Mjältbranden

är nu på säker återgång inom ön. Endast ett dödsfall har inträffat noder de senaste dagarne nämligen vid Banna i Lärbro, hvilket fall i dag hitkommet telegram inberättade.
Fria från mjältbrandssmitta hafva nu ytterligare förklarats Anna Mårtenssons och Petter Karlssons bygder vid Kroks i Tofta, Dahlgrens och Mårtensson gårdar vid Bondarfve äfvensom Tungelbos, Bringsarfve, Orlefs, Pejnarfve, Stenstugu och Sallmunds i Levide samt Nymans gård, Sigdarfve, Robsarfve och Rovide i Fröjel.
De båda extra veterinärernas tjenstgö ring inom länet upphörde i lördags.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Augusti 1885
N:r 64.

Att följande af mjältbrand smittade orter,

nämligen Säggeby i Källungesocken samt Anna Mårtenssons och Petter Carlssons bygder vid Kroks i Tofta socken, numera af veterinär förklarats fria från sagde sjukdom, varder härigenom kuogjordt. Visby i Landskans: liet 11 Augusti 1885.
På Landshötdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambræus. Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 Augusti 1885
N:r 64.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För försummelse att betala hundskatt fäldes trädgårdsmästare Karl Eneberg till fem kronors böter, hvarjämte han ålades utgifva dubbel hundskatt med tio kronor.

Fru Augusta Slenmark, som anmält sig härstädes idka boktryckerirörelse, var igår genom landskanslisteu Sturizsubecker såsom ombud för stilgjuterifirman Flinsch i Frankfart instämd med yrkaude om betalning, 2,545 mark, för levererade stilar, för hvilka svaranden vägrat lemna accept och för hvilkas betalning garanti lemnats af snickaren Osterman, Svaranden, som genom ombud inlemvade en skritt, bvari krafvet delvis bestreds, enär blott en del nu skulle vara förfallen, ålades för utreduing personlig inställelse 24 Augusti.

I målet mot skomakare J. F. Viberg samt arbetarne Oskar Norberg och Alstedt har, såsom förut nämts, Viberg ådömts edgång. Viberg inlemnade igår en skrift, hvari han anförde jäf mot det vittne, som berättåt, att Viberg slagit Norberg i hufvudet; Viberg, som ej ville gå eden, sade sig endast hafva utöfvat sjelfförsvar mot Norberg. Å Norberg och Alstedt yrkade han ansvar för hemfridsbrott. Utslag afkunnas 24 dennes.

För våld mot Niklas Johansson, Homa i Stenkumla, samt för öfverdådigt körande af en annans häst utanför Söderport var arbetaren Axel Lindbom från Vesterhejde åtalad.
Lindbom, som är anstäld vid befästningsarbetena vid Hall i Fleringe, infann sig ej, hvarför målet uppsköts till 24 dennes, då L. vid tio kronors vite skulle komma till städes.

För ärekränkning och stenkastning mot torghandlare Johansson och skomakare J. F. Viberg var f. artilleristen P. A. Nilsson instämd äfvensom för fylleri vid ett annat tillfälle.
Svaranden, som vistas vid Hall i Fleringe, var frånvarande. Målet uppsköts till 31 dennes, då Nilsson ålades infinna sig vid tio kromors vite.

För djurplågeri vid tvänne tillfällen yrkades ansvar å hemmansägare Lars Assarsson, Ansarfve i Tofta. Svaranden hade till körslor begagnat en häst, behäftad med tre öppna sår. Målet uppsköts till 24 dennes, emedan Assarsson ej nu iakttog inställelse. Vid tio kronors vite ålades han infinna sig nästa gång.
— Hemmansägare Fredrik Virgin, Halvards i Vesterhejde, var åtalad, emedan han kört med en utmagrad häst, som hade ett öppet sår. Svaranden erkände förseelsen.

För oljud å Södertorg voro sjömannen Joban Andersson och f. kronoarbetskarlen Jakob Ahlgren åtalade. Andersson hade ej kunnat anträffas med stämning; Ahlgren uteblef.
Målet. uppsköts till 24 dennes, då Ahlgren ålades inställa sig vid tio kronors vite.

För oljud och fylleri yrkades ansvar å arbetare Karl Johan Hejdenberg, Snäckarfve i Stenkumla. Svaranden, som är anstäld vid befästningsarbetena vid Fårösund, hade ännu ej anträffats med stämning.

För våld mot arbetare G. A. Nilsson var f. artilleristen Anton Ferdinand Bruzell åtalad. Svaranden erkände, att han tilldelat Nilsson med en käpp ett lindrigt slag i hufvudet. Utslag afkunnas 16 dennes.

Häktad blef igår ynglingen Alfred Julius Otberg, hvilken vid Skeppsbron i söndags qväll tilldelade garfveriarbetaren Axel Andersson ett svårt knifhugg i axelen, Otberg och Andersson råkade i slagsmål med hvarandra, i folkträngseln, då frä!sningsarmén från Stockholm landsteg från ångaren Luleå.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Augusti 1885
N:r 62.

Mjältbranden

har ytterligare spridt sig ehuru, sedan 24 dennes ett omslag i väderleken inträdt med regn och svalare luft, ett märkbart aftagande af sjukdomsfallen ägt rum.
De hittills med säkerhet kända fallen uppgå till 94, nämligen 84 nötkreatur, 7 hästar och 3 får, af hvilka djur samtlige dött med undantag af två, som äro under behandling. Sjukdomen har härjat vid 58 gårdar i 16 socknar. Utom de förut nämda gårdarne hafva ytterligare förklarats smittade Tomas Tonells gård vid Tomase i Gantbem, K. Erikssons gård vid Banna i Lärbro, O. Hellgrens och August Anderssons gårdar vid Säggeby i Källunge, Anna Mårtenssons gård och arbetare P. Karlssons bygd vid Kroks i Tofta, Medebys gård i Hejde, Ungbåtels gård samt Bosarfve hemmans ägande Hedhagen och kringliggande hagar i Stånga, Enges gård i Alfva, Robsarfve, Hallgårds, Sigdarfve och Nymans i Fröjel, Sallmunds, Bofride, Skönarfve och Stenstugu i Levide, Grymlings och Uggårds i Ejsta, Gårdsby i Fardhem, Ejmunds i Gerum samt Oxarfve och Mullvalds gårdar i Hemse.
Fria från smitta hafva nu förklarats Burge, Skogs och Magnuse gårdar i Levide, nämdeman O. R. Petterssons gård vid Liffride i Stånga, Hunninge i Klinte, samt Tippsarfve och Qvie i Hejde, doék så att Qvie hemmans beteshagar å s. k. Heden fortfarande äro smittade och vägen derigenom stängd för kreatur.
Enligt igår afton hitkommet telegram har ett nytt dödsfall inträffat vid Enges i Alfva samt sjukdomen uppträdt vid Ejmunds i Gerum och Stenstugu i Levide, hvilka gårdar afspärrats. En Per Jakobsson vid Verldsände i Klinte tillhörig ko störtade i förgår; enär detta dödsfall inträffade på en äng, belägen långt från Verldsände, afspärrades endast ängen, ej gården Verldsände.
Utom länsveterinären och distriktsveterinären i Hemse tjenstgöra fortfarande två extra veterinärer, dessa två senare stationerade i Levide och Klinte.
Angående sjukdomens utbredning och förhållande har länsveterinär Nyblad i förgår afgifvit en längre redogörelse.
Af nedanstående tabell framgår sjukdomens utbredning och de inträffade dödsfallen från 14 till 29 dennes:

Inom Fröjel och Levide socknar, yttrar länsveterinären, har sjukdomen förekommit mera farsotartad än i de öfriga, der den uppträdt mera sporadisk. Högsta antalet dödsfall, som inträfiat vid de olika gårdarne, hafva egt rum vid Lilla Hejdes och Hallgårds i Fröjel, der å hvardera stället fyra nötkreatur störtat, samt vid Orleifs i Levide, der en häst och fyra nöt dött. Som kreaturen under denna tid vistats å bete, hafva mera undantagsvis några sjukdomstecken iakttagits hos djuren. Der dessa tecken observerats, hafva de utgjorts af dåsighet och upphörd foderlust, därjämte stundom darrningar samt mjuka svulster å halsen, bålen och extremiteterna. Förloppet har varit mycket hastigt, så att döden inträffat efter några timmar. Med afseende på orsakerna till sjukdomens uppkomst, så torde dessa, fortsätter länsveterinären, der ej smitta individerna emellan kan påvisas, helt och hållet få sökas i de förändringar, som den torra sommaren åstadkommit genom grundvattnets sänkning till en lägre nivå än den vanliga, hvarigenom mjältbrandssporernas utveckling och förökning i hög grad gynnats. I de allra flesta fall har sjukdomen uppkommit under djurens vistelse & bete på myrarne eller sankare ängar. Som mjältbrand är en sjukdom, som här nästan årligen uppträder endemisk, under forna tider säkerligen långt våldsammare än nu, och då kreatur, som angripits och dött deraf, i vanliga fall nedgräfts & betesplatserna, så hafva dessa ställen derigenom bildat ett slags härdar för smittämnets bibehållande, der sporerna genom de gynnsamma vilkor, som ett mildt klimat erbjuder, haft tillfälle att fortlefva och föröka sig. Under denna sommar har genom den långvariga torkan en större sänkning af grundvattnet ägt rum, hvarigevom förut genomfuktade jordlager, innehållande organiska ämnen, genom vattnets fallande blottats och kommit i beröring med luften, hvarvid de organiska ämnena öfvergått i förruttnelse. Endast på detta sätt, anser länsveterinären, torde man kunna förklara sjukdomens uppkomst på vidt skilda lokaler.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Mjältbranden

har ytterligare utbredt sig, ehuru på grund af den nu in trädda svalare väderleken sjukdomen synes hafva aftagit i häftighet.
Länsveterinär Nyblad afreste igår härifrån till Tofta, der ett kreatur angripits af mjältbrand. Enligt telegram i dag har ett nyit fall inträffat i Klinte, hvarjämte sjukdomen nu äfven yppat sig i Alfva och Hemse socknar, hvilka förut varit oberörda af smittan.
Länsveterinären företager i dag och i morgon en inspektionsresa å de smittade orterna.
Länsstyrelsen har i enlighet med medicinalstyrelsens hemställan påbjudit, att ingen utförsel af kreatur från ön får äga rum utan föregången af länsveterinären förrättad besigtning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

För boupptecknings

förrättande efter arb. L. Valgrens, Krokstäde i Tofta, aflidna hustru, f. enkan Anna Christina Rosengren, Krokstäde, torde de som hafva ouppgjorda affärer med den atlidva eller nämde sterbhas desamma anmäla hos hemmanbsägaren Alf. Bäck: ström, Krokstäde eller till undertecknad senast före lördagen den 6:te instundande Juni.
Rofvalds i Eskelhem den 23 Maj 1885.
JOHAN OLSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 Maj 1885
N:r 43.

Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Ett jordfynd,

bestående af en halseller hufvudprydnad af guld med sirater i båda ändarne, påträffades härom dagen af Oskar Ahlin vid Dyple i Tofta. Fyndet, som väger närmare ett halft skålpund, har hembjudits staten till inlösen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Maj 1885
N:r 37.