Till föreståndarinna

för Visby högre flickskola efter fröken Valborg Grapengiesser, som med denna termins utgång på egen begäran entledigats från nämda befattning, har skolstysen i går antaglt rektorskan änkefru Elisabet Lange, född Ekman.
Till lärarinna vid flickskolan efter fröken Margit Hesselberg, som likaledes med vårterminens utgång lämnar sin anställning vid skolan för att ägna sig åt fortsatta studier, har antagits lärarinnan Agnes Ljunggren från Dalsland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91

Om rektor P. A. Lange,

den i Karlskrona för ett par dagar sedan hädansovne gotlandssonen, ge ortstidningarna synnerligen sympatiska dödrunor.
Karlskrona-Tidningen skriver:
»Det är sorg vid Karlslaona högre allmänna läroverk. Dess av lärare och elever varmt avhålne rektor, d:r Per Adolf Lange finns icke mer.
Dödsbudet kommer smärtsamt överraskande. Man hade i det längsta trott, att han skulle gå, segrande ur kampen med sjukdomen och under de sista dagarna betecknades tillståndet som i någon mån förbättrat. Men hoppet att han skulle komma sig och träda tillbaka till sim plats i ledningen för läroverket gäckades.
Med rektor Lange har läroverket gjort en hart när oersättlig förlust. Visserligen hade han endast verkat här i några korta, år, men under denna tid hade han som få andra vunnit sina kamraters och lärjungars odelade förtroende och vänskap. Sorgen är stor och beklämmande icke endast i läroverket, utan i vida kratsar i vår stad. Var rektor Lange gick fram, mötte och vann han vänner genom sina vackra och sympatiska egenskaper. Han var en god och fin männika, en människa, i viken intet svek fanns.
Han var den duktige organisatörer, den ,skicklige pedagogen och den framstående vetenskapsmannen, men, framför allt var han den vidsynte och förstående ungdomsvännen, som varmt nitälskade för sina elever. Därför kommer också hans gärning här och hans vinnande personlighet att länge bevaras i ljust minne.»
En kamrat vid läroverket, lektor P. Backund, skriver »in memoriam»:
I dessa vårligt strålande dagar, klå ljuset åter häfdar sitt välde över mörkret, når oss budskapet om att en av ljusets ädlaste banérförare lämnat oss.
Per Adolf Lange, den ,framstående vetenskapsmannen, den utmärkte pedagogen, ungdomens vän och fader, den utomordentlige chefen har midt i blomman av sin ålder måst gå ifrån oss alla, som älskade honom. Den förlust, som vår stad och värt läroverk sålunda gjort, är oersättlig.
Hans livsväg är typisk för huru i vårt land läroverken hitintills dragit till sig även de främsta vetenskapliga begåvningar, sådana som i varje annat land skulle varaktigt fästs Vid universiteten.
En sådan rektor som P. A. Lange är sällsynt. Hans sakliga, fria och
vidhjärtade livssyn, hans öppna och förtroendefulla väsen, hans oändliga hänsynsfullhet och hans innerliga trofasthet vunno allas hjätan, som lärde känna honom. Han hade inga ovänner. Så satte också, hans goda och ädla ande sån prägel, på vårt läroverk, där kan fick verka knappa 5 år. Få torde lärdoverk vara, där under de sista åren föreåmmit så få tråkigheter i fråga om disciplinen som fallet Var under d:r Langes kloka och lugna ledning. En sådan det goda samarbetets anda, som han förstad att ingjuta hos alla omkring sig och göra fruktbärande för vårt läroverk, är för visso sällsynt i dessa splittringens och orons tider.
Han föll på sin, post.
Requiescat in place!

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

In memoriam.

Rektorsmötet i Stockholm avslutades i går. Vid tisdagens sammanträde ägnade generaldirektör Bergqvist några ord åt minnet av den under måndagen avlidne rektorn vid Karlskrona läroverk, P. A. Lange, och lyste »frid över minnet av den nitiske rektorn, den skicklige läraren och ädle människovännen», vilka ord de närvarande stående åhörde.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76

Passagerarelista.

Från Kalmar med Tjelvar 30 April: kaptenerna O. Gyllenram, Almberg, Nordenskjöld, Gyllenram, Ek, Cederström; löjtnanterna Hübner, von Vicken, Hertzman, A. Lange, Mellerborg, Schenström, Gyllenram, Strömberg, Torén, Kruse, C. Falk, Bolin; hrr Mårtman, Falck, Krook, Eklund, Bergström, Lundgren, Wedholm, Liljebjelke, Larsson, Pettersson, Sahlstedt, Dahlgren, Lagergren; frök:na Kahlström, Hjort.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 April 1888
N:r 35

Passagerarelista.

Från Stockholm med Klintehamn, 6 Januari: häredshöfding Bergström, doktor Lange, kaptenerna Hansén, Ludvigson, hrr Stenbohm, Schartau, Pettersson, Nylén, Boman, Stuebecke; fru Thomson; fröken Karlström.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Adolf Langes griftefärd.

Under synnerligen högtidliga och anslående former jordfästas på påskaftonen i Fredrikskyrkan i Karlskrona, stoftet efter framlidne rektor Per Adolf Lange. Redan vid halv 3-tiden hade stora människomassor samlats på Stora torget, där högre allmänna läroverkets elever bildade häck från Fredrikskyrkan till Kungsgatan. Kl. 3 anlände likvagnen, eskorterad av 8 elever ur läroverkts högsta ring, vilka därefter under tonerna av en sorgmarsch inbura den rikt blomsterhöljda kistan och placerade den i kyrkans kor. Bland de närvarande märktes förutom de närmast sörjande och litroverkets lärare och lärjungar en stor skara vänner och bekanta till den avlidne.
Sedan psalmen 484 v. 1-3 sjungits, trädde kyrkoherde Thorsten Pihl för altaret och höll, utgående från orden: »Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig», ett anslående och högstämt griftetal. Kyrkoherde Pihl förrättade derefter jordfästningen enligt ritualen och sedan psalmen 461 v. 8 sjungits, utförde komminister Witzell begravningsmässan.
Därpå sjönks ånyo en psalm, och slutligen utförde en kör skolbarn från läktaren Integer vite och Stilla skuggor, varpå kistan utbars under tonerna av en sorgmarsch. Från kyrkan gick processionen till Nya kyrkogården och sedan kistan nedsänkts i graven talade lektor Lars Lindberg och tolkade lärarekårens sorg över den förlust läroverket lidit. Å elevernas vägnar framförde studeranden Gunnar Nordholm ett sista farväl och tack till den avlidne, och sedan lärare och elever blottat sina huvuden inför den öppna graven, var den gripande akten till ända.
En övervåldigande mängd av kransar och blommor följde båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Borgmästare S, J, Matthiesen:
Heimskringla af Sn. Sturleson, 2 band. Pipränsare nål af silfver, förgyld, med en taffelsten och sex rubiner Pokal-glas, matt slipadt.
Borgmästarinnan Anna Matthiesen, f. Hansen:
Luktvattensflaska af glas med Fodral af elfenben, konstsvarfvadt. Fruktkorg af postlin, genombruten.
Bagare Nils Lindbom:
Wisby stads Skomakare Ämbets Räkenskapsbok 1760, fol. K. M:s Ordning och Skrå för handtverkare, af 1720. Sthlm 1741, 4:o. Snörlif af lärft, blått. Plånbok af läder. Låstapp af järn.
Madam Anna Malm:
Thé kanna af äkta postlin, hvit med blommor.
Husb. C. J. Gardelius Hägsarfve i Ekeby:
Porträtt af J. Gråberg i Hemsö, en skänk till sjökapten G. Ekström (då på besök i Florens)
Adjunkt D:r G. Lindström:
Knapp af bly, hittad i Fardhem.
Handl. J. P. Fardelin uti Rute:
1/2 Daler Silf. Mynt (femstämplad kopparplåt.)
Öfverstelöjtnantskan Charlotta Stenberg, f. Segerdahl:
Dryckeskanna af masur-björk, snidad (jagtstycke). Een Reese-Book ö. thet G. o. N. Test., Sthlm 1588, fol. Clavis Script Sacrae, Basil. 1629, fol. Thet N. Testament (1:a Del.), utan årtal, fol. En Ceder kotte.
Consul Carl Stenberg:
Kontant (för en gång) 25 kr.
Stud. N. S. Stenvall:
Slipsten af grushäll, funnen vid Smiss i Garda.
Kyrkovärden Joh. Söderdal, Boleks i Eskelhem:
Tallrick af postlin, målad.
Husb. Oskar Norvall, Hamars i Norrlanda:
Vita S. Johannis Bapt., 2:dra delen, Sthlm 1615, fol.
Fru Fredrika Jhre, f. Sturtzenbecker:
Eld don (medelst lås), med ljusstake. Fogelstekspett.
Löjtn. Joh. Hagdahl:
Flint-skärfva, tillknackad, hittad vid Wible.
Fru A. C. Bacherus, f. Lutteman:
Coiffure af gazir, med blommor (brukad för 50 år sen). Klädningslif af siden, grönt (D:o) Klädningslif af siden, ljusrödt, silfverspetsar (D:o) Skor af siden, gröna (D:o). Skor af skinn, ljusröda och broderade.
M:ll C. C. Lange:
Guld spets, 1 aln 3 tum lång och 3 tum bred (brukad på Bind mössa). Kam, genombruten, hög. 6 st. Vin-glas, slipade (J. L.) Snusdosa (af en klöf) med spegel i locket.
M:ll Emma G. Törner:
Pokal-glas, slipadt, (H), med lock.
Fru M. S. Ahlberg, f. Törner:
Pokal-glas, slipadt (H), utan lock.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 December 1874
N:r 97

Gåfvor till Gotlands Forn-sal

såväl hvarjehanda Forn-saker, hvilka nedanskrifna Gifvarinnor och Gilvare dels redan (för tillfället) lemnat till S . . . och dels lofvat i framtiden skänka till den föreslagna Samlingen, som ock kontanta medel, gifna för att till dess ökande, vård, m. m. användas. — Den närmare beskrifningen öfver dessa fornsaker samt deras fullständiga historia, o. s. v., som emellertid är noggrant antecknad, måste för korthetens skull nu här förbigås. Men komma de efter hand möjligen inflytande gåfvorna att sålunda offentligen omnämnas.
a). Redan öfverlemnade Fornsaker och Penningar, skänkta af:
Auktionisten E. R. Ringbom: Eld-don, medelst flint-lås. K. Kristoffers Lagh-Book.
Kantor O. J. Enequist: Sockenkommunion-fodral af läder (jemte Vinflaska af tenn) inköpt från Domkyrkan. Spik-harmonika. Sten-yxa, 7 1/3 tum lång.
Löjtnant J. F. Tiljander: Spegel med slipad facetterad glas-ram; samt kontant 5 kr.
Handlanden J. L. Ehinger : Kartusch samt Drag-rem (vid Artilleriet) af elghud, under K. Karl 12:tes krig brukade af karolinen kapten Emanuel Ehinger. Vänja, enligt uppgift, buren af öfverste Joh. Norby. Borgar-värja, som tillhört rådman N. Klingvall. Matsked af silfver (af 1701). Matsked af silfver, med led på skaftet (af 1718). Socker-tång (af okontrolleradt silfver). Kista, ornerad (af 1641). Porträtt i olja af S. W. Mark, slottsläkare på Wisborg. Porträtt i olja af Bengt Färgare. Porträtt i olja af dennes hustru. Porträtt i olja af Chir. o. Anat. Operatören Joh. Maskou. Porträtt i olja af dennes hustru Katarina Sehiöberg. Tafla, grafskrift öfeer rådman L. Fåhraeus. Frack (Bröllops-Andra-dags), som tillhört handl. B. E. Ehinger. Väst af siden, svart och hvit, randig. Väst af siden, röd och hvitprickig. Väst af siden, svart, broderad. Väst af skarlakan, röd, med länke-knappar. Kortbyxor af siden, svarta, som tillhört B. Ehinger. Lång.struntpor af siden, hvita. Plånbok af siden, broderad. Morgon-mössa af siden, grön. Kyrk-käpp af spanskt rör, mål ornerad knapp (en gåfva till V. E. E. af Joh. Fåhraeus i Amsterdam). Kofta af siden, violett och hvitrosig. Tröja af siden, blå. Tröja af siden, brungrön. Schal af kambrik, hvit, broderad. Schal af kambrik, hvit, med kulört bord. Ridikyl af siden, hvit. Mössa af siden, blå. Natt-rock af halflinne, blå rosig. Kortbyxor (till borgareuniform) af kasimir, hvita. Tofflor af skinn, violetta och rosiga. Page-tröja (från K. Gustaf 3:es hof) af siden, ljusblå. Uniforms-frack med majors-epåletter (af K. Nerikes regemente) och Tschakot (af D:o), samt Fruntimmers-Hatt (från 1830- eller 40- talet) med plym.
Mamsell A. C. Hoffman:
Tafta (figurer), sydd på sidentyg af A. C. H. 1807. Märke-duk. Dricks-glas, orneradt med landskap (i lavis).
Magistrat-sekreteraren Gabr. Herlitz: Porträtt i olja prosten N. Lange. Porträtt i olja af hans hustru M. C. Facht. Kakelugns stycke at jern, gjutet med figurer (Nattvarden).
Fru Hermanna Herlitz, f. Cramér: Bind-mössa med pannstycke. Kam hög, genombruten.
Fru Hedda Cramér, f. Donner: Kofta af siden, rosenrödt, med schattérsöm. Kofta af siden, grå och hvit, blommig. Ett par skor af silfverbrokat, broderade, (hvilka tillhört Fru Anna Greta Donner, f. Lythberg). Sol-fjäder af sandel-trä, genombruten. Sol-fjäder af elfenben, med stenar, genombetten. Snör-lif af lärft, med valfiskben. Ett Stek-spett.
Mamsell Louisa Fredr. Säve: Kam, hög, genombruten.
Lektor Arvid Sundberg: Kontant 20 Kronor.
Handlanden J Hägg: Kontant 20 Kronor.
Doktorinnan S. M. Kolmodin, f. Gerle: Dop-klädsel af pichet, hvit, broderad. Bind-mössa af silfverbrokat. En Sko af siden, röd. Märk-duk (M. B. 1732). Märk-duk (M. S. G. 1806). Etui af brons. Dosa af koppar, med emalj. Tafla (figurer, på elfenben). Nyst-stol af ben. Ridikyl-lås af messing. Sänghimmel, snidad o. förgyld. Äggost- form af bränd lera. Sid-hallda (häst-fängsel). 2:ne Pistol-hölster. Väst af ylletyg, blå. Penning-pung af silke, beoderad.
Mamsell Sofia Kolmodin: Blomster-urna af glas-postlin, liten, ornerad.
Mamsell Eufemia Kolmodin: (Parasoll-) Sol-fjäder. Sol-fjäder af elfenben med paljetter. Sol-fjäder af elfenben, med paljetter och tyll-rosett. Sorg sol-fjäder, svart.
Tullförvaltare W. Fåhraeus: Tafla (S. Katarina ödekyrka), lavis af Geris. Tafla (S. Nikolaus), lavis af J. G. Klingvall.
Prostinnan E. Romdahl, f. Ekholtz: Dosa af agat.
Ombudsman C. G. Bahr: K. Karl 11:s Sjö-lagh, 12:o Sthm 1785.
Landtmätare A. Kollberg: En Perla af glas, genomborrad.
Doktorinnan Johanna Söderberg, f. Wahrgren: Sol-fjäder af elfenben, genombruten. Em Nöt knäppare.
Fru Elis. Engbom, f. Ehinger: Psalmbok (med Noter), Sthm 1739. Robe och kjol af siden, svart, blommig. Kofta af siden, hvit, blommig.
Fru Ann-Sofi Hederstedt, f. Ehinger: Ridikyl af siden, hvit, med målade ornamenter. Slöja af gazir, hvit.
Öfverste O. Malmborg: Batalj-knif, d. 6 o. 7 April 1862 tagen af O. M. på stridsfältet Pittsburg Landing eller Shiloh i Tennesse uti N. Amerika.Urmakaren K. J. Ehinger: Pik (fordom i bruk vid Gotl. Nat. Beväring).
b). Gåfvor, som i framtiden skola lemnas till Forn-salen af:
Mamsell C. C. Lange: Porträtt i pastell af kyrkoherden Mag. Jog. Lange. Bord, litet, med figurer samt lackeradt.
Auktionisten E. N. Ringbom: Porträtt i olja af Öfverstelöjtn. Dahlberg. Stenyxa, 10 tum lång.
Landtmätare A. Kollberg: Porträtt i olja af målaren J. D. Kollberg.
Urmakare K. J. Ehinger: Nattlåda (på fotställning).
(Forts.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 September 1874
N:r 74

Carl Timotlieus Lange.

Carl Timotlieus Lange.

Alfva o. Hemse.
F. i Hejde, Gotl. län, 1823 7/12. Stud. i Upps. 41. Prv. 50; aman. vid Visby domkapitel 49; pred. vid länscellfäng. i Visby 53; domkyrkosyssloman 57; kyrkoherde i Alfva fr. 61.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.