Väghållningen i södra distriktet 1933.

Revisionsberättelsen för södra häradets vägkassa för 1933 har nu framlagts. Debet och kredit balansera å sammanlagt kr. 858,484:26. På inkomstsidan märkes bl. a. influten vägskatt med 110,000 kr. anslag till vägunderhåll 262,451 kr., till vägbyggnad 105,114 och till vinterväghållet 10,529 kr. På kreditsidan upptagas i förvaltningskostnader 5,575 kr, i vägunderhåll 184,255, vintervägunderhållet har dragit 6,412 och vägbyggnader 78,914 kr. Maskiner och redskap ha inköpts för 47,434 kr., och väglagningsmaterial för 29,004 kr. varjämte grus- och stentag inköpts för 600 kr. Avlöningar och driftskostnader ha sätt till 59,888 kr. På grustag, maskiner och byggnader ha avskrivits 36,953 kr. medan jord för väganläggningar inköpts för 13,170 kr. I behållning — utestående vägskatt, tillgodohavanden hos länsstyrelse och i bank samt i form av material och maskiner, byggnader m. m. — redovises sammanlagt 239,726 kr.
Samtidigt framlägges förslag till utgifte- och inkomststat för 1935, balanserande på sammanlagt 439,608 kr. På inkomstsidan upptagas här statsbidrag till förvaltningskostnader 5,481 kr., till sommarvägunderhåll 222,000, vinterväghållningen 22,500, vägbyggnad 75,000, diverse 2,625 kr. eller tillsammans 327,606 kr. Ut taxeringen beräknas till 385 öre pr 320,000 vägfyrkar, vilket skulle ge 112,000 kr. På utgiftssidan upptarges bl. a. i förvaltningskostnader 7,308 kr.; sommarväghållet till 200,000, broar och skyddsräck 10,000, dammbindningsmedel 6,000 och halvpermanenta beläggningar 50,000. Slutsumman för vägunderhållet beräknas till 296,000. Vinterväghållningen beräknas till 80,000 och vägbyggnader tiltnas till 30,000 och vägbyggnader till och vägbyggnader till 100,000 kr.
Ordinarie vägstämma hålles i Hemse kommunalrum den 29 aug.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *