Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
För förskingring

dömdes en slaktare vid dagens session. Han hade sålt en häst trots vissa förbehåN som han hade att iakttaga och som inte gav honom rätt att utföra den ovannämnda affären. Domen blev 50 dagsböter.

Dåliga bromsar.
En bilägare och en d:o förare hade haft dåliga bromsar på sina fordon och fingo nu böta 15 dagsböter vardera.

Två motorcyklar
hade ej blivit inregistrerade i den ordning som lagen föreskriver och det kostade de försumliga 15 kronors böter.

En misshandelshistoria
kostade 20 dagsböter för svarandeparten i målet.

Oljud på gatorna
medförde 20 kronors böter för två personer, som åtalats härför.

Två på en cykel
kostar som bekant 10 kronor i böter.

Vårdslös körning.
En lättviktare hade kört om en bil i en gatukorsning och för detta tilltag fick lättviktsföraren nu erlägge 10 kr. i dagsböter.

En fyllerist
bötade vanlig taxa, 15 kr.

Systrarna få ärva Engelke.
Tvisten om direktör Franz Engelkes kvarlåtenskap har nu definitivt avgjorts. Högsta domstolen har nämligen fastställt Svea hovrätts beslut att liksom Stockholms rådhusrätt förklara, att ett av Engelke 1934 upprättat testamente till förmån för systern Bertha Olling, Göteborg, icke utgjorde hinder för systrarna Ida B. Goodwin, Stockholm, och Signe Engelke, Uddevalla, att taga dem tillkommande arv efter brodern. Bertha Ollings anspråk på att bli tillerkänd hela kvarlåtenskapen ha därmed ogillats.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Häktad för fosterfördrivningsförsök.

På begäran av landsfogden i Umeå häktades igår i Visby boxaren Joe Sylvain som misstänkt för ett inom Västerbottens län begånget fosterfördrivningsbrott med dödlig utgång. Den häktade, som under några månader vistats här i staden, har remitterats till Skellefteå, där han skall rannsakas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Rättegångssaker.

Dagsböter för missfirmelse.
Hovrätten har fastställt Visby rådhusrätts utslag att döma trävaruhandlanden K. A. Enström för hemfridsbrott och missfirmelse att böta 10 dagsböter á 4 kr.
Enström hade den 12 mars uppsökt advokat Nils Wahlberg å dennes advokatkontor och trots tillsägelse vägrat avlägsna sig utan hade i stället utfarit i otidigheter mot advokaten.

Kyrkoherden färdades ovarsamt.
Hovrätten har fastställt Gotlands södra häradsrätts utslag att döma kyrkoherde S. V. Muckenhirn i Eksta att böta 20 dagsböter å 5 kr. för ovarsam framfart med bil på vägen från Visby mot Klintehamn. I en kurva strax norr om Tofta kyrka hade kyrkoherdens bil kolliderat med en mötande lastbil.

Ungdomsliga dömd i Stockholm.
På onsdagen avkunnade rådhusrättens sjunde avdelning utslag mot de sist kvarvarande i den stora ungdomsliga, som de senaste veckorna rannsakats för sammanlagt ett femtiotal inbrott. Det blev icke så många villkorliga domar, som kanske de unga förbrytarna hoppats. I stället tillämpade rätten strafformen tvångsuppfostran på tre av de häktade ynglingarna, även på en som tidigare dömts till 6 månaders straffarbete villkorligt för stölder. Den fjärde häktade ynglingen dömdes till intagning i ungdomsfängelse, vilket betyder en uppfostringstid i sådan anstalt på minst ett och högst fyra år. Tre pojkar, som tidigare icke varit i konflikt med rättvisan och som endast måttligt varit med om ligans bravader, dömdes från två till fem månaders fängelse villkorlig dom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 Juli 1938
N:r 171

Se upp för falska enkronor!

Till polisen i Visby inlämnades i går kväll en falsk enkrona, som en person erhållit vid växling. Myntet, som är synnerligen välgjort, bär årtalet 1929, varför det inte är alldeles uteslutet att det härstammar från den ”beryktade”” Båstadsserien, vilken bär nämnda årtal. Den falska enkronan är lättare än ett riktigt mynt samt går även att böja. Vidare kan man av klangen höra att myntet är falskt.
Då det kan tänkas att ytterligare falska mynt äro i omlopp här har allmänheten alla skäl att se upp vid växlingsaffärer samt, om man likväl fått sådana falska mynt, till polisen anmäla när, var och hur man erhållit dem.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 Juli 1938
N:r 171

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Dyrt att förfalska motbok.

Arbetaren Karl Viktor Sigfrid Johansson, Halla, dömdes vid dagens session till 3 mån. fängelse för att han vid fyra olika tillfällen förfalskat ägarens namn på en motbok; Han dömdes vidare för fylleri till 20 kronors böter samt för våldsamt motstånd mot polis till 20 dagsböter.
Motboksägarens hustru, som varit medveten om förfalskningarna samt även hämtat ut sprit åt Johansson, org till 3 mån. fängelse, villkorlig dom.

Lastbilstrafik
med för ändamålet icke godkänt fordon kostade en person 20 dagsböter.
En annan bilist, som ej medfört skattekvitto, bötade 15 kr., och en tredje, som ägde en bil, vilken framförts utan bromsanordningar och stopplykta, dömdes till 20 dagsböter. Föraren av den sistnämnda «bilen har redan tidigare bötfällts.

Fyra fyllerister
bötade resp. 15, 15, 20 och 25 kr., varjämte en av dem dömdes till 20 dagsböter för våldsamt motstånd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Den försvunne tillrättakommen.

Den igår omnämnde värnpliktige artilleristen Karl Adrian Andersson har nu kommit till rätta. Tack vare radioefterlysningen igenkändes han igår av några personer i Vall, som satte sig i förbindelse med polisen. Det var sedan en lätt sak att få tag på rymlingen. Denne har berättat, att han till fots begivit sig ut på landsbygden, sedan han första kvällen efter försvinnandet vistats i Österby. Föda har han fått i olika gårdar, och även nattlogi hade han kunnat skaffa sig.
Andersson är f. n. ganska nedbruten och tycks bl. a. lida av melankoli, varför han kommer att hemförlovas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Gotlänning häktad för guldstölder i Stockholm.

Med i liga med finsk mördare som chef.
Två guldstölder på Dalagatan samt inbrott i uraffären på Norrtullsgatan har nu utretts av kriminalpolisen i Stockholm. Bytet vid de förra blev respektive 3,100 och 700 kr. samt vid den senare stölden 2,100 kr.
Det är fyra män som stått till polisens förfogande under utredningen, tre svenskar och en finne. Den senare, som i sitt hemland suttit på tukthus för bl. a. mord, stöld, m. m. är den ende som nekar. Med hänsyn till hans föregående är det mellertid tydligt att han varit chet i den liga, som framgångsrikt opererat i Stockholm. En av svenskarna är en 18-årig försäljare från Gotland, Arne Axel Bertil Othberg, vilken hittills erkänt delaktighet i ett av inbrotten vid Dalagatan.
Ett av dessa inbrott ägde rum hos en fru. Bytet hade blivit en massa värdeföremål, åtskilliga flaskor whisky och brännvin, en laddad pistol, m. m., alltsammans värderat till c:a 3,200 kr. Den andra stölden ägde rum några dagar senare i en annan fastighet på Dalagatan. Det var en ingenjör som förlorade kikare och kameror m. m. till ett värde av c:a 750 kr.
Othberg har tidigare av rådhusrätten i Visby dömts för snatteri.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Lönnbrännären dömd.

Der för olaga brännvinstillverkning häktade skrädderiarbetaren Karl Gustav Fredin dömdes vid rannsakning på kronohäktet igår till fyra månaders fängelse samt 780 kronor i tillverkningsskatt. Som bekant hade han tidigare erkänt den olagliga hanteringen och något nytt utöver vad som framkommit i saken förekom inte.
Den person, som samtidigt med Fredin anhölls för att ha köpt av dei av Fredin tillverkade brännvinet kommer härför i sinom tid att erhålla stämläng till häradsrätten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Misshandel

av en servitris stod en person tilltalad för. Misshandeln hade inskräkt sig till en så kallad smocka men renderade dock ”givaren” 10 dagsböter och dessutom tildömdes den förfördelade 14:50 kr. i skadestånd.

En rattfyllerist,
målaren Kurt Lundin, Visby, dömdes till en månads fängelse. Blodprovet gav så pass högt utslag som 2,23 promille. Svaranden fick dessutom betala vittnen och läkararvode samt blodprov.

För utlåning av motbok
fick en person böta 15 dagsböter. Trafiken hade troligen pågått en längre tid, men endast rört sig om smärre kvantiteter.

Vid statspolisens raziza
i början av juli stoppades åter en del underhaltiga fordons framfart. Två förare bötade vardera 20 dagsböter, en kom undan med 15 medan den fjärde dömdes till inte mindre än 35 dagsböter och dessutom 15 kronor för underlåtande av registrering.

Felparkerad bil,
som hindrat trafiken, kostade sin ägare 10 dagsböter.

Fyra fyllerister
bötade 15 kronor vardera.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157

Intermezzo vid Österportsbuss.

Ett intermezzo, som samlade en hel del skådelystna, inträffade i går eftermiddag vid en av de turbussar som äro stationerade utanför Österport. En överförfriskad mansperson, som tillsammans med sin fästmö skulle medfölja bussen, uppträdde bråkigt och hade ingen vidare lust att åtlyda fästmöns uppmaningar att ta plats i bussen. I stället gick han omkring bland folket på gatan ända tills en poliskonstapel kom till platsen och uppmanade honom att stiga upp i vagnen. Han vägrade emellertid och uppträdde i övrigt på sådant sätt att konstapeln ansåg sig böra anhålla honom. En del personer bland de tillstädeskomna inlade sitt veto häremot och då även den överförfriskade satte sig till motvärn tillkallades ytterligare några poliskonstaplar. Den beskänkte anhölls och fick följa med till polisvakten för att sova ruset av sig. Fästmön, som inte ville lämna vederbörande i sticket, följde också med till polisen. Och nu har den anhållne bara att vänta på stämning för sin okritiska umgängelse med alkoholet, möjligen också för förargelseväckande beteende och motstånd mot polis.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juli 1938
N:r 157