Stadsfullmäktiges sammanträde,

12 okt. 1875. Härvid förekommo, bland andra, följande ärenden:
1) Skrifvelse från koogl. m:ta befallningshafvande till fullmäktige angående aktieteckning för den tillämnade jernvägen lades till handlingarne, med anledning af den utgång trågan ilandstinget fått. (Deremot väcktes mot sammanträdets slut motion likvande syfte; ge å annat ställe i dagens nr!)
2) Hr A. Bokström hade väckt motion angående en genare utkörsväg från söderport åt Kopparsviksvägen. Drätselkammaren, till hvilket ärendet varit hänskjutet, afstyrkte motionen, hufvudsakligast med anledning af de dryga omkostnader, den föreslagna förändringen skulle kräfva. Kostnaden för stadsmurens genombrytande skulle nemligen komma att belöpa sig till 487,50 kr., samt för Magasinsgatans planering, hvilket ansågs för ändamålet nödvändigt, till 570 kr. Elter en kortare diskussion
beslöts att frågan skulle till nästa sammanträde uppskjutas.
3) Åt år rektor Aug. Forsberg beviljades hyresersättning med 200 kr. för tiden 1 Juli—1 Okt. samt med 600 kr. för ett år, räknadt från 1 Okt. 1875.
I sammanhang med ofvan stående, föreslog Drätselkammaren, att den s. k. rektorsvåningen i gamla skolhuset skulle till bostad åt rektor i ordning ställas. Frågan härom remitterades till kammaren med begäran om upprättande af kostnadsförslag.
4) Den vanprydliga och opraktiska stentrappan midt emot metodistkapellet beslöto fullmäktige, i enlighet med Drätselk. förslag nr 2 (trenne förslag voro ingifna), att flytta till midten af den mur, i närheten af hvars ena börn den förut varit belägen.
5) En motion hade inlemnats af hr Leijer, med begäran att, för ett i fråga satt cementbolag, få på arrende eller infäste upplåten jorden mellan sjön och Galgberget norr om staden, såvida bolaget komme till stånd före år 1878, samt att ej arrende eller infäste der måtte beviljas före denna tid Motionen bifölls.
6) Skrifvelse hade från generaldirektören för telegrafverket ankommit till svar på stadsfullmäktiges anhållan, att Wisby telegrafstation måtte blifva satt i tillfälle att kunna direkt till fast landet befordra inlemnade telegram, i stället för att dessa förut först måste passera Rone eller Klintehamns stationer. Generaldirektören upplyste nu, att åtgärder i detta syfte redan voro vidtagne.
7) Från styrelsen för Väg- och Vattenbyggnadskåren hade till kongl. maj:ts befallningshafvande ankommit en skrifvelse, med begäran om Wisby hamnstyrelses tillfrågande, huruvida den ville medgifva, att några i det af hamnstyrelsen insända kontraktet för vågbrytarens iståndsättande uteglömda ord finge af den förstnämnda styrelsen införas i annat fall skulle kontraktet sändas åter. De ”uteglömda” orden innehöllo, att Visby stad skulle, utan vidare statsanslag, ansvara ”såväl för arbetet som för dess framtida underhåll.” Som emellertid dessa ord alldeles icke funnits i det från styrelsen hitsända tryckta kontraktsformuläret, voro fullmäktige ense om att vägra införa dem. För att emellertid blifva satta i tillfälle att af riksdagsprotokollen kunna inhemta, i hvad ordalag riksdagens beslut i ämnet vore affattadt, beslöts att till protokollsjusteringen om 14 dagar uppskjuta ärendet.
8) Slutligen törekommo åtskilliga ansökningar om infästen, hvilka samtlige biföllos.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *