Slite.

Den 20 aug.
En högtidlig jordfästning
ägde i går rum i Othems kyrka, då stoftet efter kommunens gamle trotjänare, organisten Herman Rundqvist, fördes till gravens ro. Den gamle, som mer än ett halvt sekel plikttroget och stilla skött sin syssla, följdes till graven av en stor mängd minnesgoda församlingsbor, som med sin närvaro velat hedra den nu hädangångne på dennes sista färd.
Under tonerna av en av honom själv vid moderns död år 1912 komponerad sorgmarsch, utförd på kyrkans orgel av magister A. Sundahl, bars den avlidnes stoft in i kyrkan och placerades i koret, där jordfästningen förrättades av pastor I. Mårtensson. Efter därpå följande begravningsmässa sjöng Slite manskör från koret tvenne sånger »Integer vitae» och »Mitt liv är en våg», vilka bägge sånger klingade synnerligen vackert inom det gamla templets murar. Kyrkoherde Sven Landahl i Lärbro uppläste därefter några minnesord från kyrkoherde Carl Söderberg, vari denne erinrade om att de vänskapsband, som knutits mellan honom och den: avlidne, härrörde redan från hans tidigare barnaår. Han hade svårt att tänka sig Othems kyrka utan sin gamle trotjänare. Men: även om den gamle vännen nu för alltid var borta, skulle dock minnet av den gode och försynte mannen leva kvar.
Under orgelns toner fördes därefter stoftet ut ur kyrkan för at bisättas.
Vid graven höll pastor Mårtensson ett varmhjärtat och gripande minnestal, fyllt av tacksamhet och uppriktig saknad. Han slutade sitt tal med orden: »Gack in i din Herres glädje, du gode och trogne tjänare» varefter han lyste Herrens frid över griften. Till sist sjöngs »Stilla skuggor», och molnen, som nyss legat tunga och mörka skingrades vid
horisonten, och solens sista strålar kastade långa skuggor över nejden.
En rik blomsterskörd hade ägnats den bortgångne.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *