Jordfynd.

Vid Lilla Ryttes i Fole, uti Wätåker, hittades af hustrun Helena Stenbom en hopkrökt guldten, i form af en armring, men utan sirater, och något gröfre mot ändarna. Den väger ungefär ett halft skålpund och är af finaste guld. Guldtenen låg ofvanpå marken och fastnade på räfsan vid hopsamlande af korn. På samma ställe har förut hittats saker af guld. Vid Austris i Tingstäde, på en åker har hittats en särdeles stor och vacker spännbuckla af bronz med upphöjda knoppar, pålagda guldplåtar och silfverflätor, allt mycket fint och smakfullt utsiradt. Den låg ofvanpå marken och hittades vid inbergande af koruskörden. Vid Kejlungs i Lärbro är en guldbrakteat med ögla tillvaratagen, å hvars ena sida synes bilden af ett menniskohufvud med åtskilliga sirater. Vid Sudergårda i Helvi, uti nyodling, bar funnits en stor samling kufiska, anglosaxiska och gammaltyska silfvermynt, samt 4 afhuggna silfvertenar. Ofvanstående med flera mindre tynd, hafva på landskansliet blifvit inlemnade för att statens samlingar till inlösen hembjudas. (V.-P.)

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 2 Oktober 1875.
N:r 78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *