De statskommunala arbetena i Visby.

Visby stads arbetslöshetskommitté har till arbetslöshetskommissionen yttrat sig över den av Svenska kommunalarbetareförbundet gjorda protesten mot inom staden planerade statskommunala reservarbeten. Kommittén beslöt därvid göra följande uttaland.
»Enligt kommitténs uppfattning äro de föreslagna arbetena lämpliga att bedrivas såsom statskommunala reservarbeten, emedan arbetena komma kommunen till godo, samt icke äro av den art, att de inom den närmaste framtiden kunna väntas komma till utförande på öppna marknaden. Kommittén får därför hemställa, att förbundets skrivelse icke må föranleda till avslag på kommitténs begäran om state bidrag till begärda statskommunal a reservarbeten.»
Reservation anmäldes av två av kommitténs ledamöter, nämligen hrr Adolf Olsson och Gustaf E. Nilsson, vilka förenade sig om nedanstående uttalande:
»Vi anse, att arbetslöshetskommissionen i ett till Visby stad avgivna svar givit en god definition på de arbeten, som kunna anses utgöra kommunala reservarbeten; övriga nu hos kommissionen vilande arbeten anse vi sågom kommunala och liggande inom stadens planlagda område, dels ock i behov att snart ordnas för de i förstäderna boende.» (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 november 1932
N:r 269

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *