Planterings-gillet

sammanträdde i söndags till högtidsdagens firande. Genom årsberättelsen meddelades upplysning om de under året verkstälda arbetena, hvilka hufvudsakligen pågått utanför stadsmuren vid Studentalléen. — Utgifterna för året uppgingo till 1,315 kr. — Direktionen erböll decharge.
Samma direktion och revisorer återvaldes.
Vidare beslöts:
1.) Att skrifvelse skulle aflåtas till Drätselkammaren, med begäran, att, då
Direktionen endast berättelsevis erfarit att en del af jorden vid gamla hamnen
och äfven den s k. Almedalen blifvit öfverlåtne till tomt åt Graham Brothers
gjuterianläggning, kammaren måtte meddela Direktionen erforderliga upplysningar om, hvilka delar deraf som återstå af denna terräng, på det att Direktionen må kunna fortfarande taga vård derom; och
2.) Att af skäl, som årsberättelsen värmare angaf, och i anseende till blifvande
minskning uti inkomster, ett anslag af 800 kr. skulle hos Stadsfullmäktige begäras för nästa år.
Sammanträdet var fåtaligt besökt.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *