Auktion å mjölkkor och grisar

hålles å Gane gård i bäl fredagen den 16 innev. december kl. 11:30 f. m. varvid försäljes: 50 st. 6 veck. grisar, 10 st. ungsuggor, en del högdräktiga, äldre suggor, dräktiga och med grisar, 50 st. grisar från 3—5 mån., 10 st. kor, dels nykalvade, dels dräktiga, 5 dräktiga kvigor och 10 kvigkalvar.
6 mån. betalningsanstånd endast åt fullt godkände inropare, andra betala kontant eller ställa godkänd säkerhet. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma blivit till fullo betald.
Visby den 7 december 1932.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289

Landsbygden. Bäl.

BÄL, 10 dec.
Skördefest hölls i går afton hos lantbrukaren G. Gardell, Gute, anordordnad av den kyrkliga syföreningen inom församlingen. Festen inleddes med »Vårt land», varefter syföreningens ledarinna, fru Hildur Johansson, hälsade de närvarande välkomna. Därefter höll agronom Wald. Ericsson, Källunge, ett föredrag om »Vårt lands första bebyggelse», vilket föredrag illustrerades med ett 30-tal skioptikonbilder. Sedan därefter »Du gamla, du fria» unisont sjungits vidtog försäljningen med lantbr. Gust.
Johansson som auktionist och inbringade densamma det vackra nettot av c:a 140 kr. Till sist sjöngs aftonpsalmen »Så går en dag».

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lösen för fynd

att lyftas å landskansliet, af hustru Johanna Nyberg å Pilgårda i Boge 7 kronor, för en spännbuckla, en sölja och en nål; Olof Pettersson Lundbjers 10 kr., för en pincett af brons, August Sandelius Norrbys i Othem för en liten sölja af brons; Johan Johansson Ekeskogs i Kräklingbo 16 kr. för en spiralten af guld; arbetaren Carl Löfgren 10 kr. för diverse svärd och andra vapen af jern, fragmenter af brons, perlor m. m. funna å Wallstena rum; And. Peter Jacobsson Lingsarfve i Eskelhem, 8 kr. för en sköldbuckla, 4 ringar af jern m. m.; Per Assarsson Hallbjens i Guldrupe 8 kr. för en liten bronsklubba; Jacob Johansson Hallbjens 4 kr. för en jernyxa; Daniel Rask 2 kr. för bitar af en lerkruka m. m. funna i Sjonhem; af densamme 8 kr. för en pincett af brons; af densamme 8 kr. för en söndrig sporre af brons, ett vigtlod m. m.; af J. Jacobsson Lilla Båls i Bäl 4 kr. för en spjutspets at jern; af P. Malmqvist 9 kr. för en liten lerkruka, bitar afjernsvärd och ett bronsbeslag; Oscar Gezelius 8 kr. för en jernyxa och 2 bronssöljor, funna vid Seigs i Hellvi; Olof Hansson Petearfve i Ardre 4 kr för en stenyxa; C. J. Högberg Antsarfve i Fole 5 kr. för två perlor m.fl. saker af olika ålder; O. M. Mårtensson Kisslings i Fole 3 kr. för en liten stenyxa; P. Andersson Bothers i Hejnum 8 kr. för 2 bronsnycklar; Lars Larsson Högvalls i Wänge 5 kr. för en liten flintmejsel och ett i tu brutet silvermynt (kufiskt) Arbetaren And. Laurin 3 kr. för en skadad nyckel af brons funnen å Rosenbys i Eskelhem; af Jonas Larsson Gudings i Wallstena 4 kr. för en rund spännbuckla af brons; C. J. Högberg i Fohle 5 kr. för en bit at en bronsknif och två jernlänkar; L. Pettersson Högvalls i Wallstena 2 kr. för perlor, bitar af bronsbeslag m. m.; Lars Nilsson Smiss i Garde 3 kr. för en armring af brons; Gabriel Söderberg Hallegårda i Halla 5 kr. för en nyckel af jern; drängen F. Myhrström vid Smiss i Garde 3 kr. för tre pilspetsar af jern; Peter Jacob Pettersson Westringe i Lärbro 5 kr för en ring och en knapp m. m. af brons; Hustru Helena Stenbom Lilla Ryttes i Fole 475 kr. för en armring af en tjock guldten; Jonas Båtelsson Dickarfve i Linde 14 kr. för ett östromerske kejsaren Anastasii guldmynt funnet i Linde; Enkan Maria Norrby 18 kr. för ett guldbrakteat funnen å Kejlungs i Lärbro; Jacob Olsson 18 kr. för en östromerske kejsaren Zenos guldmynt och en nyare fingering af silfver, funna vid Insarfve i Gothem; Otto Wessman 4 kr. för två kufiska mynt och en bit af ett bronsemycke, funna vid Kisslings och Öster Ryftes i Fole; Alfred Bergström 60 kr. för 170 anglosachsiska m. fl. mynt och bitar af silfver, fanna å Sudergårda i Hellvi; samt Johan Bäckström 25 kr. för en rund spännbuckla af brons med” ornamenter af silfver och tunnt guldbleck, funnen å Austris i Tingstäde.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Från landstinget.

Vid årets landsting valdes:
till deputerade för upprättande af årets markegångstaxa: hrr R. Cramér, A. Kyllander, L. N. Enequist, P. Larsson L:a Fole, S. Evgström, L. Norrby, O. Kahlström, och J. Johansson, samt till suppleanter: hrr O. Lagergren, P. Endrell, G. Kolmodin och L. P. Bodin, till Godemän, tvänne för hvarje Länsmansdistrikt, för att biträda vid undersökningar rörande skogsvården; för Endre och Dede ting: hrr G. Kolmodin och P. Endrell — för Bro o. Lummelunds ting: hrr P. Larsson L:a Fole och N. Widdin — för Rute och Forssa tivg: hrr J. G. Lindgren och A. Engelund — för Bäls ov. Lina ting: hrr J. Johansson och L. P. Christensson — för Halla. o. Kräklinge ting: brr L, Granberg och O. Olofsson Kopugs — för Stenkumla och Banda ting: hrr A. Kyllander och O. Kablström — för Hejde o. Fardhems ting: hrr O. Pettersson Odvalls och G. Pettersson Walla — för Hoburgs o. Gröttlinge ting: hrr G. M. Westberg Siffride och J. T. Jakobsson — för Hemse o. Habblioge ting: hrr L. Cramér och O. Lagergren — för Burs o. Garda ting: brr O. R. Pettersson Liffride och Jak. Pettersson Robbenarfve.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Auktion å mjölkkor och grisar

hålles å Gane gård i Bäl fredagen den 16 innev. december kl. 11:30 f. m. varvid försäljes: 50 st. 6 veck. grisar, 10 st. ungsuggor, en del högdräktiga, äldre suggor, dräktiga och med grisar, 50 st. grisar från 3—5 mån., 10 st. kor, dels nykalvade, dels dräktiga, 5 dräktiga kvigor och 10 kvigkalvar.
6 mån. betalningsanstånd endast åt fullt godkände inropare, andra betala kontant eller ställa godkänd säkerhet. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma blivit till fullo betald.
Visby den 7 december 1932.
i Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 december 1932
N:r 285

Hedenstein, Lennart Alfred, Korpral.

Visborgs skytteförening.
I 18, Visborgsslätt. Född den 7 november 1921 i Bäls församling. Föräldrar: August Hedenstein o. h. h. Ingeborg f. Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Pistm br, Fältidrm s, Skidlm br.

Gotländska skyttar 1944.
Visborgs skytteförening.

Tillkännagivande

I här fört försäkringsregister hava denna dag intagits följande anmälanden:
Styrelsen för Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening, med säte i Fole socken, utgöres numera av folkskolläraren Karl Oskar August Höggren i Hejnum, nämndemannen Jakob Hjalmar Pettersson, Hulte i Endre, samt lantbrukarna Johan Petter Johansson, Sudergårda i Bäl, Nils Petter Svensson, Hägelsarve i Ekeby, Olof Herman Klingvall, Tibbles i Hejdeby, och Karl Oskar Ekedahl, Godrings i Ekeby, ordinarie ledamöter, med lantbrukarna Oskar Herman Nilsson, Lauks i Lokrume, Johan Rasmusson Glifberg, Lera i Endre, och Johan Oskar Viktor Jacobsson, Bolarve i Hejdeby, såsom suppleanter. Firman tecknas av Aug. Höggren och Johan Petter Johansson gemensamt.
Visby i landskansliet den 24 november 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 november 1932
N:r 276

Söderström, Nils Allan, Jordbruksarbetare.

Hejnums skytteförening.
Kyrkebys, Bäl. Född den 30 juni 1915 i Kyrkebys. Medlem i föreningen sedan 1930, ordförande, varit sekreterare. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Hejnums skytteförening.

Pettersson, Karl Artur, Hemmansägare.

Hejnums skytteförening.
Kyrkebys, Hejnum, Bäl. Född den 5 februari 1909 i Fole. Föräldrar: Lennart Pettersson o. h. h. Hildur Pettersson. Gift 1932 med Helny Thomsson. Medlem i föreningen sedan 1925, kassör, instruktör. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hejnums skytteförening.

Liljegren, Arvid Johan Anselm, Jordbruksarbetare.

Hejnums skytteförening.
Nygårds, Hejnum, Bäl. Född den 19 juni 1893 i Nygårds, Hejnums församling. Föräldrar: Lorents Liljegren o. h. h. Amanda Liljegren. Medicin i föreningen sedan 1913. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Hejnums skytteförening.