Daglig postbefordran på en rad landsbygdslinjer.

Stockholm, 18 febr. (TT.) Generalpoststyrelsen har beslutat, att på följande linjer på Gotland skall lantbrevbäringen från den 1 mars fullgöras med en tur varje söckendag: Hemse-Fardhem, Roma Kloster—Katthammarsvik, Martebo—Stenkyrka, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö Butlex—Sudersand, Klintehamn—Robsarve, När—Lau, Slite—Boge, Hemse—Alva, Källunge—Lilla Fole, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Katthammarsvik—Herrvik, Bäl—Hejnum, Kräklingbo—Botvatte, samt Ljugarn—Ardre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1937
N:r 40

Hejnums och Bäls församlingar gemensamt skoldistrikt.

Skolöverstyrelsen avstyrker delning. — Högre skolform loka otänkbar.
Stockholm, 5 febr. (Press.) Skolöverstyrelsen avstyrker för sin del den av Hejnums och Bäls församlingar gjorda framställningen, om delning av församlingarnas gemensamma skoldistrikt i två distrikt, vartdera omfattande en av församlingarna. Overstyrelsen anser sig icke böra i andra fall än då särskilt starka skäl föreligga tillstyrka sådana indelningsändringar. som innebära delning av redan förut jämförelsevis små skoldistrikt. Givetvis tillkommer det emellertid skolöverstyrelsen, att vid bedömandet av dylika frågor i främsta rummet ;taga hänsyn till föreslagen förändrings inverkan på skolväsendet inom vederbörande skoldistrikt. I detta fall finner överstyrelsen visserligen, att efter delning av nuvarande distriktek, barnantalet skulle berättiga till anordnandet av en folkskola av andra B-formera i vartdera av de nya distrikten, men denna organisation skulle nödvändiggöra uppförande av skolhus jämte lärarebostäder i Bill, och det synes även sannolikt att förslag sedermera kommo att framställas om uppförande av en ny skolanläggning för Hejnums skoldistrikt invid församlingens kyrka, varigenom de nu befintliga skolhusen i denna församling bleve överflödiga för undervisningsändamål. Bibehållande av den nuvarande skoldistriktsindelningen och av en lör de båda församlingarna gemensam skola, synes däremot möjliggöra skolans förändring till högre som. Visserligen skulle även i sådant fall vissa tillbyggnader behöva komma till stånd, men kostnaderna härför skulle säkerligen för såväl staten som församlingarna bli väsentligt lägre än om nya lokaler måste byggas för en eller två skolor av andra B-formen. Kostnaderna för underhåll och material blevo också större i sistnämda fall. Såväl ur skolväsendets synpunkt som av ekonomiska skäl anser överstyrelsen därför upprätthållandet av en centralskola av lämplig form vara att föredraga framför anordnandet av två skolor enligt andra B-formen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Anbud å Bjälkar av furu

fritt lev. Katthammarsvik eller Slite infordras härmed omgående å följande BJÄLKAR:
17 st. 12″X12″ 6 m. långa, skarp-kantiga,
34 st. 12″X12″ 6 m. långa med minst 6″ sågyta på varje sida,
17 st. 10″X10″ 6 m. långa, skarpkantiga,
34 st. 10″X10″ 6 m. långa med minst 5″ sågyta på varje sida.
Anbud avlämnas pr st. eller löpmeter för hela eller del av leveransen till
A. E. HULTBERG, Stenstu, Bäl.
Tel. Bäl n:r 1.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1937
N:r 26

Postgången förbättras.

Post varje vardag på många linjer.
Postdirektionen i Linköping har nu till generalpoststyrelsen avlämnat slutgiltigt förslag till förbättrade postförhållanden på landsbygden inom östra distriktet under innevarande är. Enligt förslaget skulle vidtagas förbättringar för en sammanlagd kostnad av 46,000 kr., och för den händelse ytterligare medel ställas ti11 förfogande för ändamålet, har uppgjorts en förteckning över sådana linjer, som i andra hand böra ifråga, komma vid utökning av turantal. Fös slaget upptager turökning på ett stort antal postlinjer på Gotland.
Beträffande de under postkontoret i Visby lydande linjerna bör postgången bli söckendaglig på följande: Hemse—Fardhem, Martebo—Stenkyrka, Roma kloster—Katthammarsvik, Sanda—Eskelhem, Hemse—Lojsta, Fårö—Butte—Sudersand, Klintehamn—Robsarve—Klintehamn, När—Lau, Hemse—Alva, Källunge—L. Fole—Källunge, Katthammarsvik—Gammelgarn, Fidenäs—Näs, Etelhem—Lye, Bäl—Hejnum, Katthammarsvik—Herrvik, Kräklingbo—Botvatte och Ljugarn—Ardre. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Skogsauktion hålles i Hejnums

kommunalrum måndagen den 28 innevarande december kl. 11 f. m. för försäljning av utstämplad skog å Hejnum och Bäl ecklesiastika skogar; Hejnum, Karlgatehagen, 5 poster om tillsammans 480 kbm., belägna intill varandra; Bäl annex 6 poster om tillsammans 122 bm.
Köpare, som ställer vederhäftig borgen erhåller betalningsanstånd till den 1 juli 1937. Prövningsrätt förbehålles. Övriga villkor tillkännagivas vid auktionen. Stämplingslängder finnas hos A. Björkegren, Rings i Hejnum, tel. och G. Gardell, Gute i Bäl.
Pastoratskyrkoridet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298

Landsbygden. Bäl.

BÄL, 21 dec.
En stämningsfull adventsvesper hölls i går afton i Bäls kyrka inför en fulltalig och andäktigt lyssnande menighet.
Högtidsstunden som inleddes med adventpsalmen ”Se din konung kommer” tog sin början vid 8-tiden på kvällen i den vackra helgedomen som strålade i ljus.
Såväl, predikan som den liturgiska avdelningen utfördes av stiftsadjunkt Mårtensson från Visby och i den gemensamma psalmsången, i antifonier och hymnerna medverkade Bäl och Vallstena socknars kyrkokörer under organisten Sixten Blomers ledning. Orgelmusiken utfördes under vesper av folkskollärare V. Löfgren, Vallstena.
Vid gudstjänsten upptogs kollekt till förmån för de omkomna fiskarnas efterlevande familjer i Sanda.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 December 1936
Nr 298

Nya män i taxeringsnämderna.

Länsstyrelsen har nu förordnat ordförande och kronoombud i länets taxeringsnämder för år 1937, varvid en del ombyten, skett på vissa poster.
Landsfogde G. A. Broms har avgått som taxeringsordförande och efter honom har till ordförande utsetts för Martebo och Lummelunda landskontorist Hans Hultgren, för Endre och Hejdeby e. o. landskontoristen Eric Wiberg samt för Hangvars pastorat landsfiskal B. Bonde.
Länsbokhållare B. A. Ljungholm har avgått som ordförande i Hejnum och Bäl, där han efterträdes av landskontorist Wiberg, men blir i stället ordförande i Klinte pastorat efter häradsskrivare Ivan Berg.
Häradsskrivare Berg har på grund av avflyttning lämnat befattningen som ordförande även i Levede och Gerum, där han efterträdes av landsfiskal Olof Hallin, samt Hablingbo pastorat, där befattningen övertages av landsfiskal Fritz Stengård.
Slutligen har löjtnant A. Forsberg lämnat ordförandeskapet i sina fyra distrikt. Hans efterträdare blir i Fardhems och Närs pastorat landsfiskal Hallin, i Öja och Hamra landsfiskal Stengård och Rone och Eke folkskollärare Herman Stengård.
Som nya kronoombud inträda i Västkinde och Bro e. landskontoristen Widar Grönberg, och i Endre och Hejdeby agronom A. G. Olofsson (båda efter riksbankskassör Klas Odin), i Martebo och Lummelunda folkskollärare Olof Bolin (efter landskontorist H. Hultgren), i Gothems pastorat samt Hörsne med Bara fjärdingsman Karl Lindahl (efter lantbr. O. V. Pettersson), i Fardhems pastorat samt Levede och Gerum rektor B. Nordlander samt slutligen i Rone och Eke lantbr. Fridolf Mattsson (båda efter landsfiskal Olof Hallin).

Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 December 1936
Nr 282

En centralkassa för jordbrukskredit,

omfattande Gotlands län, har i dag bildats vid ett sammanträde å Stadshotellet med de gotländska jordbrukskassornas valda ombud, representanter för direkt anslutna ekonomiska föreningar m. fl., tillsammans ett 50-tal personer.
Mötet öppnades av Gotlandskontorets ordf. lantbr. N. H. Hermansson, Havor i Havdhem, som hälsade de närvarande, varvid han särskilt vände sig till landshövding Rodhe och verkst. dir. i Svenska jordbrukskreditkassan Nils Adler.
Sedan Svenska jordbrukskreditkassans mönsterstadgar för centralkassor föredragits, beslöt mötet att bilda en ekonomisk förening m. b. p. a. under firma Gotlands Centralkassa för jordbrukskredit, förening m. b. p. a., och antogos stadgar för föreningen i överensstämmelse med mönsterstadgarna.
Direktör Adler meddelade därvid, att nya stadgar äro under utarbetande, varför föreningen måste göra sig beredd att ajournera sammanträdet till en senare tidpunkt.
Mötet fastställde därefter arvodet till styrelse och revisorer i enlighet med vad som tidigare gällt gör Östergötlands centralkassa.
Vid därefter företaget styrelseval valdes till ledamöter för två år hrr A. G. Olofsson Visby, H. N. Hermansson Havdhem, P. Svensson Sorby i Stenkyrka, A. Johnsson Larsarve i Roma, Reinhold Kahlström Lilla Atlings i Atlingbo, K. Olofsson Eksta och Åke Wahlgren Visby.
Suppleanter blevo hrr Th. Hasén Vamlingbo, Ivar Hoppe Klintehamn, Oskar Wessman Fidenäs, Ernst Björkegren Martebo, Lennart Pettersson Vänge, och A. E. Hultherg Bäl.
Till revisorer valdes hrr A. von Corswant Stora Hästnäs, och A. Collberg Follingho med hrr B. Jespersson Roma Kungsgård, och K. Boberg Fröjel, som suppleanter.
Till ombud vid jordbrukskreditkassans stämma utsågas hrr H. N. Hermansson och Å. Wahlgren, supplerade av hrr P. Svensson och A. Johansson.
Instruktionen för styrelsen fastställdes slutligen och fick därvid samma innehåll som den för östgötakassan gällande, varefter stämman
ajournerades till 1 aug.
Den nya centralkassan skall börja sin verksamhet den 1 juli.
Efter förhandlingarnas slut gav hr Hermansson en liten översikt över Gotlandskontorets öden sedan starten och uttalade en förhoppning, att det nu fattade beslutet måtte bli till gagn. Vidare tackade han landsliövdingen, dir. Adler samt övrig närvarande för visat intnesse.
Efteråt intogs gemetsam middag å Terrassen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 Juni 1936
Nr 138

Olyckshändelse vid Bondarve i Fole.

I lördags kväll vid halvåttatiden funno förbipasserande personer en man liggande medvetslös ett par hundra meter från Bondarve i Fole. Mannen, som är hemmahörande vid Gute i Bäl, hade av allt att döma cyklat omkull och slagit sig i huvudet, på vars högra sida han hade ett blödande sår. Ambulansen efterskickades, men när den hann fram till olycksplatsen hade mannen kvicknat till, och det behövdes en hel del övertalning att få honom att följa med till lasarettet. Man konstaterade där, att cyklisten ådragit sig hjärnskakning, varför han fick kvarstanna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Juni 1936
Nr 136

Från truppernas höstmanöver.

Efter gårdagens stridsövningar gingo trupperna i förläggningar i trakterna omkring Bäl, men redan vid 10-tiden i går äfton blev det åter liv och rörelse. Infanterikåren under överstelöjtnant Lindes befäl satte sim då i två olika kolonner på marsch mot Gammelgarn. Det hade nämligen inkommit rapport, att den fientliga transportflottan förberedde ett nytt landstigningsförsök på kusten vid Grogarnshuvud, Sysneudd, Gryngeudd och Sjaustorhammar, och trupperna fingo till uppgift att avviså landstioningsförsöken. Deras förflyttning skulle ära rum under natten för att vara skyddad för observation från flygarnes sida. Redan i dagningen voro dessa nämligen i rörelse för att spann för fiendens räkning.
Vid. 5-tiden på morgonen hade försvarsområdsbefälhavaren, överstelöjtnant Linde, sina trupper sämlade i trakten av Gammelgarn. Han fick då underrättelse om, att fientliga trupper landsatts med en bataljon vid Grogarnshuvud och en bataljon vid Sysneudd samt med mindre styrkor vid Gryngeudd och Sjausterhammar. Understödd av artilleri beslöt han att rå till offensiv mot de landsatta trupperna, Först kastades trupperna vid Gryngeudd och Sjausterhammar tillbaka i den ännu tempererade Östersjön, varefter man vid 11-tiden gick till antall mot Grogarnsberget, medan fienden på Sysnehalvön hölls i schack med artillerield. Vid 12-tiden var även Grogarnshuvud erövrat. Striden kunde upphöra och trupperna fingo gå i förläggning.
Under morgondagen komma en del av trupperna Att ha övningar mot landstormen i det inre av ön.
Vädret är i dag om möjligt ännu mera strålande än under gårdagen och man har ganska allmänt begagnat sig av möjligheten att bada i sjön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 september 1934
N:r 227