Landsfiskalstjänsten i Burgsvik.

Länsstyrelsen har nu i skrivelse till k. m:t yttrat sig över de besvär, som bitr. landsfiskalen John Fritz Sjösten i Ljungby anfört över t. f. landsfiskalen Fr. Stengårds förordnande att t. v. uppehålla landsfiskalstjänsten i burgsviks distrikt.
Länsstyrelsen anför bl. a., att ett rättvist bedömande av klagandens och Stergårds meriter — därvid man jämväl torde böra uppmärksamma, att Stengård innehaft förordnande å ordinarie tjänst under mer än fem år, under det att den tid, varunder klaganden innehaft sådana förordnanden, icke uppgår till mer än I år 9 månader 15 dagar — synas giva vid handen, att Stengård måste anges vara klaganden ej obetydligt överlägsen i meriter och ådagalagd skicklighet. Då härtill kommer, att Stengård, vilken är väl förtrogen med gotländska förhållanden, fullgjort sina åligganden på ett i alla förtjänstfullt sätt, hemställer länsstyrelsen, att de av klaganden Sjösten anförda besvären måtte lämnas utan avseende.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 november 1932
N:r 272

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *