Isnot.

Sammanträde hölls nyligen med delägarna i Sjuströmmars och Bogevikens fiskvatten för att öfverlägga om bästa sättet att badrifva fisket å denn vatten.
Enligt gällande strömförordning äger hvarje i Bogeviken fiskberättigad delägare att begagna sig af högst två nät. Under senare åren har emellertid detta nätfiske alldeles öfverdrifvits, synnerligast på grund deraf att hemmanen i Boge allt för mycket sönderstyckats och alla innehafvarne nästan helt och hållet begagnat sin fiskarätt.
Då ett sådant öfverdrifvet fiske ej kunde annat än skadligt inverka på fisktillgången, öfverenskommo delägarna enhälligt att för afbjelpande at missförhållandet hvarje fiskberättigadt hemman tillsvidare skulle M begagna endast högst 20 nät om 40 famnare längd hvart och ett, hvilket antal nät finge mellan delägarna inom hvarje hemman fördelas.
Genom beslut af år 1877 hade länsstyrelsen vid vite förbjudit begagnandet af isnot och borrnot. Under tiden efter detta beslut har, uppgifves det, Bogevikens botten i ganska väsentlig grad öfverslammats af den från s. k. »Burgen» af stormarna utförda gytjan hvarigenom fisket betydligt försämrats. Ty de för fiskens fortplantning vigtiga gräsarter, som förut funnits å bottnen, ha nästan förgväfts af denna gytja. Delägarna utsago derför att begagnandet af isnot åter borde upptagas, då det visat sig medföra nytta för fisket och man öfverenskom att med vederbörligt tillstånd isnot skulle af hvarje fiskeberättigadt hemman få tillsvidare tör hvarje begagnas högst 8 gånger, sedan i hvarje fall föreskrifter meddelats af utsedda tillsyningamän.
Fiskemärken beslöt man låta utsätta i Bogeviken och till detta uppdrags utförande valdes kapten J. Nyström och husbonden J. N. Sandelius å Slitehamn.
Efter tillsyningsmannen öfverstelöjtnant Gahne, som lemnat orten, utsågs till uppsyningsmän handl. Ferd. Nyström i Slitehamn och landtbrukaren M. F. Falk, Laxarfve.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *