Från landsbygden. Vamlingbo.

(Bref till Gotl. Alleh.).
Vamlingbo 6 Mars 1889.

Vamlingbo pastorats sparbank, som nu fortgått ett tiotal år, har under denna tid gått framåt med säkra steg, tack vare styresena och revisorernas plikttrogenhet och påpasslighet. På de senare åren ha bankens räkenskaper förts af en utom styrelsen stående person, som med klarhet och reda förstått att göra sig förtrogen med desamma. Det torde kanske vara af intresse att se huru denna inrättning under sistförflutna året burit sig. Se här några tillförlitliga sifferuppgifter: Behållningen från år 1887 utgjordes af 345 insättares tillgodohafvande med kronor 46,223 samt bankens egen fond 2,787 (= 49010 kr.). Under året ha insatte kr 7,032 samt uttagits 6,934 kr. ett bevis på att tiderna icke äro så dålige. Insättarne tillgodoförd ränta under samma tid utgör 2,260 kr. och bankens årsförtjenat (räntevinst) 664 kr. eller tillsammans kronor 2,924. Häraf framgår att banken, då förvaltningekostnaderna för året, 163 kr., afdragits, vid årets slut ägde en behållning af kr. 3,287 och att rörelsekapitalet under året belöpte sig till kronor 68,968. Insättarenas antal vid årsskiftet var 338 st. (alltså 7 mindre än föregående år) med ett tillgodohafvande af kr. 48,582 eller 2,358 kr, mera ån vid föregående års slut.
Af bankens styrelseledamöter åtnjuter ingen ersättning, blott räkenskapsföraren har en lön af 150 kronor.

Det isoleringstillstånd, rörande vårt postväsende, hvaruti vi för närvarande befinna oss, är i sanning allt annat än afundsvärdt, särekildt på denna sydligaste trakt af länet hvarest icke finnes hvarken telegraf eller telefoninrättningar. Så t. ex. innehöll gårdagens post blott fem, säger fem bref från landsbygden, och det är mer än torftigt i förhållande till hvad man hoppats att erhålla.

Väderleksförhållandena under sistförflutna veckan voro allt annat än behagliga härstädes; snö och snöyra var dagens lösen. Att stå på lands- och byvägar för att medels skottning hålla dessa farbara var landsmannens dagliga göra, både bittida och sent; allt annat utarbeta har f. n. fått träda i bakgrunden för herr Bores nyckfulla dans. Nu har dock vädret bedarrat något, men kölden — tidtals på dygnet 10-12 gr. C., fortfar ännu. Ett större isbana, som dock i dag till någon del minskats, har de närmast föregående dagarna avancerat utanför vestra sjökusten.

Rapphönsen Då eder meddelare häromdagen passerade en sädesåker, varseblefvos ej mindre än tre skelett efter dessa fåglar, hvilka fallit offer för roffåglarne. Fågel- och jagtvänner! Sen upp på höken och smärre roffåglar, att ej dumt få skörda allt för stora antal af detta utmärkta villebråd!

Ett afskyvärdt djurplågeri, om man så får kalla det, utöfvades för kort tid sedan af en pojke, som till de af kölden uthungrade kråkorna utkastade brödbitar, fullsatta med — knappnålar, hvilka af denna med begärlighet slukades. Att kråkorna af en sådan behandling få gå en gvalfull död till möten, antar jag för giftet, hvadan jag på detta satt velat offentliggöra detta för att i den handeln sådana ofog på flere ställen skulle bedrifvas, uppmana vederbörande föräldrar och målsman, att näpsa de brottslige, då de (såsom be icke var fallet på grund af minderårighet) kunna nås af lagens arm.

Arbete och fattigunderstöd. En guldsmedsarbetare, född 1807 på Öland, vistades för omkr. 20 år tillbaka några år här på Gotland; äfven i Vamlingbo, der han genom utifalligtarbete uppehöll sig, hyrde han bostad och blef mantalsskrifven. Sedermera afflyttade han till Eskelhemsförsamling, för att der söka sin utkomst. Nu har han en tid bott hos sin dotter i Löths för samling på Öland, hvarest han af ålderdomssvaghet och sjukdom blifvit sängliggande; utan medel att sjelf kunna bestå sig skötsel och då icke dottern mäktade lemna sådan, måste han begära fattigunderstöd af Löths fattigvårdsstyrelse, som och beviljat honom sådan med 10 kr, i månaden. Som nämde styrelse emellertid ej funnit honom äga hemortsrätt i sin församling alldenstund han vid tiden för fylda sextio år uppehöll sig på Gotland blef saken anmäld hos k. m:ts betallningshafvande under yrkande om åläggande för Eskelhems fattigvård, der han senast varit mantalsskrifven, att bekosta hans fattigunderstöd. Deröfver ha dessa senare förklarat sig under yrkande om befrielse på det skäl att mannen vid tiden då han fylde 60 år varit bosatt i denna församling. — Således har nu saken kommit hit med samma påståenden och yrkande som för Eskelhem och har k. m:ts bethde i länet nu infordrat förklaring af Vamlingbo fattigvårdsstyrelse.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Mars 1889
N:r 29

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *