
nyårsnatten behandlades nu ånyo. Trenne vittnen hördes nu, en inkallad av åld. och två av svar. Samtliga förnekade att svar. var spritpåverkad. Uppgiften om hastigheten varierade mellan 35 och 50 km. Såväl svar, som de vittnen, vilka vid olyckstillfället åkt med honom, förnekade, att han vänt sig om och språkat med passagerare i baksätet. Men vid uppläsande av protokoll från förhör med en stockholmsdam, som vid tillfället åkt med svar., och vari det påstods, att han gjort denna för en chaufför olämpliga rörelse, ville svar. icke helt bestrida detta. Åkl. överlämnade målet och framhöll, att även om sprit ej förtärts så att svar. var direkt påverkad, föreligger dock grov vårdlöshet, vilken i sin mån orsakats av den spritförtäring, som ägt rum. Svar. räknade det hela som olyckshändelse, till viss del orsakad av att han var ovan med bilen.
Rätten ogillade åklagarens ansvarsyrkande för rattfylleri, men dömde svar. för vårdiöshet till 20 dagsböter å 2: —kronor.

Smutsig bilruta
samt vårdslös avbländning så att ljuset slocknade, varvid dikeskörning inträffade, kostade en sudergute 10 dagsböter å 1: 50.

För snatteri
av diverse kläder dömdes ett hembiträde till 35 dagsböter å 1: 50, villkorlig dom.

Två cyklister
utan ljus efter mörkrets inbrott bötade vardera 7: — kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Yrkesmässig försäljning av brännvin
stod en person i dag tilltalad för vid rådhusrätten. Svaranden, som är skomakare, skulle från sin verkstad ha försålt sprit till personer, som varit avstängda från tilldelning från spritbolaget.
Inför rätten hördes fyra vittnen, av vilket ett, en person, som en tid varit intagen på alkoholistanstalt, uppgav, att han vid åtta olika tillfällen under åren 1935 och 1936, köpt sprit av svaranden och, därvid erhållit varje gång en halv liter renat brännvin i buteljer, som varit försedda med spritbolagets etiketter. Priset hade varit 5 kr. pr halvliter. Tre andra vittnen intygade, att de vid olika tillfällen varit i sällskap med det förut omnämda vittnet, varvid de tillskjutit pengar för spritinköpet, varefter spriten delats. De hade emellertid stått på något avstånd, medan det förstnämda vittnet gått in till svaranden och en stund återkommit med brännvinet.
Svaranden förnekade blankt, att han haft något med denna sak att göra. Huvudvittnet uppgav på åklagarens förfrågan, att svaranden nyligen besökt honom med begäran, att han skulle skriva intyg, att han aldrig köpt någon sprit av svaranden. Då vittnet förklarat, att han givetvis icke kunnat göra detta efter de uppgifter, som han lämnat vid polisförhöret, hade svaranden förklarat, att han i varje fall komme att förneka saken. Nu förklarade svaranden, att han endast tillfrågat vittnet, vad denne ”gått och ställt till för galenskaper”.
Domen lydde på 45 dagsböter å 2 kr.

För ovarsam framfart
med lastbil dömdes en person till 5 dagsböter å 2 kr.

Dyrt att tredskas.
En bilägare hade tidigare förelagts att vid vite av 50 kr. trafikförsäkra sitt fordon men hade trots detta icke ordnat saken, varför vitet nu utdömdes. Dessutom skall bilen vid nytt vite å 100 kr. vara försäkrad innan den 1 mars.

En förargelseväckande yngling
fick böta 25 riksdaler. Han hade vägrats tillträde till en restaurang, varvid han högljutt uttryckt sin harm över polisen. ”Jag har väl betalt skatt”, sade han bl. a. ”Ställ upp hela Visby poliskår så tätt som staketspjälor, så skall jag visa vad ni går för, jäkla pojkvaskrar”. F. ö. hade han tyckt, att han som jobbat på polisbygget väl skulle ha några privilegier. Tydligen betraktades det dock inte som en förmildrande omständighet.

En radiolyssnare,
som icke löst licens, bötade 10 dagsböter å 1 kr.

En lyktlös
cyklist dömdes till 10 kr.. böter.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets andra sammanträde. Ordf. hovrättsfiskal Bo Reuterskiöld.)
Hoburgsmarmorn.
Målet mellan delägarna i Hoburgen, kär., och ingeniör Svante Wennberg, Stockholm, svar., beträffande ersättning för brytningsrätt avdömdes av rätten i dag sålunda, att avtalet endast gällt blocksten, vilken av svar. betalats, och sålunda icke skärv, varför käromålet ogillades och svar. tillerkändes rättegångskostnader med 300 kr. jämte protokollslösen.

För missfirmelse
mot landsfiskal dömdes en person från Hablingbo till 50 dagsböter å 2 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1937
N:r 31