Genom hängning

beröfvade sig landtbrukaren Karl Gahne, Ytlings i Othem, lifvet sistlidne söndags afton. Vid half 8-tiden på aftonen utgick han från familjen, uppgifvande sig skola gå ut i drängstugan. Då han en längre stund uteblef, eftersöktes han under nattens lopp, men utan att man kunde finna honom. Först på morgonen påträffades han, hängande död under tröskverket. Mannen i fråga, som varit känd såsom en fromsint, stilla och redbaran, har lidit af starkt utpräglad tungsinthet och svårmod, tidtals gränsande ända till svagsinthet, hvartill måhända nu sällat sig penningebekymmer, hvilket allt tros vara orsaken till den förtviflade handlingen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Januari 1886
N:r 3.

Ett hemskt sjelfmord

föröfvades härom dagen vid Lingsarfve i Eskelhem. I ett till gården hörande utbus påträffa des af gårdens närmaste grannar, ditkallade af rop och jämmerskri, åttiofyraårige undantagsmannen Lars Steffensson med ett större öppet såriöfre delen af magen, ur hvilket afskurna tarmar framhängde. Bredvid gubben, som ännu var vid lif och full sans, låg en blodig slöjdknif, med hvilken han angaf sig hafva uppskurit magen. Han afled efter omkring fyra timmar, innan tillkallad läkare hunnit anlända.
Gårdens husfolk voro vid tillfället borta från hemmet, sysselsatta med potatisupptagning, men anlände hem, innan gubben afled.
Vid polisförhöret inför kronolänsmannen intygade de närmaste grannarne, att ingen som helst oenighet mellan undantagsmannen och undantagsgifvaren husbonden Nils Pettersson någonsin förmärkts, utan hade tvärtom det bästa förhållande dem emellan rådt, hvilket äfven Steffensson sjelf uppgifvit för sina grannar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Oktober 1885
N:r 85.

Genom hängning

beröfvade sig i tisdags ogifta arbetaredottren Maria Sofia Karolina Stenberg lifvet vid Hägsarfve i Buttle, der hon vistades på besök hos sin svåger. Hon hade på senaste tiden varit grubblande och svårhandterlig samt yttrat, att hon hade för afsigt att begå sjelfmord för att undslippa sina lidanden. Under det hustolket under en kort stund aflägsnat sig från gården; verkstäldes sjelfmordet. Stenberg var boende hos sin åldriga moder vid Ejmunds i Roma.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Augusti 1885
N:r 63.

Sjeltmord

föröfvades i förgår afton af skräddaren Johan Lyander, hvilken i värheten af Kopparsvik påträffades i sanslöst tillstånd, hvarför han af polis fördes in till staden. Bredvid honom fann man en flaska skedvatten, af hvilken syra hans kläder voro betydligt anfrätta. Tillkallad läkare undersökte genast hans tillstånd och beordrade hans intagande på lasarettet, der Lyander, oaktadt energiska försök gjordes att rädda hans lif, afled på natten till följd af den syra han intagit.
Orsaken till sjelfmordet angifves hafva varit förtviflan öfver att han blifvit dömd till fängelse, emedan han utan att kunna styrka det åtalat några personer för mened.
Lyander, som förut tjenstgjort vid stadens poliskår, var vid sin död några och sextio år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Augusti 1884
N:r 62.

Sjelfmord.

Skräddaren J. Lyander, hvilken nyligen blef af rådhusrätten härstädes, för det han angifvit några personer kunna föra detta i bevisning, dömd till 6 månaners straffarbete, som dock sedan af svea hofrätt ändrades till 4 månaders fängelse, anträffades i onsdags afton i närheten och befanns hafva genom intaget skedvatten, velat förkorta sitt lif. I sanslöst tillstånd fördes han genast till lasarettet, hvarest han, efter gjorda fåfänga försök att rädda hans lif, afled på natten.

Gotlands Tidning
Lördagen den 2 augusti 1884
N:r 61.

Om skollärare Nordins sjelfmord

i Amerika meddelas följande i Chicagotidningen Gamla och Nya Hemlandet, som förklarar alla de af amerikanska tidningar utspridda rykten om bans höga härkomst fullkomligt grundlösa:
Skolläraren Johan Aug. W: Nordin, som en tid hållit skola i Lake View och senast i Hajerer (en . förstad till Chicago), begick sjelfmord i. svenska kyrkan derstädes natten till den 8 Aug. Nordin var omkring 21 år gammal; han kom för ungefär 1 årsedan från Gotland. Han egde goda kunskaper och en mindre vanlig förmåga att undervisa, men var ofta grubblande och »besynnerlig net» samt yttrade vid mera än ett tillfälle, att han ämnade begå sjelfmord liksom sin fader. Den 2 Aug. förklarade han, att han var sjuk, hvarför han gaf skolbarnen lof en timme tidigare än vanligt. Han begaf sig derefter ensam till kyrkan, hvarest hans lik följande afton påträffades. Han hade med en revolver beröfvat sig lifvet.
Hans lik låg utsträckt bakom predikstolen på en der stående soffa. Han var iklädd fina, svarta kläder, bredvid hade han & en stol lagt sin hatt, sin svarta halsduk och sin hvita krage, och öfver honom lästes å den svara taflan de med krita skrifna orden: De döda gråta icke.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1883
N:r 71.

Sjelfmord,

genom att jaga en kula genom hufvadet, begick pyligen i Englewoods kyrka vära Chicago en ung svensk G. Nordin, född här på Gotland. Sjelfmordet upptäcktes af en af kyrkans körsångare; Gustaf Aridersson. Då denne kl. 8 på e. m. kom dit för att deltaga i ett sångprof, blef han näml. högst förvånad öfver att se kyrkan festligt upplyst. Denna förvåniog övergick emellertid till förfärar, då han fann kyrkans orgelnist och skollärare, sedan 3 månader, Gustaf Nordin, ligga död framför altaret — ihjälskjuten, med en revolver i handen. På en stor tafla bakom predikstolen hade han skrifvit: »de döda gråta icke.» Nordin, som varit i Amerika omkring ett år, hade som skollärare och orgelnist 35 dollar för månaden i aflöning, samt gaf äfven privat undervisning. N. gjorde intryck af att hafva erhållit en mycket god uppfostran; hans personlighet var behaglig, nästan qvinlig, och den svenska församlingen tyckte bra om honom. Han hade sjelf låtit sina bekanta förstå, att han var oäkta son till en mycket högt uppsatt furstlig person i Sverige, berättar Svenska Amerikanaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1883
N:r 70.

Sjelfmord.

I måndags morgon förkortade hemmansegaren Niklas Johansson, Kysings i Vall, sitt lif medelst hängning. Under sista tiden hade han fällt yttranden, som häntydde härpå, hvarför han noga vaktades af hustrun och barn, men detta oaktadt verkstälde han sitt uppsåt. Anledningen lär vara en borgensförbindelse å 2,000 kr., som han måst infria. Johansson var i goda omständigheter.
För omkring två år sedan afhände en broder till den nu aflidne sig lifvet äfven genom hängning.

Gotlands Tidning
Lördagen den 12 maj 1883
N:r 38.

Genom hängning

beröfvade sig i måndags hemmansegaren Karl Niklas Johansson, Kysings i Vall, sitt lif. Johanszon hade för några år sedan lidit af en svår hufvudvärk, som sistl. vinter tilltog i hög grad, ’så att han ej kunnat under senaste halfårot förrätta något arbete utan merendels legat till sängs. Under sina plågar har han fält yttranden, som häntydde på att han umgåtts med tanken att afhända sig lifvat; dassutowm anfäktades han af svåra grubblorier öfver att hafva gjort hustru och barn mycket orätt, emedan han för en tid sedan måst utbetala 2,000 kronor, för hvilka han gått i borgen. I måndags hade han vid 6 tiden på morgonen stigit upp och uppgifvit för sin hustru, att han skulle gå till ladugården. Då han emellertid ej afhördes på ett par timmar, började hans hustru och barn att eftersöka honom, då den äldsta dottren påträffade honom hängande död på loftet till en å gården befintlig qvarn. Johansson var vid sin död 56 år gammal.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Maj 1883
N:r 38.

Genom hängning

har skolläraren och klockaren i Eskelhem Johannes Åkerman beröfvat sig lifvet. Han påträffades i förgår hängande i ett träd i närheten af Djuplund, söder om staden. Åkerman, som under innevarande termin åtnjutit tjonstledighet, har under en längre tid lidit af melankoli med högst nedtryckt själstillstånd. Åkerman, en fyratiokrs man, efterlemnar hustru och barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 april 1883
N:r 34.