Bidrag till skolskjutsar.

Hejnum-Bäls skoldistrikt har av skolöverstyrelsen fått statsbidrag till skolskjutsar för nästa läsår på sträckan Gane—Lilla Bäl—Hejnum skola och åter för barn i Gane, Lilla Bäl och Sudergårda samt på sträckan Riddare—Hejnum skola och åter för barn boende vid Riddare och Norrbys.
Eskelhems skoldistrikt har fått statsbidrag för skolskjutsar på sträckan Bibos—Bjers—Eskelhems skola eller omvänt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Juli 1938
N:r 169

En ordinarie folkskolläraretjänst

inom Hejnum— Bäls folkskoledistrikt sökes av folkskollärarna Hilding Johansson, Fridafors, Henry Bendegard, Anga, Curt Hedenquist, Norrköping, Erik Karlsson, Hjulsjö, Rune Moqvist, Furuby, Ragnar Malmberg, Överkalix, Åke Andersson, Kristianstad, William Nygren, Uppsala, Erik Magnusson, Holafors, Curt Olsson, Marieholm, och Melker Nilsson, Lessebo, samt ytterligare en sökande, som icke önskar sitt namn publicerat.
Tjänsten tillsättes fr. o. m. den 1 januari, och för höstterminen skall densamma uppehållas av vikarie, som ännu icke utsetts.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

Dödsfall Johan Petter Andersson

Att Gud till sig hemkallat min käre make och vår fader Johan Petter Andersson i en ålder av 81 år, 7 mån., 17 dagar, tillkännagives härmed.
Sörjes närmast av maka, barn, barnbarn och barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Gute i Bäl den 7 maj 1938.
ANNA ANDERSSON.
Barnen.
Gamla sv. ps. 468, v, 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106

Lönerna vid torrläggningarna.

Till svar å en förfrågan från lantbruksstyrelsen huru timlönerna f. n. ställa sig vid torrläggningsarbeten inom Gotlands län meddelar statens lantbruksingenjör G. Wadman, att timlönerna på sista tiden varierat mellan 65 öre och 1 kr. I Garda har tillämpats en timpenning av 80 öre för såväl schaktnings- som stenarbeten. I Viklau betalas för schaktning 70, för bergssprängning 80 samt för bro- och betongarbeten 90 öre pr tim., i Dalhem resp. 75, 90 och 90 öre. Från Bäls socken uppges schaktningsarbete betalas med 65 öre samt stenoch betongarbeten med 1 kr. Vid Uggårds dikningsföretag i Eksta socken har i genomsnitt sista halvåret betalats 72 öre pr tim. för schaktning och 98 öre för bergsprängning, medan 78 öre gällt som genomsnittlig timpenning för både jordschaktning och bergssprängning i Klintehamnsorten. Slutligen upp: ges timpenningen vid schaktning i Burs till 75 öre. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Landstormen.

Någon omorganisation av landstormen är icke att förvänta före ingången av nästa budgetår. Arméförvaltningen föreslår, att för 1938—1939 beviljas som arvoden åt förrådsförvaltare vid följande landstormsförråd å Gotland: Ala och Hafdhem vardera 540 kr., i Sanda och Bäl vardera 420 kr. samt å Fårön 600 kr. eller sammanlagt 2,520 kr. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Dödsfall.

Konsthandlaren Johnatan Hörberg avled i tisdags i sitt hem i Stockholm. Han var vid sitt frånfälle omkring femtio år gammal. I egenskap av huvudman för släkten övertog han chefskapet för Smöjens kalkbrott år 1925, då den dittillsvarande chefen därstädes, en äldre broder, avled 1925. För ett tiotal år sedan då kalkbrottet övergick i Sockerbolagets händer, flyttade Hörberg till Stockholm där han fortsatte den Arfvedsonska konsthandeln. Han har sedan lång tid varit sjuklig. Närmast sörjande äro maka, född. Arfvedson, en son och två döttrar.

I tisdags avled i Rimforsa i Östergötland f. d. fanjunkaren vid Gotlands infanteriregemente Albert Nilsson. Han var född 1862 vid Karby i Roma och inträdde år 1883 i kronans tjänst som vice korpral vid Gotlands nationalbeväring. År 1887 blev han sergeant vid Gotlands infanteriregemente, sedan han år 1886 varit kommenderad till underoffieersskolans högre kurs vid infanterivolontärskolan vid Karlsberg. Han blev senare under åren 1890-91 kommenderad som biträdande lärare på volontärskolan på Karlsborg och förordna.des år 1898 till regementsväba. År 1901 utnämndes han till fanjunkare vid regementet och blev 1906 svärdsnian. År 1915 fick han avsked med pension från sin tjänst men kvar’ stod ytterligare ett år i krigstjänstgöring. Under åren 1915-20 var ha.n även förordnad som landstormsförrådsförvaltare i Bäl.
Fanjunkare Nilsson efterlämnar minnet av en gammal hedersman, vilken var allmänt uppskattad såväl bland kamrater som underlydande.
Den avlidne sörjas närmast av flera, syskon, däribland fanjunkaren Oskar Nilsson, Visborgs slätt, och folkskollärare Hjalmar Nyren, förut i Alskog, samt av tre döttrar, alla gifta p& fastlandet.

F. hemmansägaren Ludvig Qviberg, Anningåkra i Havdhem, avled i går i sitt hem i en ålder av 86 år.
Med Ludvig Qviberg har en av veteranerna inom baptiströrelsen på Gotland gått ur tiden. Han kom tidigt med i denna rörelse oeh har bl. a. i många år varit föreståndare för Havdhems baptistförsamling. Även i Gotlands blåbandsförbund har han varit verksam och var även en del år förbundets ordförande. Inom sin hemsocken har han bl. a. varit medlem av kommunalnämnden och valnämnden. Anningåkra, där den gamle hedersmannen nu fått sluta sina dagar, ägde och brukade han åren 1882-1921, då han överlämnade den till sin son. Gården har f. ö. varit i släktens ägo ända sedan 1700-talet.
Som närmast sörjande efterlämnar den avlidne maka och barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Skattekraften växer

betydligt i rikets landskommuner. I sin i dagarna framlagda berättelse över kommunernas finanser år 1934 omtalar statistiska centralbyrån, att det finns ett 20-tal landskommuner som kunna redovisa ett skattekrontal av över 50,000, den mest välsituerade — Solna i Stockholms län ej mindre än 221,492 skattekronor. Å andra sidan finns det jämnt 100 kommuner i landet, som ej förfoga över mera än 100-500 skattekronor. Av dessa ekonomiskt sett mindre bärkraftiga kommuner förekomma ej mindre än 24, alltså nära fjärdedelen, på Gotland. Dessa äro: Hall, Bäl, Vallstena, Hejdeby, Akebäck, Viklau, Guldrupe, Buttle, Ganthem, Norrlanda, Anga, Ala, Gammelgarn, Träkumla, Västergarn, Sproge, Silte, Gerum, Lojsta, Eke, Näs, Fide, Hamra och Sundre. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Distriktsvården på Gotland.

Medicinalstyrelsen har godkänt plan för distriktsvårdens bedrivande inom Gotlands läns landstingsområde samt instruktion för distriktsaköterskornah Länet skall vara indelat i 15 distrikt, nämligen Fårösund, Lärbro, Martebo, Bäl, Bro, Vall, Roma, Kräklingbo, Ljugarn, Mästerby, Klintehamn, Hemse, Havdhem och Burgsviks distrikt, vardera, med en distriktssköterska. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83

Distriktsvården.

Medicinalstyrelsen har godkänt plan för distriktsvården i Gotlands län, i överensstämmelse med landstingets förslag. Enligt planen skall anställas femton distriktssköterskor med stationering i Fårösund, Lärbro, Slite köping, Martebo, Bäl, Bro, Vall, Roma, Kräklingbo, Ljugarn, Mästerby, Klintehamn, Hemse, Havdhem och Burgsvik. Samtidigt har styrelsen godkänt instruktion för distriktssköterskorna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Övningar utom förläggningsorten

har infanteriregementet den 7-9 dennes under ledning av regementschefen överste Linde. Övningen äger rum i Hejdeby, Bäl och Boge. I ledningen ingå major Lindh, kapten Jeppsson, regementsstabschefen kapten Lindeborg samt furir 8 Lindberg. I övningen deltaga II bataljonens stab, 5 och 7 kompanierna och bevakningsstyrkan i Tingstäde samt ett batteri ur A 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79