16 milj. kbm. ved ha upplagts för vintern.

125,000 kbm. ha avverkats på Gotland.
Resultatet av bränsleinventeringen den 10 aug. föreligger nu klart hos bränslekommissionen. Angående brännveden har man gjort en grundlig utredning om avverkningskvantiteterna, försäljning m. m. och enligt denna skulle den beräknade avverkningen för hela landet under säsongen 1939-40 vara 16,240,000 m3, och enligt rapport den 1 juli skulle denna kvantitet vara avverkad till 99 procent. 16,038,000 m3 ha deklarerats, vilket utgör 100 procent och av denna kvantitet är 7,393,000 m3 eller 46 procent osålt. Av kolved och annan långved som avsetts för kolning finnes 1,217,000 m3 sålt och 882,000 m3 osålt.
För Gotland uppgick den beräknade avverkningen till 140,000 m3 och därav hann man avverka 89 procent eller 125,000 m3 enligt rapporten den 1 juli. Till den 10 aug. hade deklarerats 72,000 m3 brännved, vilket utgör 58 procent av den rapporterade, och av denna ved återstod endast 18,000 m3 som var osålt. Gotland är f. ö. det län som procentuellt sett har den minsta mängden osåld brännved. Av kolved och annan långved fanns på Gotland 600 m3 osålt och 600 m3 sålt.
När man jämför de siffror, som nu erhållits vid inventeringen, måste man hålla i minnet, å ena sidan att en del av den avverkade veden förbrukats före inventeringstillfället, och å andra sidan att inventeringen också innefattar ved, som avverkats under juli månad, en kvantitet, som särskilt i Norrland varit betydande. Slutresultatet från inventeringen, 16,038,000 m3, visar, att för hela landet den beräknade kvantiteten verkligen finns tillgänglig vid eldningssäsongens början.
Utöver dessa vedkvantiteter har redovisats långved, som är avsedd för kolning, med 2,099,000 m3, bakar och ribb med 1,264,000 m3 samt grenved och stubbved med 99,000 m3.
Den nu redovisade vedkvantiteten befann sig vid inventeringstillfället i källare, i vedgårdar, under transport, vid lastplatser på landsbygden, i flottleder eller i skogen. Inventeringen har också lämnat besked om huru veden fördelar sig i detta avseende. Det kan antecknas, att av de 16 miljoner m3 ved, som redovisats, omkring 6 miljoner m3 den 10 augusti alltjämt befann sig i skogen eller vid flottled och sålunda icke är åtkomlig för bil eller järnväg.
Sammanställningen ger vid handen, att 7,393,000 m3, eller 46 procent, redovisats såsom osålt den 10 augusti. I själva verket torde den kvantitet, som då var odisponerad, vara rätt mycket högre, därför att åtskilliga vedpartier, vilka uppköpts av skogsägareföreningar och kvarligga hos producenten, ha deklarerats såsom försålda.
Inventeringen har beträffande bränntorven givit till resultat, att 102,536 ton bränntorv vid inventeringstillfället f örefanns osåld, under det att 31,957 ton var såld eller helt överlåten. Den totala tillverkningen av bränntorv kan sålunda uppskattas till 135,000 ton.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 3 Oktober 1940
N:r 229

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *