Karl Peter Kristiansson.

Karl Peter Kristiansson.

Hejnum o. Bäl.
F. i Hablingbo, Gotl. län, 1858 5/5. Stud. i Upps. 82. Prv. 88; kommin. i Östergarn 95; kyrkoherde i
Hejnum fr. 99.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Gjorda inrop

å följande af undertecknad hållne auctioner förfalla den 1:ste nästkommande September neml.: Auctionen den 8 April eller aflidne Jacob Sjöström vid Hintzer och den 2 April hos Christian Olossson Hintzer båda i Gothem; den 22 april och den 27 maj vid Gute i Bäl å potates och Rågmjöl; den 28 april i Fjerdingsman Timgrens i Othem sterbhus och den 15 april i Hejnum prestgård, äfvensom att auctioner efter aflidne kyrkovården Olof Bodin vid Boters i Hejnum den 5 mars, till betalning förfaller den 5 nästkommande sept., varder härmed tillkännagilvet; och antydas alla de, som gjort inrop å auctioner, att sina inrop betala neml.:
Tisdagen den 1:ste nästk. sept. kl. 3 e. m. här vid Graute auctiouerne i Hejnum pastorat.
Onsdagen den 2:dre i nämnde månad kl. 1 e. m. auctionerne inom Gothem socken å Magnhure i gästgifvaregård.
Fredagen den 4 i nämnde månad kl. 2 e. m. i Fjerdingsman Timgrens sterbhus och Lördagen den 5:te kl. 2 e. m. vid Boters i Hejnum. Vid underlåten liqvid verkställes genast lagsökning.
Hejnum den 25 Aug. 1874.
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Augusti 1874
N:r 68

Igår inträdde,

såsom bekant, omfattande förändringar med afseende på öns postföring. Flere poststationer äro indragna och komma att ersättas genom de af oss förut nämde landtbrefbärarne. Uppdraget att mottaga och utlemna de genom landtbrefbärarne befordrade posterna hafva vederbörande kommuner lemnat åt följande personer:
Hangvar: fanj. J. N. Smith, Suderbys,
Fole: skolläraren K. J. Linder,
Stenkyrka: kyrkoherden K. J. Reuser,
Martebo: skolläraren Robert Bolin,
Hörsne: kyrkoherden K. J. A. Kahl,
Bäl: skolmästaren Fredrik Nordin,
Källunge: fröken Elisabet Flodenberg,
Vallstena: fjerdingsmannen Anton Olofsson Stora Gudings,
Gothem: skolläraren V. Carlsson (som äfven åtagit sig mottaga försändelser till personer inom Norrlands socken),
Gotlands Vänge hemmanseg. Lars Kalmén Bjerges,
Guldrupe: ordföranden i Kom:stämman Nils Larsson,
Vall: skolläraren H. O. Norrby,
Atlingbo: kyrkoherden K. Ihre,
Mästerby: skolläraren Joh. Nyström,
Sproge: kyrkoherden Karl Bolin Botvide,
Ejsta: skolläraren JOh. Gottberg,
Hejde: skolläraren K. P. Blomberg,
Lojsta: Komminister J. N. Kalström,
Fardhem: skolmästaren Nils Lindgren,
Burs: skolläraren K. H. Löfveberg,
När: fanjunkaren J. Romdahl,
Lummelunda: landtbrefbäraren Otto Vallin.
Af de poststationer, som förut var beslutadt skulle 1 Januari indragas, komma Weskinde, Stenkunda, Hejde och Hablingbo att bibehållas. Äfven Wamlingbo poststation torde komma att bibehållas (ärendet är nu under pröfning hos poststyrelsen), hvadan landtbref bäringen är tills vidare instäld å linien Wamlingbo—Burgavik.
För att bereda ytterligare beqvämlighet åt allmänheten, komma breflädor att anbringas vid följande 23 kyrkor: Stenkyrka, Martebo, Fole, Bäl, Källunge, Vallstena, Gothem, Hörsne, Endre, Vänge, Guldrupe, Mästerby, Atlingbo, Vall, Fardhem, Linde, Lojsta, Rista, Sproge, Alskog, Burs, När och Grötlingbo. Brefladorna vid Alskogs och Endre kyrkor omhänderhafvas af postförarn, breflådan i Grötlingbo af postiljonen och den vid Fardhem af både postiljonen och landtbrefbäraren i alls de öfriga lådorna omhänderhafvas endast af landtbrefbärarne.
På annat ställe i dagens nummer återfinnas de för posterna upprättade tidtabeller.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1

Med Ornamentsbildhuggaren och riddaren herr C. Ahlborn

har Hushållningssälskapet träffat öfverenskommelse, till följd hvaraf han kommer att på bestämda orter inom Gotland hålla för allmänheten fria tillgängliga föredrag om husflitens nytta och om de slöjder, som lättast och förmånligast kunna bedrifvas i hemmen såsom binäringar och isynnerhet till afsalu Hr Ahlborn medförer en stor mängd olika modeller af allehanda slag, hvilka förevisas och förklaras, likasom de för tillverkningen ändamålsenligaste verktyg, samt gifver anvisning hvar dylika kanna erhållas och hvarest de tillverkningar kunna afsättas, hvilka blifvit utförda efter de förevisade modellerna, äfvensom på de priser som för dessa tillverkningar kunna betingas. Ritningars kopierande på papper och trä utan ritfärdighet förevisas. För intresserade personer blir tillfälle att anteckna sig för att till låns erhålla arbeteritningar och modeller m. m., nödvändiga för att efter dessa vid lediga stunder kunna utföra allehanda lätt afsättliga arbeten. Ett antal plancher öfver enkla, lätt utförliga sågmaskiner till förverkning af trä,- ben eller horn-arbeten utdelas, jemte gröfre och finare dertill hörande sågblad som prof.
Dessa föredrag och uppvisningar komma att hållas
i Wisby å Elementarläroverkets stora sal fredagen d. 12 Juni kl. 5 e. m.
i Tingstäde skolhus måndagen d. 15 Juni kl. 5 e. m.
i Lärbro skolhus onsdagen d. 17 Juni kl. 5 e. m.
i Bunge skolhus fredagen d. 19 Juni kl. 5 e. m.
i Bäl å Gute gästgifvaregård måndagen. d. 22 Juni kl. 5 e. m.
i Östergarns skolhus torsdagen d. 25 Juni kl. 5 e. m.
i Hemse, å magasinsbyggnaden å Lindarfve lördagen d. 27 Juni kl. 5 e. m.
i Öja sockenstuga måndagen d. 20 Juni kl. 5 e. m.
i Klinte skolhus onsdagen deu 1 Juli kl. 5 e. m.
i Varplösa, fredagen d. 3 Juli kl. 5 e. m.
i Wishy å Elementarläroverkets stora sal måndagen d 6 Juli kl. 5 e m.
Som ändamålet med herr Ahlborns resa desto fullständigare skall vinnas och en efter behofvet lämpad undervisning så mycket lättare kan åstadkommas, om han sättes i tillfälle att utröna så väl de särskilda slöjdgrenar som som för hvarje ort kunna vara egendomliga eller mest utötvade och slöjdskicklighetens allmänna ståndpunkt, som och hvad enstaka anlag och förmågor kunnat åstadkomma, så uppmanas hvar och en att till mötesplatserna medföra prof på af sina tillverkningar äfven de enklaga jemte de verktyg som dertill användas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Taxeringskommitéernas sammanträden.

Kongl. Majt:s befallningshafvande hafva bestämt att, för bevillningsärendenas behandling under år 1875, länet skall indelas i följande distrikter, inom hvilka taxeringskomitéer böra sammanträda å nedan nämnda tider och ställen nämligen i:

Norra fögdriet.
Juni d. 21 med pastoraterna inom Endre och Dede ting vid Hagvards;
Juni d. 22 med pastoraterna inom Bro och Lummelunds ting vid Myrväller;
Juni d. 23. med pastoraterna inom Rute och Forssa ting å Slite värdshus;
Juni d. 23 med pastoraterna inom Bäls och Lina ting vid Guthe; och
Juni d. 26 med pastoraterna inom Halla och Kräklinge ting vid Gandarfve gästgifvaregård.

Södra fögderiet.
Juli d. 12 med pastoraterna inom Burs och Garde ting i Lye skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hoburgs och Gröttlinge ting i Grönlingbo skolhus;
Juli d. 14 med pastoraterna inom Habblinge och Hemse ting i Alfva skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hejde och Fardhems ting å Burge gästgifvaregård; och
Juli d. 16 med pastoraterna inom Stenkumla och Banda ting i Stenkumla skolhus.
Inom båda fögderierna kl. 10 f. m. hvarje dag.

Visby stad.
Juni d. 10 kl. 9 f. m. med Strand- och Norder-rotarne,
Juni d. 11 kl. 9 f. m. med St. Hans- och Klinte.rotarne,
samt store staden boende och öfrige dithörande personer. Förrättningarne hållas på rådhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.

Broomläggning.

Enligt anmälan komma tvenne af broarne öfver s. k. Sjuströmmar å landsvägen emellan Boge socken och Slite äfvensom en bro å landsvägen emellan Bäl och Boge socknar att rifvas och omläggas den 29 och 30 uti innevarande månad, då i stället för sagde väg kan begagnas vägen förbi Othem och Boge kyrkor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 April 1874
N:r 33

För verkställande af besigtningar

å ston, som önskas betäckts af Hushållningssällskapets vid Furubjers och Klintebys stationerade norska hingstar, företaga Länsveterinärerne E. Schoug och Fr. Sjöstedt under innevarande månad resor till nedan uppgifna ställen, och ega de, som på de utsatta tiderna med ston flerstädes möta, utan utgift erhålla undersökning och bevis rörande dessas afvelsduglighet, hvilket bevis bör vid anmälan å hingststation företes. För detta ändamål träffas hr E. Schoug i Wisby den 13 och 18 April, vid Paise i Martebo den 14 kl. 10-12 f. m., vid Takstens i Lärbro d. 14 kl 3-5 e. m., vid Gute i Bäl den 15 kl. 10-12 f. m., vid Swiss i Ganthem den 15 kl. 3-5 e. m., vid Björkarfve i Björke d. 17 kl. 10-12 f. m., vid Alands i Sanda d. 17 kl. 3-5 e. m.
Hr Fr. Sjöstedt å Burgsvik, gästgifvaregården d. 15 kl. 10-12 f. m., vid Lingvide i Hafdhem d. 15 kl. 3-5 e. m., vid Burs i Levide d. 16 kl. 10-12 f. m., vid Sichlings i Klinte d. 16 kl. 3-5 e. m., vid gästgifvaregården i Burs d. 17 kl. 10-12 f. m., vid gästgifvaregården i Ahlskog d. 17 kl. 3-5 e. m.
Wisby den 9 April 1874.
På Förvaltningsutskottets vägnar.
RUD. HORN.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 April 1874
N:r 28

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Östergans kompani.: Ardre socken lördagen den 7 kl. f. m.; Gammalgarns socken e. m. kl 11 f. m.; Östergarns socken s. d. kl. 3 e. m.

Eskelhems kompani: Eskelsems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Tofta socken s. d. kl. 12 midd.

Stenkumla kompani: Westerhejde socken söndagen den 8 kl. 8. f. m.; Stenkumla socken s. d. kl 2 e. m.; Träkumla socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.

Dede kompani: Follingbo socken s. d. kl. 3 e. m.; Akebäck socken s. d. kl. 1 i f. m.; Roma socken s. d. kl. 8 f. m.; Björke socken onsdagen den 11 kl. 8 f. Hogrän socken s. d. kl. 11 f. m.; Wall socken s. d. kl. 2 e. m.

Wisby infanteri komp.: 1:a afdelningen söndagen den 8 kl 7 f. m.; 2:a aldelningen den 8 kl. 8 f. m.

Endre kompani: Barlingbo socken torsdagen den 10 kl, 8 f. m.; Ekeby socken s. d. kl. 10 f. Endre socken s. d. kl. 12 middagen; Hejdeby socken s. d. kl. 2 e. m.

Bro kompani: Weskinde socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.: Bro socken s. d. kl. 11 f. m.; Fole socken s. d. kl. 2 e. m.; Lokrumme socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Halla kompani: Ganthem socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Halla socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Dahlhem socken s. d. kl. 3 e. m.

Lina kompani: Wallstena socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.; Gothem socken söndagen den 8 kl. 12 midd.; Hörsne med Bara socken måndagen den kl. 5 e. m.; Norrlanda socken s. d. kl. 1/2 2 e. m.; Källunge socken tisdagen den 10 kl. 11 f. m.

Bäls kompani: Bäls socken söndagen den 8 kl. 9 f. m.; Hejnum socken s. d. kl. 6 f. m,; Othem socken måndagen den 9 kl. 7 f. m.; Boge socken s. d. kl. 9 f. m.

Lummelunds kompani: Lummelunds socken söndagen den 8 kl. 2 e. m.; Stenkyrka socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Martebo socken s. d. kl. 2 e. m.

Tingstäde kompani: Hangvar socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Hall socken s. d. kl. 2 e. m.; Tingstäde socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Forssa kompani: Lärbro socken söndagen den 8 kl. 7 f. m.; Hellvig socken s. d. kl. 2 e. m.

Rute kompani; Fleringe socken s. d. kl. 9 f. m.; Rute socken s. d. kl. 2 e. m.; Bunge socken söndagen den 15 kl. 8 f. m.

Fårö; kompani: Fårö socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Blott de beväringsskyldige, som utehafva gevär, skola vid vapensynerna inställa och derstitdes uppvisa alla sina kronopersedlar.
Till inställelse vid de sålunda utsatta vapensynerna varda vederbörande beväringsskyldige härigenom kallade, med erinran om stadgandet uti Kungl. Brefvet den 19 Januari 1964, att beväringsskyldig, som utan laga förfall uteblifver från behörigen kungjord vapensyn, mönstring eller vapenöfving, skall vara underkastad vite för förste gången af 5 Rdr, andra gången af 10 Rdr-samt tredje och följande gånger till de belopp, som Konungens Befallningshafvande kan finna skäligt att i sådant afseende bestämma.
Wisby Landskansli den 11 Februari 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

De beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar på nedan nämnde tider och ställen under instundande maj månad, nemligen:
Måndagen den 10 kl. 8 f. m. Dede kompani vid Roma kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Hejde d:o vid Wäte kyrka, s. d. kl. 1/2 4 e. m. Banda d:o vid Ejmonds i Mästerby. Tisdagen den 11 kl. 1/2 9 f. m. Klinte dio vid Klintehamn, s. d. kl. 12 middagen Fardhem d:o på Magnuserum, s. d. kl. 2 e. m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka. Onsdagen den 12 kl. 10 f. m. Hoburgs d:o vid Öja kyrka, s. d. kl. 1/2 1 e. m. Grötlinge d:o på Sandesrum, s. d. kl. 3/4 1 e. m. Hafdhems d:o på samma ställe, s. d. kl. 1 e. m. Hemse d:o på Alfva slätt. Torsdagen den 13 kl. 1/2 9 f. m. Burs d:o vid Burs kyrka, s. d. kl. 1/2 10 f. m. Närs d:o vid Hallute i När, s. d. kl. 1/2 12 f. m. Garde d:o vid Garde kyrka. Fredagen den 14 kl 1/2 9 f. m. Torsburgs d:o på Ekeskogsrum, s. d. kl. 3/4 9 f. m Östergarns d:o på samma ställe, s. d. kl. 10 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka. Tisdagen den 18 kl. 8 f. m. Bro d:o vid Duss i Bro, s. d. kl. 1/2 10 f. m Endre d:o på Tibblesrum, s. d. kl. 11 f. m. Halla d:o vid Dalhems kyrka, s. d. kl. 1/2 2 e. m. Lina d:o på Wallstenarum. Onsdagen den 19 kl. 8 f. m. Bäls d:o vid Slitehamn, s. d. kl. 1/2 11 f. m. Rute d:o vid Rute kyrka, s. d. kl. 3 e. m. Fårö d:o vid Broa å Fårö. Torsdagen den 20 kl. 9 f. m. Forssa d:o vid Lärbro kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Tingstäde d:o vid Tingstäde kyrka, s. d. kl. 4 e. m. Lummelunds d:o vid Lummelunda kyrka. Lördagen den 22 kl. 1/2 9 f. m. Stenkumla kompani vid Gardrungs, s. d. kl. 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka. Måndagen den 24 kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne å södra byrummet, s. d. kl. 8 f. m. Visby infanterikompani på samma ställe och s. d. kl. 9 f. m. Visby jägare d:o på samma ställe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Vid Gotlands läns hushållningssällskaps

första ordinarie sammankomst å stadshotellet härstädes sistlidna onsdag, den 27 januari, hvilket varade ifrån kl. 10 f. m. till något öfver kl. 3 e. m., förekom följande:
1) Upplästes berättelsen mo sällskapets verksamhet under föregående året;
2) tillkännagaf ordföranden, att kongl. maj:t beviljat 1000 kr. till anställande af en lärare i skogsskötseln å Varplösa landtbruksskola.
3) Upplästes berättelsen om af herr direktören C. W. Gardell verkstälda inspektioner å mejerien i Kräklingbo, Anga, Källunge och Sproge;
4) upplästes berättelsen om verkställa agrikulturkemiska arbeten.
5) Åtskilliga af sällskapets ordförande, hr landshöfdingen grefve Horn föreslagna förändringar i sällskapets stadgar antogos;
6) till ledamöter i förvaltningsutskottet efter herr L. N. Eneqvist och C. L. Fegræus, som voro i tur att afgå, återvaldes samma personer;
7) till styrelseledamöter i länets landtbruksskola invaldes landshöfdingen hr grefve Horn, hr G. T. Broander, C. L. Fegraeus, Henr. Jakobsson och C. W. Gardell;
till suppleanter i d:o hr Kylander och von Korswandt;
8) till revisorer för granskning af under förvaltningsutskottets vård ställda kassor äfvensom af Carl Johans fondens räkenskaper utsågos hrr P. Ihre och C. Bokström.
9) till revisorer för granskning af landtbruksskolans förvaltning och räkenskaper utsägos hrr Chapman och C. Strömberg;
10) till nya ledamöter i sällskapet invaldes: hrr kamrer H. Pettersson v. konsuln John Stare, underläraren vid landthruksskolan C. Smedberg fahnjunkaren Magnus Gahne i Bähl, nämdemannen Johansson Guthe i Bähl, kyrkov. Lars Johannes Roes i Grötlingho, löjnant Oskar Åkerhjelm, kyrkoherden Mårten Lyth, konsuln L. N. Boström, handlanden M. Nilsson och kaptenen Nicolaus Törnqvist;
11) i sammanhang härmed upplästes en skrifvelse af gästgifvarna, förre fahnjunkaren G. M. Lindvall, om hans utträdande ur sällskapet, hvilket icke kunde förvägras;
12) beviljades ett anslag till landtbruks skolan å Warplösa för åtskilliga ändamål, af 2500 kr;
13) beviljades ett anslag af 150 kr. till inköp af 1 tjur — och 2 qvigkalfvar från stamholländeriet af anglerras å Stenstu i Westerhejde, för anställande af jernförelser i afseende å företrädet hos denna eller gotlandsrasen, eller hos korsad ras;
14) beviljades ett anslag af 200 kr årligen i 5 år till understöd af en förening för gotländska skogshästens bevarande och förädling.
15) Ett ökadt anslag till de allmänna a afvägningarna och afdikningeplaners uppgöranee, för året; 900 kr utöfver dertill anslagna 600 kr. bifölls för ett år;
16) anslag af 600 kr. årligen, i tre år, till aflöning och resekostnadsersättning åt en dikningsförman bifölls;
17) afskrifning af 50 kr för en till löjtnanten O. E. Rosell utlemnad chewiotbagge, hvilken dött, bifölls;
18) för svinafvelns förbättrande beviljades ett anslag af 300 kr. för innevarande år
19) afskrifning af åtskilliga årsafgifter beviljades
20) Kreditiv för landtbruksskolan i någon af här varande banker beviljades;
21) ett förslagsanslag för delta år af 100 kr. för förberedelse till deltagande i det 14:de allmänna svenska landbruksmötet i Norrköping år 1876, bifölls och utsågos till komiterade för vidtagande af förberedande åtgärder hrr L. N. Enevist J. W. Klintberg och E. Schoug.
22) Årets inkomster och utgiftsstat föredrogs och godkändes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.