Sjöolyckor.

Holländska skonerten ”Jacomine Cornelia” kapten Drok, på resa från Riga till hemorten Rotterdam med planklast, strandade utanför Gröttlingbo natten till den 6 dennes.
I Göteborg hemmahörande briggen ”Tuspan” förd af kapt. O. Christensen, på resa från Dunkerque till Köpmansholmen, strandade vid lilla Carlsö den 3 d:s kl. 10 e. m. Fartyget kom snart flott och inbogserades sistl. lördag till Wisby af bergningsångaren Neptun.
Kornlastade tyska skonerten ”Thales” kapt. Jacobson, som för kort tid sedan strandade vid Sproge kom åter flott och infördes till Klintehamn för att reptreras.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 November 1874
N:r 89

Ytterligare inbrottsatölder.

Utom de i förra numret omnämda stölderna i Bro och Westerhejde, hafva tjufvar nyligen föröfvat inbrott i gårdar i Westergarn, Klinte och Eista socknar samt nu senast i Hamra socken, dervid penningar samt guld- och silfverpjeser bortstulits. Det vill synas, som mu de djerfva tjufvarne strukit från trakten af Wisby söderut åt landet, såvida, såsom troligt synes, dessa brott föröfvats af samma personer, önskligt vore, att vederbörande polismän såväl i staden som på landet ville egna en skärpt uppsigt å sådana kringstrykande personer, hvilka man kan hafva någon anledning misstänka får oärlig vandel.
Hos kon:s bef:bde äro följande stölder anmälda:
under någon af nätterne d. 29 sistl. sept. och den 4 uti innev. månad i Tofta sockens kyrka, hvarest tillgripits omkring 8 kr. i penningar, en låda med inliggande 3 eller 4 skålp. mer och mindre brända stearinljus, en ljusstake af tenn samt 14 butelj communionvin;
natten emellan d. 30 Sept. och 1 Okt. dels hos arbetaren Joh. Petter Landgren vid Bibos i Westergarn, hos hvilken stulits en fingerring af guld med ingraverade bokstäfverna J. P. L. A. L. P. och dels hos Enkefru Margaretha Belfrage i samma socken, hvarest tillgripits en korg med hvetebröd och 2 skålp. smör;
natten mellan d. 1 och 2 i denna månad hos hemmansegaren Reinh. Bengtsson vid Svarfvare i Klinte, kvarest tillgripits ett spindelur af silfver, 2:ne skjortor, 3 nattkappor, 1 gredelin fyrkantig ylleduk, en butelj innehållande något rom samt 7 kr i penningar; och har Bengtsson utlofvat en belöning af 20 kronor för tjufvarnes bevisliga upptäckande;
natten emellan d. 2 och 3 i innev. månad dels hos Petter Pettersson Burge i Eista, hvarest tillgrepp ej skett; dels hos arbetaren Per Farstedt i samma socken, hvarest stulits åtskilliga matvaror; dela hos Lars Båtelsson Dinese jemväl i Eista, hvilken frånstulits 70 kr. i penningar, bestående uti olika banksedlar till belopp af 44 kr. och resten silfver, en gammal plåtring af silfver, en förläggaresked, en krydd- och 2:ne svampdosor, likaledes af silfver, af hvilka krydd-dosan och den ena svampdosas voro märkta med bokstäfverna A. M. C. D., den andra spamp dosan med M. L. D, och har Båtelsson utlofvat 15 kr. till den som bevisligen upptäcker tjufven och återskaffar det stulna; dels i Sproge församlings kyrka, hvarest tillgripits 50 kr. i penningar, en kommunionskaraff, fylld med vin och försedd med namnet ”Jehova” i Hebreiska bokstäfver å ena sidan och å motsatta sidorna emblemerna ankaret, korset och kalken, en halfstopsbutelj, till hälften fyld med vin, samt ett dopkläde;
natten emellan d. 4 och 5 dennes hos Fanjunkaren Hans Jacobsson Sallmunds i Hamra socken, från hvilken tillgripits ett par guldörhäng, 8 st. fingerringar af guld, 26 st. kontrollerade matskedar, 1 st. förläggarsked, 2 st. svampdosor och 1 st. brosch, allt af silfver, samt 85 kr. penningar; dels hos Olof Olofsson i samma gård, hvilken frånstulits 200 kr. i penningar och en svampdosa af silfver;
natten emellan den 5 och 6 i samma månad dels hos Eskil Olsson Sallmunds i Gröttlingbo, hvarest tillgripits 10 st. fingeringar af guld, 1 svampdosa och 1 snusdosa af silfver, 1 par läderstitflar, 1 par vaxläderstöflar, 1 grå vadmalströja, fodrad med blågrått vadmal, 1/2 stop vin och en korg med kringlor; dels hos Olof Olofsson i samma gård hvarest tillgripits 45 kr. i penningar, 1 svampdosa af silfver, 1 guldring, 1 klädesmössa samt några matvaror; dels hos Lars Jacobsson derstädes, hvarvid stulits 1 guldring, 1 brunprickig korderoj-tröja, fodrad med brun kasinett samt ett par ljusgrå korderojsbyxor; dels slutligen i Gröttlingbo församlings kyrka, der tillgrepp ej skett;
natten emellan den 6 och 7 i denna månad hos Israel Olofsson Burge i Rone socken, hvilken frånstulits 60 kr. penningar och en svart silkesduk.
Kon. Bef:de har af tillgänglige medel anslagit femtio kronor till belöning åt den eller dem, som bevisligen upptäcka tjut varna eller bidraga till deras upptäckande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Oktober 1874
N:r 80

För granskning af upprättadt utdelningsförslag

och om detta godkännes, för emottagande af redovisning, behagade, från orten afvikna f. bonden Johan Nicklas Hansson Ronnings i Gröttlingbo Borgenärer, sammanträda å Burge Gästgifvaregård, fredagen den 9 instundande Oktober kl. 1 på dagen.
Alfva den 15 September 1874.
SYSSLOMANNEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78

För granskning

af upprättadt utdelningsförslag och om detta godkännes, för mottagande af redovisning, behagade, från orten afvikna f. bonden Johan Nicklas Hansson Ronnings i Gröttlingbo Borgenärer, sammanträda å Burge Gästgifvaregård, fredagen den 9 instundande Oktober kl. 1 på dagen.
Alfva den 15 September 1874.
SYSSLOMANNEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76

Oskar Andreas Eberhard Jacobsson.

Oskar Andreas Eberhard Jacobsson.

Grötlingbo o. Fide.
F. i Roma, Gotl. län, 1850 20/11. Stud. i Upps. 71. Prv. 84; kommin. i Dalhem 85; kyrkoherde i Grötlingbo fr. 87.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Redovisning

för under augusti månad d. å. till mig insända gåfvor åt de fattiga enkorna och barnen after de på sjön vådligen omkomne Boberg, Hansson och Bergström i Gröttlingbo.
Lotslärlingen A. F. Hagström i Wisby 3 kr; dennes syster Maria Hagström 2 kr. = 5 kr., hvaraf till Boberska enka 3 kr., resten till lika fördelning mellan de 2:ne öfriga enkorna
(insände redan i juli) 5,00
N. Fredin i Rohne 1,00
En lyckligt lottad (Wisby Sig. C. J. B.) 25 kr. till hvarje familj, och dessutom 25 kr. till Bobergs blinda son 100,00
Mats Westergren Jufves i Sundre 0,50
15 Augusti (Wisby Sig. H. O. H.) 5,00
Summa kronor 111,50
Insanlingen fortfar.
Gröttlingbo prestgård d. 2 Sept. 1874.
J. N. Kinmark.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 September 1874
N:r 70

Den orkanlika stormen

natten till den 20 sistl. Juni uppväckte inom några fattiga familjer af denna församling en djup sorg och förlust, i det 3:ne husfäder, arbetarne Båtel Boberg, Jacob Hansson och Lars Bergström sysselsatte med fiske i öppna sjön, sågo sin sista natt. Båt och fiskredskap gingo förlorade, med undantag endast af en mast och ett sönderrifvet segel, som dritvit till kusten.
Denna förlust, så kännbar i sig sjelf, skulle med tålamod burits af de beklagansvärda, som med förgråtna ögon denna olycksmorgon spejade ut efter de kära, om hoppet om återseende i tiden ännu upprätthållit dem. Men detta hopp har längesen slocknat; sorgens tår och bekymren bota de qvarlemnade. Alla de hädangångne voro rättskaffens och sträfsamme män, efterlemnande hvar för sig enka och flera barn, Bergström dessutom en gammal far och mor, hvilka sågo sitt sista barn, sitt ålderdomsstöd, på detta sätt sig frånryckas. Bobergs enka har ett ännu tyngre kors att bära, då bland barnen, hon har att försörja, finnes en son, snart 15 år gammal, blind, behäftad med fallandesot, utan sinnesredighet, stark och våldsam.
Då nu vid första underrättelsen om den timade olyckan, medan ännu något hopp fanns qvar om de förgångnes möjliga upptagande af någon förbiseglande, tvenne personer i staden känt sig så rörde af medlidande, att de tillsändt mig en mindre, men ändå kärkommen, summa penningar, att utdelas åt dessa hjelpbehöfvande; föranledes jag att ställa en förbön till de många vällottade inom vår ö ,de der, förskonade från djupare smärtor, finna en glädje af himmelsk art i att utöfva välgerningar; bispringen dessa af sorg djupt nedtryckta enkor och barn i deras nöd! Hvarje skärf är välkommen och, om den insändes till mig, församlingens pastor, skall den noga blifva redovist i denna tidning.
Grötlingbo presthus den 11 Aug. 1874.
J. KINGMARK.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64

Drunknade.

Från Grötlingbo skrifves den 26 dennes:
”Natten imellan d. 19 och 20 Juni voro några båtar från Fluntinge fiskeläge ute på strömmingsfiske, hvarvid under natten uppkom svår väderlek, storm och regn. Alla hunno dock lyckligen i land; utom en båt, i hvilken befunno sig trenne fattiga arbetare, näml. L. P. Bergström, efterlemnande hustru och 3 minderåriga barn samt ålderstigna föräldrar; B. Boberg, efterlemnande en sjuklig hustru jemte 3 barn, hvaraf äldsta dottern är sjuklig, troligen ett arf af modern, samt en vansinnig, son, behäftad med blindhet och fallandesot och slutligen J. Hansson, efterlemnande äfvenledes hustru och 2 minderåriga barn. Ingen af de andra utevarande fiskrarne hade märkt deras förolyckande, men då nu 7 dygn äro förlidna, och ingenting försports om deras tillvaro, kan man säkert antaga att de alla funnit sin graf i vågorna, kvarföre ock stor jämmer och sorg är rådande inom dessa tre fattiga familjer. Herren vare deras tröst och hjelp!”

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juli 1874
N:r 51

Kyrkoherdevalet

i Hablingbo i söndags utföll så, att pastor Hauffman i Östergarn fick alla röster med undantag af tre, hvilka tillföllo pastor Kinmark i Grötlingto.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1874
N:r 49

Taxeringskommitéernas sammanträden.

Kongl. Majt:s befallningshafvande hafva bestämt att, för bevillningsärendenas behandling under år 1875, länet skall indelas i följande distrikter, inom hvilka taxeringskomitéer böra sammanträda å nedan nämnda tider och ställen nämligen i:

Norra fögdriet.
Juni d. 21 med pastoraterna inom Endre och Dede ting vid Hagvards;
Juni d. 22 med pastoraterna inom Bro och Lummelunds ting vid Myrväller;
Juni d. 23. med pastoraterna inom Rute och Forssa ting å Slite värdshus;
Juni d. 23 med pastoraterna inom Bäls och Lina ting vid Guthe; och
Juni d. 26 med pastoraterna inom Halla och Kräklinge ting vid Gandarfve gästgifvaregård.

Södra fögderiet.
Juli d. 12 med pastoraterna inom Burs och Garde ting i Lye skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hoburgs och Gröttlinge ting i Grönlingbo skolhus;
Juli d. 14 med pastoraterna inom Habblinge och Hemse ting i Alfva skolhus;
Juli d. 13 med pastoraterna inom Hejde och Fardhems ting å Burge gästgifvaregård; och
Juli d. 16 med pastoraterna inom Stenkumla och Banda ting i Stenkumla skolhus.
Inom båda fögderierna kl. 10 f. m. hvarje dag.

Visby stad.
Juni d. 10 kl. 9 f. m. med Strand- och Norder-rotarne,
Juni d. 11 kl. 9 f. m. med St. Hans- och Klinte.rotarne,
samt store staden boende och öfrige dithörande personer. Förrättningarne hållas på rådhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1875
N:r 31.