Ingen av prästerna vill bli emeriti.

Visby domkapitel anmäler till ecklesiastikministern att följande präster inom stiftet komma ifråga till erhållande av emeritilön, nämligen kyrkoherden i Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat A. E. F. Kahl, född 1848, kyrkoherden i Närs och Lau församlingars pastorat G. Torhiörnsson, född 1867, samt kyrkoherden i Dalhems, Ganthems, Halla och Hörsne med Bara församlingars pastorat G. Th. Reuser, född 1868. Samtliga ha förklarat sig ej önska avgå med emeritilön. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Idrott och Sport.

Terränglöpning i Ala.
Nystartade klubben som arrrangör.

Terränglöpning var i söndags anordnad av I. K. Ala. Banan som löptes, var ganska svår. Detta avskräckte dock ej dem som hade anmält sig till löpningen, ty i herrklasen hade anmält sig 9 löpare och i damklassen 5. Deltagarna voro i den ordningsföljd de inkommo i mål:
I herrklassen: 1) Enar Levin, Gurfiles, 2) D. Broman, Buttle, 3) Evert Edmark, Ljungby, 4) Bertil Olofsson, Bjerges, 5) Ivar Hallberg, Gurfiles, (31 Gustav Stenbom, Gurfiles, 7) Georg Larsson, Bjerges, 8) Eugen Lingvall, Botvatte, 9) Rune Olofsson, Bjerges.
I damklassen: 1) Märta Edmark, Ljungby, 2) Märta Jöhansson, Ljungby, 3) Birgit Edmark, Ljungby, 4) Sonja Olofsson, Bjerges, 5) Kerstin Gardell, Skolan.
A.

17 fordar i GMF:s biltävling.
Startlistan fastställd.

På lördag kväll går starten i GMF:s orienterings- och tillförlitlighetstävling och som förut nämnts har tillslutningen
i, år blivit större än vanligt med inte mindre än 22 deltagande ekipage. De fyra vagnarna från A. 7 ställa dock upp utom tävlan.
I morgon kväll kl. 6 samlas alla tävlingsdeltagarna hos Siltbergs för erhållande av vidare upplysningar och där komma också priserna att utställas.
Startlistan har fått följande utseende:
1.) Fritz Löfqvist, GMCK, Ford.
2.) Einar Söderlund, GMF, Adler.
3.) Fröken Marja Ekstrand, MHF, Plymouth.
4.) Kårstaben, A. 7, Ford.
5.) Sven Erik Westberg, MHF, Ford.
6.) Bror Fritz, GMF, Ford.
7.) 1. batt., A. 7, Ford.
8.) Gustav Falck, GMCK, Ford.
9.) Gustav Henriksson, GMF, Ford.
10.) Aron Persson, GMF, Ford.
11.) Åke Larsson, GMCK, Ford.
12.) Karl B. Andersson, GMF, Ford.
13.) Karl Henrik Sandin, GMF, Ford.
14.) 3. batt., A. 7, Ford.
15.) Gunnar Olsson, MHF, Ford.
16.) John Eile, GMF, Chevrolet.
17.) Fru Stina Falk, GMF, Ford.
18.) Martin Folihn, MHF, Plymouth.
19.) 2. batt., A. 7, Ford.
20.) Sven Hansson, GMCK, Ford.
21.) Hj. Rydin, MHF, Renault.
22.) Sture Andersson, GMF, Ford.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 November 1938
N:r 272

Nio minusgrader i Buttle.

De senaste nätterna ha varit ganska kalla och nattfrosterna ha varit allmänna. Som vanligt har kvicksilvret sjunkit lägst i Buttle, där man igår natt hade nio grader kallt.
I övrigt delar av det inre Gotland har temperaturen hållit sig omkring — 5 gr. med åtföljande frost och isbeläggning. I natt har det varit något varmare; Buttle hade t. ex. — 6 gr. Visby har båda nätterna haft + 1,2 gr. som minimitemperatur.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 November 1938
N:r 262

Ersättning för skada, ådragen under värnplikten.

Arméförvaltningen föreslår regeringen hos riksdagen utverka, att en person i Buttle, som år 1927 under värnpliktstjänstgöring vid dåvarande Andra Livgrenadjärregementet ådrog sig öronsjukdom och därefter lidit av hörselnedsättning, tillerkännes ersättning från beväringsmanskapets invalid- och pensionsfond, räknat från 1 jan. 1939, detta utan hinder av att han ej inom 10 år gjort framställning i ämnet, Hos riksförsäkringsanstalten, dit sökanden tidigare i år vänt sig, erhölls beskedet, att ersättning skulle ha utgått om ansökan ingivits inom stadgad tid. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 November 1938
N:r 260

Södra häradsrätten.

Hösttingets andra sammanträde.
Bilvolten i Västerhejde.

Urmakaren Einar Söderlund i Hemse, som i våras var med om en vådlig bilfärd i Västerhejde, dömdes för ovarsam framfart till 50 dagsböter á 1 kr. samt att betala skadestånd till en passagerare med 576 kr.

Kollisionen i Stenkumla.
Målet mot en mjölkbilschaufför från Stenkumla, som vid utfart från en gård i Stenkumla kolliderat med en kronans motorcykel, ogillades vad beträffar ovarsamhet. Däremot skall han till Kronan för skador på motorcykeln betala ett jämkat skadestånd med 17: 33 samt ersätta en sidovagnspassagerare för sveda och värk med 100 kr.

För utevaro
från tinget dömdes en Visbybo till 25 kr. böter och nästa gång skall han vid 50 kr. vite inställa sig.

För fylleri vid ratten
dömdes Sven Pettersson i Klinte till 1 månads fängelse samt för att han lämnat olycksplatsen, han hade kört i diket, till 50 dagsböter á 1: 50.
— Handelsbiträdet Ivar Lindsjö i Hemse, hade i berusat tillstånd satt sig i annan persons bil, startat den och låtit den rulla några meter. Även han fick en månads fängelse.

Ännu en fängelsedom.
Fiskhandl. H. Lindblad i Alva dömdes för ovarsamhet varvid en kollision i Hemse åstadkommits till 30 dagsböter å 1: 50 samt för att han avlägsnat sig från platsen till 1 månads fängelse.

En bilkrock
vid Vible i Västerhejde orsakad av att en bil ovarsamt körde ut från en gård kostade denna bils förare 20 dagsböter á 2 kr.
— En bilkrock vid Gnisvärdsvägen i Tofta avdömdes så att den ene föraren fick 10 dagsböter á 3 kr. och den andre 15 á 2 kr. Den senare skall dessutom ersätta den förre med kr. 250: 49 för uppkomna skador och den förre den senares fru, som var ägare till bilen mannen förde, med 24: 33.

Ovarsam cykelåkning.
Rob. Boman i Buttle, som den 6 juni med lättviktsmotorcykel körde ovarsamt i kurvan vid Strömma i Stånga, varvid han själv svårt skadade sig, fick härför 20 dagsböter á 1 kr.

Underlåten deklaration
trots anmaning kostade en person 10 dagsböter á 3 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1938
N:r 224

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Veterantävlingarna.

Veteranernas särskilda tävling med en 8-skottsserie i stående på 240 meter, vilken förut hållits i samband med förbundstävlingarna, ägde rum i går med deltagande från Visby, Buttle, Ekeby m. fl. socknar. Inalles 13 veteraner voro samlade och ingen behövde vända fomåt utan pris. Löjtnant Norman som i två år efter varandra innehaft veteranernas pokal fick i år lämna den ifrån sig till Holger Olsson, som nådde 68 poäng. Löjtnant Norman var dock hack i häl med 67 poäng. 3) W. Finberg, Visby 64, 4) J. Angelöf, Ekeby, 58, 5) Aug. Hemström, Visby, 56, 6) K. F. Bergström, Visby, 52, 7) E. Jakobsson, Buttle, 52, 8) G. Lundin, Visborgs, 50.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

Femtio år

fyller den 25 d:s lärarinnan i Stenkumla fröken Anna Lundgren. Hon är född i Hangvar, avlade lärarinneexamen i Skara 1907 samt tjänstgjorde vid Buttle småskola 19081921, vilket sistnämnda år hon tillträdde befattningen vid Stenkumla skola.
Fröken Lundgren har särskilt inom godtemplarorden nedlagt ett mycket intresserat arbete. Högtidsdagen tillbringar hon vid Graune pensionat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193

Idrott och sport.

Idrottsföreningen Varpa
hade igår anordnat tävlan om ”Hedersprispokalen” jämte andra priser, ute i Åhsbergska hagen. Enligt reglerna för vandringspokalen skola alla lag som deltaga i tävlingen kasta en kula mot varandra, och hemföres pokalen av det lag, som vunnit de flesta segrarna. Vid lika antal segrar bli sticken de avgörande. Lagsammansättningen som sker efter vissa regler på grundval av inom föreningen uppnådda resultat i centimeterskastning medför att de kämpande lagen blir ytterst jämna, vilket ökar spänningen än ytterligare.
Då sammanlagt 14 lag ställde upp, så innebar detta att varje lag skulle kasta 13 kulor, vilket blev ett konditionsprov av stora mått. Från kl. 10 f. m. till över 7 på kvällen pågick tävlingen med växlande lycka oavbrutet och ända intill sista kulan för dagen var slutkastad rådde ovisshet om vilket lag som skulle hemföra de flesta segrarna.
Prislistan fick följande utseende:
1) H. Netzel; Sture Nilsson, R. Nyberg, 11 segrar. Hedersprispokalen jämte pokal till varje man i laget.
2) K. Enström, F. Fredin, Sv. Lundberg, 10 segrar. Stick: 149—114.
3) E. Holmström, G. Dahlström, K. Andersson, 10 segrar. Stick: 143—117.
4) Gust. Karlsson, H. Holmkvist, E. Lönnroth, 7 segrar.
5) J. Palmgren, J. Lindström, H. Lundell, 6 segrar. Stick: 124—118.
6) PE. Sandin, K. Johansson, K. A. Pettersson, 6 segrar. Stick: 135—132.

Allmän och gotländsk idrott i Väte.
Väte Gymnastik- och Idrottsförening

höll söndagen den 7 aug. en lyckad idrottsfest i gynnsamt väder och med livligt deltagande av idrottsmän; mest varpkastare med 20 lag anmälda.

Prislistan:
Löpning 100 m.: 1) Rune Mattsson, Slite, 11,9, 2) K. G. Björnlund, Väte, 12,0, 3) K. E. Fredriksson, Väte, 12,0.
Löpning 400 m.: 1) Rune Mattsson, Slite, 53,2, 2) K. E. Fredriksson, Väte, 53,2, 3) Birger Pettersson, Väte, 54,0.
Löpning 1,500 m.: 1) Manne Boberg, Slite, 4,22,71, 2) Sven Boberg, Slite, 4,22,7, 3) B. Lindström, Tingstäde, 4,27,2.
Höjdhopp: 1) Sigvard Mattsson, Väte, 1,56, 2) Georg Nilsson, Träkumla, 1,56, 3) Rune Mattsson, Slite, 1,52.
Längdhopp: 1) G. Nilsson, Träkumla, 5,70, 2) B. Pettersson, Väte, 5,52, 3) Arne Larsson, Väte, 5,27.
Kulstötning: 1) T. Pettersson, Burs, 11,35, 2) H. Hansson, Roma, 11,27, 3) G. Nilsson, Träkumla, 10,39.
Stångstörtning: 1) Erik Lundgren, Väte, 7,83, 2) Ivar Lind, Roma, 7,58, 3) S. Svensson, Guldrupe, 7,51.

Varpa:
Final: 1) Henning Perssons lag, Dalhem, 2) Randolf Nygrens lag, Visby, 3) Ivar Ahlqvists lag, Roma, 4) Ragnar Petterssons lag, Stånga.
Tröst: 1) K. Bjersanders lag, Barlingbo, 2) Hj: Niklassons lag, Buttle, 3) Nils Liljegrens lag, Barlingbo.
Sekr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Svenskbyborna på Gotland sköta sig fint.

”Vår far” — alias agronom Kyhlberg — ger några intryck från en rundtur på ön.
Vid de gotländska svenskbybornas i gårdagens tidning refererade ”nationalfest” i Roma stötte vi plötsligen på agronom Karl Kyhlberg från kungliga huvudstaden. Det var visserligen en god stund före den traditionella gudstjänstens början, men ändock hunno vi inte växla så värst många ord med varandra därute på den solflimrande kyrkvägen. Nämnde Kyhlberg hade nämligen fullt sjå att skaka hand med anländande bybor, samtliga synnerligen angelägna om att få krama den kyhlbergska näven. Ytterst är det ju också den som figurligt talat visat vägen, lagt till rätta och även, såvitt vi kunna se, med framgång allt som oftast fått höja ett i viss mening pedagogiskt pekfinger, när det för snart ett decennium sedan men även senare gällde att hjälpa vilsekomna, av ett mer än vanligt oblitt öde drabbade svenskättade medmanniskor till rätta i ett för dem nytt land med helt nya och följaktligen ovana förhållanden.

Agronom Kyhlberg i samtal med pastor Hoas.

Men detta är saker som förut äro kända. Och erkända. Agronom Kyhlberg är ju den som redan från första stund fick och åtog sig det ansvarsfulla värvet att under Svenskbystiftelsens egid ordna för dessa våra anförvanter, för vilka han alltfort, utan sentimentalitet dess bättre, ömmar, trots att såväl stiftelsen. som han själv numera praktiskt taget är skild från sitt uppdrag. Efter fullgjort värv upphörde ju stiftelsen för något år sedan, även om en särskild fond till bybornas fromma alltjämt existerar. Nog om detta. Som sagt hunno vi i Roma inte med att underkasta vederbörande något ”korsförhör”. Men då hr K., som vistats mer än en vecka på Gotland och därvid besökt så gott som samtliga svenskbybor — dom äro ju som bekant utplanterade litet varstans på ön — antyder något om att han kanske kunde vara anträffbar någon gång ”i morgon kväll” utbedja vi oss genast en liten intervju, ”vilken också älskvärt beviljas. Hr K. kan sina bybor både utan och innan på sina fem fingrar. Mer än de flesta har han följt dem från början och bör sålunda vara rätte mannen att bedöma det aktuella läget på den gotländska ”svenskbyfronten”, jämfört med hur det var i ”begynnelsen”. Intervjuaren går därför till atttack med frejdigt mod:
— Vad gäller besöket? Har inte svenskbystiftelsen upphört att finns till?
— Jo, det är nog riktigt, redak??rn. Men vad som än en gång fört ??ig till Gotland är dels mitt personliga intresse för byborna — det är ju alltid roligt att se hur det går för ens skyddslingar — dels hade landshövding Rodhe bett mig, som ju i alla fall bäst känner dem, företa någon undersökning i samband med framställningar om bidrag från fonden. För att ingen orättvisa skulle uppstå ansåg jag det emellertid bäst att, när jag ändå är härnere, besöka samtliga . svenskbybor, och det har jag nu gjort med undantag för några få, som jag ämnar göra visit hos i morgon.
— Visserligen var det officiellt avskedstagande för cirka ett år sedan, då ju även generaldirektör Malm var med, tillägger han, men jag är ändå glad över att än en gång ha fått besöka dem.
— Och byborna själva? Glada också ?
— Man kan nog säga att glädjen var ömsesidig. För min del gladdes jag över att det gått framåt för byborna och beräkningarna sålunda hållit streck, säger agronom Kyhlberg och fortsätter:
— Under alla dessa år jag besökt dem, har jag faktiskt aldrig som nu fått röna sådana uppriktiga bevis på tacksamhet från deras sida. Många av dem erkänna oförbehållsamt, att de nu insett vilket arbete som legat bakom deras inplantering på Gotland. Detta ha de ju inte förstått förrän nu på senaste tiden.
Jag har till och med fått hederstiteln ”vår far”, och många ha förresten undrat över vem de skulle rådfråga och få hjälp av om inte just av denne pappa.
Detta i förbigående. Det som dock mest har glatt mig är deras stora framsteg ifråga om jordbrukets skötsel, deras blick för vikten av byggnadernas underhåll och att de utan att ta sig vatten över huvudet planerat allt på ett klokt sätt, med god beräkning. De ha rättat munnen efter matsäcken. Vad de vid ett visst tillfälle ansett sig kunna göra t. ex. ifråga om tillbyggnader och reparationer på sina hus, det ha de också utfört då, men väntat med annat som de ansågo sig just vid det tillfället inte kunna gå i land med. Och det är ju så det måste gå till.
— Flera av dem som i början voro allt annat än nöjda med de gårdar de tilldelats, säga nu att de inte skulle vilja göra sig av med dem ens mot dubbla priset. Men, understryker hr K., gårdarna hade inte heller det värde då som nu. De ha upparbetats kolossalt och genom ypperlig skötsel, dikningar och allt vad som till ett välskött jordbruk hör stigit avsevärt i värde. Ja, det finns numera svenskbygårdar som äro verkliga mönsteregnahem på Gotland.
Bland dessa ha vi sådana i Stenkyrka, Ala, Guldrupe, Buttle och f. ö. även på flera, andra ställen, där man nått utomordentliga resultat.
Också det fåtal större gårdar som finns ha skötts på ett förvånansvärt bra sätt, konstaterar hr Kyhlberg.
— Och den yngre generationen, den som nyligen har inträtt eller snart skall inträda i det heliga äkta ståndet, hur går det för den?
— Jag har under min resa även träffat på en hel del ungdomar, sådana som gift sig här, och varit nog ambitiösa och ”framåt” att med det snaraste skaffa sig egnahem. Detta har visserligen skett på skuld, men genom sparsamhet ha de kunnat erlägga den mindre kontantinsats som fordras för ett övertagande av jordbruket. Det är sålunda med stor tillfredsställelse man ser hur väl också dessa yngre bybor skött sig: Genom sin flit och sin sparsamhet ha de därför stora förutsättningar att klara sig gott även i fortsättningen.
— Ja, detta var nu idel ljuspunkter, säger hr K. vidare. Men naturligtvis finns det ett och annat mörkare inslag i väven. Redan på ett ganska tidigt stadium lovade jag att det ojämförligt stora flertalet av de hit inflyttade svenskbyborna skulle komma att reda sig gott. Nu är jag förvissad om att detta förhållande skall bli inte långt från hundraprocentigt. Vad man vidare förutsagt att ett par tre skulle komma att gå överstyr kommer nog också att besannas. Inte beroende på att de fått sämre gårdar än de andra, utan på grund av att vederbörande äro mindre lämpade för mera självständigt arbete.
— Grannsämjan med gotlänningarna?
— Enastående god. Alla bybor skryta, var och en på sin ort, över sina gotländska grannar såsom varande de allra bästa och hjälpsammaste som finns.
I fortsättningen kommer samtalet bl. a. in på vissa jämförelser mellan byborna på fastlandet och de här på Gotland bosatta. Även de förra synas i stort sett klara sig bra, men agronom Kyhlberg är åv den bestämda uppfattningen, att de gotländska byborna ha vissa större förutsättningar härtill än de andra.
Och detta förhållande beror enligt hans mening inte minst därpå att byborna här på ön ha landshövdingeparet hos sig, så att säga. Landshövding och fru Rodhe ha ju alltifrån första början visat ett synnerligen stort intresse för bybornas väl och ve, och titt och tätt bl. a. vid personliga besök på gårdarna gjort sig underrättade om förhållandena. De ha varit vänliga, välvilliga och genom sitt älskvärda sätt gjort det mycket lätt för byborna att kanske till och med lite för ofta vända sig till landshövdingeparet med framställningar av varierande aktualitet.
Så anhåller intervjuaren till sist om en summering av intrycken från den senaste inspektionsfärden.
-—Ja, det kan ju inte gärna bli något annat än att det säkerligen kommer att gå våra svenskbybor väl i handom om vi få ha fred och ro i landet. Fortsätta de som de börjat kommer nog också det stora flertalet att så småningom bli besuttna bönder. Och det kan f. ö. ingen önska högre än jag själv, slutar agronom Kyhlberg.
Pencil.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176