Distriktsläkaren till Slite eller Lärbro?

Lärbro kommunalfullmäktige anse Lärbro bäst.
Det avgörande i fråga om läkarens bostadsort i Slite distrikt anse kommunalfullmäktige i Lärbro vara att stationsorten blir en central punkt. Många andra skäl synas också tala för att Lärbro är den lämpligaste platsen.
Lärbro är, heter det i svaret till medicinalstyrelsen, utan tvivel en mera central plats som läkarens stationsort än Slite köping, vilket bör vara fördelaktigare för såväl läkaren som hans klienter. Köpingens påstående, att de ordnade ’bussförbindelserna från och till Slite skulle göra Slite till ett naturligt centrum för norra och nordöstra Gotland, bestrides. Lärbro är däremot ett centrum för detta område. Härtill kommer, att all industri inom distriktet utom den som finnes i Slite — är förlagd norr om Slite. Ett av Gotlands största fiskelägen ligger också nära Lärbro. Enbart ur olycksfallssynpunkt är det givetvis av stor vikt, att läkaren bor centralt. Invånarna i Hangvar, Hellvi, Rute, Fleringe, Bunge och Fårö måste passera Lärbro för att komma till Slite, varvid en vägsträcka på 11 km.
tillkommer först vid inträffat olycksfall och sedan vid den efterbehandling under långa tider, vilken i regel följer. Då plats ej kan beredas på lasarettet i Visby, är det lätt att inse, vad det ekonomiskt skulle betyda såväl för industrien och olycksfallsförsäkringen som för den enskilde vid sjukdomsfall och olyckshändelser. Två tredjedelar av klientelet skulle då med fördel kunna söka provinsialläkaren i distriktet.
Tas vidare i beaktande, att distriktets nordliga del till övervägande antal bebos av fattigare befolkning, både stenarbetare och fiskare, med en årsinkomst mellan 1,200 och 1,800 kr. samt jordbrukare med små gårdar, så synes det förståeligt, att denna befolkning är delvis vanlottad mot den övriga delen av distriktet. Kommer härtill de höga kommunalskatterna i dessa kommuner, så får en stor del av läkarens resor betalas av staten, då befolkningen måste resa till det 11 km. längre bort belägna Slite. Dessutom anses det inte böra vara svårare för Slite innebyggare att resa till Lärbro än för den övriga delen av distriktet att fara till Slite.
Beträffande apoteket erinras, att medicin snabbare kan rekvireras från Visby än från Slite. Genom den nya barnmorskedistriktsindelningen skall också distriktsbarnmorskan vara stationerad i Lärbro. Även är det planer på, att en distriktssköterska skall vara bosatt i Lärbro. (TT Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *