Skiftesverket på Gotland.

Sedan k. m:t hemstält, att stadgan om skiftesverket i riket af den 9 November 1866 äfven för nämda län måtte i sin helhet få tillämpas, lär k. m:t efter landtmäteristyrelsens och högsta domstolens hörande funnit godt ej mindre upphäfva kungl. kungörelsen om laga skiftens verkställande på Gotland den 15 juli 1859 jemte den i ofvanberörda allmänna stadga förekommande hänvisning till nämda kungörelse än ock fattat beslut om införande at åtskilliga häraf påkallade förändringar i vissa §§ af skiftesstadgan. I sammanhang härmed lär k. m:t förklarat, det k. m:t hädanefter så som hittills i särskildt förekommande fall, der utflyttningar i följd af laga skiften på Gotland kunna i anseende till ortens förhållanden, medföra mer än vanlig kostnad, ville på derom gjord hemställan taga i öfvervägande, huruvida någon förhöjning af det för sådant ändamål i allmänhet bestämda statsunderstöd må beviljas de i utflyttningskostnaden deltagande och särskildt den deltagare, hvars egolott förut blifvit genom laga skifte utbruten. (D. N.)

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *