Tilläggspension till adjunkten Kjellander?

Statskontoret hemställer hos k. m:t om förslag till riksdagen att bevilja adjunkten vid högre allmänna läroverket i Visby Johan A. Kjellander en årlig tilläggspension å 1,940 kr. pr år utöver honom tillkommande avkortad pension, dock att denna tilläggspension skall upphöra att utgå, därest han kommer i åtnjutande av emeritilön såsom präst. Adj. Kjellander har som bekant hemställt om rätt att tillgodoräkna sig så lång tid av sin tidigare prästerliga tjänstgöring, som erfordras för erhållande av full pension såsom läroverkslärare.
Ämbetsverket framhåller, att hans prästerliga tjänstgöring synes böra tillgodoräknas honom till två trediadelar av tiden eller 16 år. Vid sådant förhållande bör hans pension bestämmas till 3,280 kr., och då den till honom författningsenligt utgående pensionen utgör 1,340 kr., bör tilläggspensionen sålunda bestämmas till 1,940 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1932
N:r 26

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *